14

Qzsq

1.     Pzsr A egɫAiiP A gZA Gvg A:

2.     dz gz Pg, vaA gA f eAv, P Pjv zsjg q; egĸɪi x Pè Aii g.

3.     Uø P D ZPAP GzP qAP zsq, v vPq Aivv, GzP vAPA ļ, jv PƼ Wɪ v nA Aivv. eɣ D gɣ sgƣ v DA ivA zsAv,

4.     QvP zsg smƣ Uɯ. sAAig qAP zPģ vj DPAv sgv; v DA ivA zsAv.

5.     vAvA gA AiiAv D P Aq, QvP xAAii vu .

6.     gm UqA jv zAUAZg GA gAv D PƯA sɣ wA Rvv; ZgZ CsP Uģ vAZ zƼ Az ev.

7.     g, D Dzs D gzs P vv eg, ve A v DiA . D UģA eAi Dv, D ve gzs vP PɯA.

8.     vj, g, EAiįZ s, WAZ Aiig vAZ vgP, zɱAv vA JP P sɣ gv g Swg g AiigA sɣ QvP DAii?

9.     jhAm ig JP Q sɣ, vgu PgAP Pv JP gheg sɣ vA QvP DAii? vju g, vA D zsA DAii, veA A Dg D; DiA ArP.

10. P A g CA u: wA uvuA sAAP EvA Dvv, Q D AAiiAP wA ɪ Av. zPģ gP wA iAv; v DvA vAZ CzsAZ GUظ Pgۯ D vAZ vAP P Aiۯ.

11. g iP A: PZ v Swg iVP.

12. wA G Pjv eg, A vAa w DAiAZ A; wA êi藺Ai D CߧAi slv eg, A vAZ Pg Pg A; Ug vj, zP D ijZ qɣ A vAZ PgۯA.

13. AA e : ! g zɪ, AU Dv v vAPA AUv: vī vg AA Av, zP vĪg AiA ; eUg A vĪiA Rj Aw vA.

14. g iP A: e A sn igv. AA vAPA zsqAP Av, AA vAP De A A vAZ Pq GA . snjA zȱA, gxP st, Pv A v vĪiA Um Pgv.

15. zPģ g CA u: AA vAPA zsqAP Av vj e A z Pgģ vg D zP zɱZg AiAA Av CA tۯ zA A g CA AU: vj D zP U U zAZ ev.

16. e PP vAtA z Pɯ, v P zPP D vjP e egĸɪiZ gAZg qƣ Dۯ. vAPA, vAZ AiiAP, vAZ vAP D zsĪAP gAP PuZ D , QvP vAZAZ Smɥu A vAZ ivg MvۯA.

17. zPģ vAPA A Gvg AU: e zƼAwA zSA ø D gv xAA A, QvP e eZ CAPg zsĪZg KP q W DAiiA, wP KP igPg WAii e.

18. vAv A Z eg, vj į Ĥ xAAii q Dv; gAv A Z eg, P xAAii sPɣ . D AiidP AiiA Du QvA Pgv vA Pv A UAAv sAv.

19. vĪA dzP PZ Aii PɯvUAii? ve DvP AiƣZ PAm AivUAii? vĪA DiA QvP Ev q ig Aii D D jA eA s eAi PɯAii? D Aw DvA, u gA PAAii Aiģ; jA eA ü DvA, u Aiv xxg.

20. g, DA Smɥu D Di ŪeAZ UģA D Ṃ WvA, QvP D ve gzs vP PɯA.

21. ve A Swg DiA ArP, ve ĻZ AP DP PjP; vĪA D Pq Pɯ PggZ GUظ Pg, v rP.

22. gAZ wA Ģ RA zsqAP P? ļ DAZ Ag WAP P? g, Di zɪ, vA JPZ A PgAii Aii? D veg zgA, QvP vA JPZ A UA PgAii.