43 qua s

1.     vg DvA, ePƨ, vP gZ g CA u, EAiį, vP DPg g CA AU: AiģP, QvP AA vP qAii, AA vP ve A DAii, vA eZ.

2.     vA GzAv ɲ eg, A ve A DۯA; AAiiAv ɲ eg, v vP qA Av; GeAv vA Z eg, vA ƣ Z AAii, GeZ f vZA s Pg Av.

3.     QvP A g, ve zê, EAiįZ v zê, ve qug.  Jf AA ve quZA ï PA A, ve z JyAiƦAii D è Av.

4.     vA e ֣ ƯP zPģ, vP i s D A ve U PgA zPģ, A ve z ģAP vA D ve f z gAP vA. 

5.     AiģP, QvP A ve A DA, ve AvwP A GzAw x nA qۯA D C۪ x A vĪiA JPAAii PgۯA.

6.     GvgP A AUۯA: vAPA qģ Aii, D zQuP A AUۯA: vAPA nA gAiiPv. e vAP Aii x nA q, D e zsĪAP xZ iA x:

7.     fA u A Wvv v UAP; AA vAPA e Ļ v gZAv, AA vAPA DPgAv D PɯAv.

8.     zƼ Dģ Pr D eP, P Dģ j D eP Pg q.

9.     gA JPAAii eA, P AU d eA! vAZ zs PuA DiA A Um PɯA D DA WqA vA DiA DAiAP A? Du AUv vA RgA u zPA wA PAP qA D CA vAZA DAḭA wA tA: A v.

10. vīZ e Q, u g, AA AZģ Pq ɪP e Q; CA vī eg zgAP Pۯv D A JPZ zê u Ṃ WA ۯv. e DA DPg PuZ zê , e Avg PuZ D .

11. A, Aii AZ g, e Aii vĪiA zĸ vgP .

12. AAZ A GUإA PɯA, AAZ vĪiA mAiiAv, AAZ A Um PɯA, Aii vĪ zsA D JP P zɪ; vī e Q, u g. A JPZ zê,

13. Aii, x A vZ; e vAv D vA qA PuZ P,  A PgA vA PuZ zAP eAii?

 

CguAv m

14. g, vĪ qug, EAiįZ v zê CA u: vĪ v A zvAP ƣP zsqۯA D AztZ U DqA A qģ GqAiۯA, D PAiiUgAa AvƸa è gzAv z۰.

15. A g, vĪ v zê, EAiįZ gZg, vĪ gAii.

16. g zAiiAv g Pg GzZ mAv m Pg;

17. v gx D Wq, sǪ D ghegAP sAii q; vj v zsjg qƣ Dv,  vAZ DP PɢAZ GlAP eAii, v vv, JP w sɣ vv. 

18. ūA QvA WqA vZ GUظ PjPv, DA QvA PɯA vA ģAv rPv.

19. Aii, A KP A PAiA PgA, DvAZ vA Geq Aiv, vĪiA vA UAii? Aii, CguAv A KP g PgA, P Pg sAAii AAi GAiiA,

20. gm ƣw f w Pgۯ, PƯ vAZ U, QvP e AZ eP AiA A A CguAv GzP vA D P Pg sAAii AAi GAiiA.

21. f e AA e v gZ, w f w Ul۰.

 

EAiįZ Czs D zɪa zAii

22. u, ePƨ, vĪA iP G igAP AAii, EAiį, vP f Gu D.

23. êi藺AiiA Swg vĪA iP P qAP AAii, vfA zA smƪ iP i PgAP AAii. AA veg zAZ sg WAP A, zsA q u AUģ vP v A Av.

24. vĪA e v UAzs rAi P WA AAii, ve zAZ Z iP zszƲ PgAP AAii. u vĪA ve vAZ sg eg WAii  D ve CzsA iP v Aii.

25. eZ Swg, U ve Czs Ÿģ Pq v AZ; A ve vAZ DP GUظ Pg .

26. e ģAv q, D AUv ļģ Z Zg PgAAii; ve PZ z iAq D vA g u gd Pg.

27. ve xi Ūe vP PɯA; ve sqj eg Gm.

28. zPģ AA AgZ sqgAP sAi, ePƨP Z g S W D EAiįa Az e Pɰ.