EAiiZ ŸPZ zĸ sU

 

EAiį eP du

40 qua s

1.     du Aii, e eP du Aii, u vĪ zê.

2.     egĸɪiZ P Pq GAii D wP Um Pg: wZ ZPZ ø A, wZ CzsZA sjPu eA; U wZ vAP gZ vAw zr S wuA V.

3.     KP v è ig: CguAv gP KP m vAiig Pg. q q zɱAv Di zɪP KP m g Pg.

4.     gP sA sgƣ AiA gP v D zAUg v eA, HAZP Īv m eA, sAqsAq̯A D eU Aiiݣ eA.

5.     vz ga Ļi Um ev, D DS ģPļP w ۰; QvP gZA vAq GAiiA.

6.     KP v AU: Um Pg! D AA ZgA: QvA Um PgA? DSA ģPļ g vu, D V va ƨsAii vAv sůZ ƨAi Q:

7.     gZ vAZg qۣ vu P, sů ; RgAZ P g vu, u zɪZA Gvg zAZ vU.

8.     *

9.     AiƣP j Rg qۯ zv, HAZ vZg Zqģ Z, egĸɪiP j Rg qۯ zv, q v è ig, gAw uA è ig D dzZ gAP AU: AU D ve zê.

10. , g D z Aiv, D v CPg ZAii; vZA Ei vZ A D, vZ dAiiZA s vZ sq v.

11. Uƪ sɣ v D AqP ZgAii, D vA v ɽAiiAP JPAAii Pg, D z VA zsgģ vAPA v g D zz v QAiiAP eUvAiģ Zƪ g.

 

zɪZ v

12. D vZ v zAiiZA GzP PuA iA? D v DP PuA e? xa iw PAv Wģ PuA i? v vUg D zAUg vgdZg PuA ePv?

13. gZ CvP PuA z A? vZ zug e PuA vP Pƪ ?

14. euAii eqAP vuA Pua Wv? Aiiwa m vP PuA PAii uɥua m vP PuA zPAii?

15. Aii, gA Av JP xA QA, vU Ai zsĽ QA; å gAZ PuA P.

16. ɧƣ eAii gA APq A PA , vZ ƣw êi藺AiiAP A Av.

17. vZ Pg VA gA PAAii Aii, wA ƣ D P u v S. 

18. vī Pu Pq zɪP g Pgv? PuZA gƥ vī vP v?

19. Pg zsv Pqƪ KP w Pg, ƣg wZg sAUgZA vUq zsA D wZ v gĥZ Pg.

20. u CA PgAP vAP v zĨ Ĥ gɣ vA gPq AZ, D v KP w Pgģ zgAP v JP ıg vgP zs.

21. vī uAv? vī DAiAP ? DgAsP x vĪiA AUAP ? AgZ ܥ x vī ӣ WA ?

22. v sêAq Aii Ag ģ D, D xZ vP zAA jA v; v ļ JP q sɣ qAii, D vZ Az PgP vA JP vA jA g.

23. v sqgAP AZ Pg D AgZ CwAP Aii Pg.

24. vAPA Aii sqA MA sqA, zsjAv vAtA A Wɣ sqA v vAZg q D v v, ghqgA vAPA vu sɣ Gƪ g.

25. vī iP Pu Pq u g Pgv? e P DP Pu Dv?

26. vĪ zƼ Aii Gg D Aii: A PvA PuA PɯAv? v vAa sǪ Aii q D vAa Ut Pg, zgJPP D A v G Pg; va Pv sê j D va RjZ q, zPģ vAZ zsA RAAiAZ Pv e g.

27. f m gZ zP ţ D, e zê e PAa Pj CA vA QvP uAii, ePƨ, CA vA QvP GAiiAii, EAiį?

28. vP Pv vA UAii? vĪA DAiAP vA UAii? g Z zê, xZ vuA gZv; v xP, v zģ, vZ VZ o WA PuZ P.

29. xPP v Pv v, vP v WmAii v.

30. AiĪP xPƣ D zǣ wv, vm Dz rv,

31. u gZg zgۯAP ļۯA, Ugq jA vAPA Pm slۯ, wA zsA۰A, u xQA Av, wA Z۰A, u zA Av.