46

gA gzs zêt

1.     gA gzs egɫAiiP A gZA Gvg A:

 

Jf gzs

2.     Jf۫A: JfZ gAii, sg PZA ʣ Aiĥsn AAii VA PPëıAv Dۣ eƲAiiZ v, dzZ gAii eɺAiiQêiZ gdmZ Z g ƣZ gAii ɧPqdg v ʣP ưA. sgZ v ʣ gzs:

3.     v q qs vAiig Pg. gheP sAii g!

4.     WqAP DAi Pg, WqɸgA, vAZg Zq! gu Wģ vīA ܣA WAii, vĪ s e, vīA zPZA W.

5.     A QvA zPA? v QvP Wgv? v nA gv; vAZ g ghej Wvv. v nA AiiAv-sAA gAv! GAii v g.

6.     U zsAۯ zsAAP PAv, g ghe x AP PAv; GvgAv, Aiĥsn AAi vrg, v Dz qv.

7.     ï AAii sɣ, GZA GzZ m sɣ Aii Zqģ Aiv v Pu ?

8.     Jf ï AAii sɣ Aii Zq, GZA GzZ m sɣ. vuA A: A Aii ZqۯA, V y A qAiۯA, gAZ D vAZ AZ PgۯA.

9.     WqA, sqA g, gxA, VA VA zsA. ghej sqA gA, vAv qs Wɪ Dv v PƱZ D mZ Ĥ D zst UAiiv v zZ Ĥ sqA gA!

10. QvP ø zgAZ g zɪZ ø, v D zĸAZA sjPu Wv v sjPuZ ø. vg Uv D zszƲ ev, vAZA gUv AiĪ ɩ ev; QvP g, zgAZ zê, GvgZ zɱAv, Aiĥsn AAii VA KP Aie Pg.

11. JfZ CAPg zsĪ, VAiizP Z D MPv q! vA eA MPA x gAii; vA j eA AAii.

12. gAP ve DPa Rg ļ, y ve ƨɣ sg, QvP ghej ghegP Dz, D zU AUv qv.

13. ƣZ gAii ɧPqdg JfZg zsq WAP DAi vz g egɫAii zP AUA Gvg A:

14. JfAv vA eg Pg, UïAv vA Um Pg! åsAv C vsøAv vA Um Pg! AU: ve ܣg g, DAi e, QvP ve sAA vg Uv.

15. D QvP ? ve ȱszê QvP yg g ? Pgu g vP ɫ֯.

16. vZ A eA duA rA, JPP Dz wA rA D tAP VA: Gm, D Di PA ZAAii, Z vj x Aii gAAii!

17. JfZ gAiiP vAtA A A A: üWr ZP qAiiPg!

18. zgAZ g- A A D gAii u: e fZ v! vA zs vg P, zAiiVA D v P P JP Aiv.

19. JfZ A, Swg vĪ m Az, QvP A KP CguA evA.

20. Jf KP Azg r, u Gvg x DAi KP QgAm wZg .

21. wZ A D sqZ ʤP ZA Aii A sɣ D. u vAii nA WAv, v yg gAP Av QvP vAZ WAZ ø vAZg DAii, vAZ SZ ü .

22. Zgۯ g sɣ w De Pg, QvP D U Pۣ zĸ wZ DAUg qv, Pgr Wɪ gP PvgA sɣ wZg zsq Wx.

23. wZA g ClAU Dg v vA Pv Wۯ; v AS zA Zq, PuZ vAPA eAP P.

24. Jfa zsĪ eP q۰, w GvgZ PZ Dã ev.

25. zgAZ g, EAiįZ zɪ A: Aii, A vɨɸZ DãP, sgP, JfP, vZ zɪAP D vZ gAiiAP, sgP D vZg zg UAP S AiۯA.

26. vZ fê PqAP zsۯAZ vAv, u ƣZ gAii ɧPqdgZ D vZ CwAZ vAv A vPA WۯA. u GAv, Dz sɣ JfAv P v Pgۯ, u g.

27. u vA e ɪP ePƨ, AiģP, EAiį, zsAii ArP. , A vP zɱAv gۯA, ve AvvP wZ AzZ zɱAw m vA. ePƨ v Aiv D vP ɪ ļۯ, v gQv fAiv D PuZ vP sɵA .

28. e ɪP ePƨ, AiģP, GAii v g, QvP A ve A DA; e gA zsA AA vP zsĸmAii, v gAZ A CAv PgۯA, u ve A DAv Pg A; vP s w P iv vA; PuA vA Z AAii.