5 zPAļZA Vv

1.     e EP KP Vv UAiiA, vZ zPAļ A eA UVv UAiiA. JP P zAUg e EZ KP zPAļ D.

2.     vuA v Ru D svg Pqģ v Pɯ, D xAAii Gv۪i zP Ai. vAZ zsA vuA KP ge Az D xAAii PƼA vAiig Pɰ; v ļ vP zP v u v Dɪ g, u vuA gm zP.

3.     vg DvA, egĸɪiZ A D dzZ ģA, e D e zPAļ zsA v Pg.

4.     e zPAļP AA DP QvA PgAP eAii DA D vA A PjA gA? v iP g zP v u A Dɪ gA, u vuA iP gm zP QvP u ?

5.     vg DvA e zPA ļP A QvA PgAP vA vA AUA: A va AAii PqۯA D v ZgZ eU ev; vZ zg PƸ WۯA  D v AAiiv ĸۣ v.

6.     A v q eA qۯA; PuZ v Aq Ru , vAvA jhĮmA evA D PAmPAm qۯ. PĥA vZg W eA A vAPA De vA.

7.     zgAZ gZ zPAļZ EAiįZA WguA, D dzZ PZ vZA CŨAiZA ghq. v Aiiwa D zsgģ g, u vP A ļ gUۥv; v itPua D zsgģ g, u vP DAiAP Ľ ƨm.

 

Cw fAivAZA RAq

8.     Aii, vĪA Pm! vī WgP Wg, vP v ļAiiv, zĸAP vī PAAii  eU rAv D UAAv vī iv PgAP zv.

9.     zgAZ g v Wɪ AUA vA e Pg qA: eAii WgAZ ev, q D Ʃv WgA, vAvA PgAP PuZ A q q۰A.

10. zs JPAZ zPAļ sPv KP v zPAgø v, D KP êg A sPv KP Ks zs vA.

11. Aii, vĪA Pm! vī PA sqA Glģ g AiA Uv D Gvg gv AiiAv gZ Ci gv.

12. Qj D u, WĪm D P eƪ D zPAg AiĪ vī e igv, u gZ PAiiAa vī PjAv, vZ vAaA PvA ɣAv.

13. zPģ f e AAv v, QvP wP t , wZ wv Ĥ sPɣ gv, D i P vɣ .

14. zPģ v D U GUq, vg A DA vAq GUA Pg; wv vAZ i P vAvA zAv, De Pgۯ, e igۯ d.

15. Ĥ S ev, gP Uv, U ģAZ zƼ P v.

16. u zgAZ g D AiitAii A ĻĪAv ev D v zê D w A v u zPƪ v.

17. vz D ZgZ Aiiݣg Zgv v jA ɽAi xAAii Zgۯ, D q q eUA ŵ P Zgۯ.

18. Aii, vĪA Pm! ֥uZ zjAiiA vī UģA Mqģ qv D UrAiZ zjAiiA vP Mqģ qv.

19. vī uv: v vv PgA, DA Pi VAVA PgA, D D vA vA; EAiįZ v zɪa AiĪu vv u eA, D DiA w Pv ev!

20. Aii, vĪA Pm! vī Aii vA gA D gA vA Aii uv; PP Geq u D Geq PP u iv; Uq vA Pq Pgģ D Pq  vA Uq Pgģ zPAiiv.

21. Aii, vĪA Pm! vī vīZ zAv u vv, vīZ u u Sv.

22. Aii, vĪA Pm! zPAg AiAAv vī g, g sgAZAP vī Zvg.

23. AZ Swg vī CzsAP m vv D gzsAP Aii Eg Pgv.

24. zPģ dA Gea fè Uv, dA PA vu GeAv ƣ Aii ev, vA vAaA A Pĸ۰A D vAaA sůA zsĽ jA Aq۰A; QvP vAtA zgAZ gZ GzɱZ wgg Pɯ, EAiįZ v zɪZ Gva ɥ Pɯ.

 

gZ Pzs

25. zPģ gZ Pzs vZ PZg m, vAPA igAP v D v Gg. v PAv D vAaA rA gAZg PAii jA qv. vj vZ Pzs Av eAii,  , vZ v Ddģ Gg D.

 

CjAiia zsq

26. gP v KP u Ggۯ D xZ iA x vAPA t igģ DAiۯ; C v Aivv, zsAzsAA v Aivv.

27. vAZ zsA xP PuZ , PuZ Dz q, PuZ ghĪģ z. PuZZ PgAz l, PuZZ uAZ Pm vl.

28. vAZ u zƪiZ, vAa zuA CAv, vAZ WqAaA UɼA Ru QA Dv, vAZ ZP sA sɣ WAv.

29. vAZ Uge AZ Uge P vgu AA sɣ v Udvv, Uge igģ D Pg zsgv, w GP v gv, D PuZ vAPA DqAii.

30. v v vAZg zAi Udv v sɣ Udv. Pu zɱZg õ Wv eg, C, CAzg D DPAv; Geq PĥA A PPAv z.