48

ƪ gzs

1.     ƪ A : g, EAiįZ zê DA u: ɨZA Pm! QvP va zɸm e, QgvĪiP DP e, vA zĸAZ Dã eA, geP DP e D v PƸ W.

2.     ƪZA ʨs Aii eA! ɱAv vZ Swg vAtA AiĪu Pɰ D A: AiAii, vA KP g PA GgA D vZ CAv PgAAii! zZ A, vīAii ƤA evv, vg vī m zsgģ Aiv.

3.     DAii! gƣĪi x KP ƨm DAiv: zɸm! gAPļ !

4.     ƪZ v e! DA waA A è igv.

5.     gqv gqv wA ƻv Wn Zqv; gƣĪiZ zAg DPAva ƨm DAiiv.

6.     WAii, vĪ fê AZAii, CguAv gm Uq sɣ eAii!

7.     vī vĪi PgAZg D vĪ AvZg zg, zPģ zĸ vĪiA Pz Pgģ gۯ. Pɪõ D AiidPA D sqgA A P v.

8.     zsAP gP gZg zAۯ, RAAiAZ g DP mA PA . g AUA vA sZ ev, Aiiݣ Īva zɸm ev.

9.     ƪP KP gP Gg, QvP vZ PZ ev; vaA gA q q۰A, vAvA PuZ Pg .

10. gZA Pi PgAP DAii PgۯZg g qA! vg gU x Aii zgۯZg g qA!

11. D vlu x ƪ S fAiį, q Aii g zPAg jA v D, vP JP DAiݣAv CP DAiݣP WAP , P v ZAP ; zPģ vZ z Gg, vZ Gu eA .

12. zPģ Aiv ø, GAii v g, D v A A vP U Swg UAP vZɲA zsqۯA D v DAiݣA jwA Pgۯ D zPgaA vA sqģ Wۯ. dA EAiįZA WguA DA vt zj v vɯ eP AqA, vA ƪ Pɪõ A eP Aqۯ.

13. *

14. D g, gheAv Av ghej, DA vĪi PA AUAP eAii?

15. ƪZ D vZ gAZ zsAP Aii g, ƪZ õ AiĪP D Ag eAP zAv, u gAii, zgAZ g vZA A.

16. ƪZ VA , vZA sU zsAzsAA Aiv.

17. vZ egA, va MP DA, vZ v Pg; AU: w vn P qģ r! v ĻĪAv gezAq P qƣ q!

18. Ag èãZ zsĪ, ve ʨs x P zA, P zsjg ! QvP ƪZ zsAP ve gzs DAii, ve PmAZ vuA Pɯ.

19. DgAigZ zsĪ, g zUg g D ; Wv zzPq, ģ zsAۯ AiPq Zg: QvA WqA?

20. ƪZ v e, v eP Aq. gz Pg, ƨm ig! Dgߣ AAi vrg Um Pg, ƪa zɸm e.

21. AZg siu igA: Aiiݣ zñ, ïã, eghi, ĥsv,

22. èã, ɨ,  v-vêi,

23. Qgvêi, v-UƯ v-Aiã,

24. PjAiv, e D ƪZ V vA gAZg.

25. ƪZA AU qA, vZ Pv W, GAii v g.

26. ƪP AiA ɨ Pg, QvP g gzs vuA D qAii zPAii; v DZ MAQAv ƼA; vAii SɨAiiAP v eA.

27. EAiį vP SɨAiiAZ i e Aii? vZɫA GAiiۣ vĪA vQ Aii; v QvA ZgA AUv ļģ Zgۣ Aأ qUAii?

28. ƪZ A, gA Aq, RqA vīA WgA Pg, RAzPZ tA WAmg Azsۯ sɣ eAii.

29. ƪZ U A-RgAZ v sê U- vZ APg D mA vZ PZ zsguAi A D DAi̯A.

30. vZA Gzlu A euA, GAii v g; va qAii snj, vZ Pg sng.

31. zPģ A ƪ v PgA, DS ƪ v A gqA, Qg-gɸZ P v A gz PgA.

32. Z zPAļ, eghg v Pɯ gz Zq ve v A gz PgA. ve sAm zAii r g, eghg AiiAv v . ve PZg, ve zPAZg zsAP AiĪ q.

33. ƪZ ļAv DAz D G Aii e. WuAv zPAg AA PAii, zPƪĽ zP Ľ, Ga ƨm Az e.

34. ɱa D JAiia ƨm de AiiAv DAiv. eêg x gƣêi D JUv-ɰAii AiiAv vAa QAPm DAiv, QvP iZA vA Uģ KP CguA eA.

35. ƪAv HAZ eɸܣAZg zA slAiۯAZ D D zɪAP zsA CvAZ A CAv PgۯA, GAii v g.

36. zPģ eA Pe ƪ v JP P sɣ gq; Aii, eA Pe Qg-gɸZ P v P sɣ gq, QvP vAtA AeAii UøPAii AZ e.

37. gP ivA vA, gP Sq Pv PqA; gP vZg WAii ev D gP APP UtAiĪg gɪAiiA.

38. ƪZ U WgAZ iAiiAZg D U vZ ZPA gz iv DAiAP ļ, QvP AA ƪP PuPZ P eA v iwAiZ DAiݣ sɣ sqģ W, GAii v g. 

39. P v sqƣ Uɯ! gz Pg! ƪ P eɣ sgƣ m v s WA U! ƪ D U egAP SɨAiiAZ i e, vAZA DAU gA v Pgu e.

40. QvP g u: Aii, JP Ugq sɣ v ghA igۯ D ƪZg D Pm gģ zsgۯ.

41. v gA ã Pgۯ, PmAZg DPu Pgۯ. v ƪZ gAaA PA u Aiv AiZ P jA evA.

42. ƪZ v ev, v DP KP g PA Gg , QvP vuA g gzs D qAii zP.

43. ƪZ A, gAv, sAq D vĪ Pg Dv, GAii v g.

44. gAw zsA v sAqAv qۯ, sAqAv Aii DAii v Av Aqۯ; QvP A ƪZ PP S AiۯA v g A VA WA A vAZg zsqۯA, GAii v g.

45. ģ zsA Ĥ zPƣ ɱZ Av gۯ; u ɱAv Ge sAii gۯ, ƣZ ggAvA GeZA PAq, ƪZA P v ۯ, GZA a v.

46. ƪ, veA Pm! PɪõZ P AZ e! QvP ve vAP, P v, ve zsĪAP Pz Pgģ v.

47. u ɪnAZ A A ƪZ PzAP nA qۯA, GAii v g. AU AiiAv ƪZg igA siu.