2 zĸA z: AUA D ƺg

1.     AA e zƼ Gg D iP KP z A. wã AUA DA.

2.     AA e VA GAiiۯ v zvP A: AUAZ Cx QvA? vuA iP A: dzP, EAiįP D egĸɪiP zĸmAiiA AUA A.

3.     vz g iP ZƪA ƺgAP zPAi.

4.     AA A: QvA PgAP Aivv? vuA iP A: AUA dzP Ev zĸmAi Q PuZ D vQ GgAP P ; u ƺg vAPA sɵA, dzZ PP zĸmA Swg vZ zɱZg Gg gAaA AUA qģ GqA DAiiv.

 

wA z: i Wug

5.     AA e zƼ Gg D iP KP z A. D vAv eZA v Wɪ KP Ĥ D.

6.     AA vP ZgA: vA RAAii vAii? vuA A: A egĸɪiZA i WA vA, vA QvA gAz D A D vA A vA.

7.     vz e VA GAiiۯ v zv sqA g D vP ļAP zĸ KP zv DAi.

8.     vuA iP A: zsA, D v vmP CA AU: egĸɪiP Ug D Aii, QvP vZ vg ģA D UgA q AS D۰A.

9.     AZ evA vZ sAA KP GeZ Ug - GAii v g - D vZ zsA D۰ f Ļi.

 

vAP G

10. Gm! Gm! GvgZ zɱAwA ģ Z - GAii v g - QvP AA vĪiA Zg AZ gA QA AAiiAv - GAii v g.

11. ƣAv Pgۯ AiƣZ PA, Gm D WAii!

12. QvP zgAZ g - vZZ Ļģ iP zsq - vĪiA l gA A CA u: e vĪiA Dq, v e zƼAa Dq.

13. Aii, A vAZg e v GgۯA, D wA vAZZ ZPAa m evA. vz zgAZ g iP zsq u vĪiA Pv evA.

14. AiƣZ zsĪ, UAiģ Pg D AvƸjv e, QvP ve zsA PgAP A  AivA - GAii v g.

15. v eA gA gA AivA, wA va e evA; D A ve zsA PgۯA. vz zgAZ g iP veɲA zsq u vP Pv evA.

16. v zɱAv DA zAii PA g dzP DZ Dã Pgۯ D egĸɪiP AZģ Pqۯ.

17. DSA ģPļ g Pg UA gA, QvP v D v x Glģ Aiv.