EAiiZA sZP zȱ

24 Aga zɸm

1.     Aii, g xa zɸm Pg D w KP CguA Pg, v wZA gƥ v D wZ AP AAii.

2.     UAa Uv KPZ eA ۰: i ģa vA AiidPa, ZPa vA zsAiia, ZPja vA zsa, PA Wva vA PA va, ju va vA ju Wva, q Wva vA q va.

3.     xa zɸm ev, QZ zɸm ev, w mƣ v, QZ mƣ v, QvP g A Gvg GZgA.

4.     y Pg D , Ag ghg D , DP D y ghgv.

5.     xZ A w Cv Pɯ, QvP vAtA AiĪiAZA GAW PɯA,  DeAZ wgg Pɯ D P Ư q.

6.     zPģ g y Uv, D wZ D CzsZA s sUv; zPģ xZ AZA s ev, D xqZ AZģ Ggv.

7.     zPAg Pg, zP ; AvƸjv DA wA ĸgv.

8.     WĪiAZ Gjv z ƣ e, Gv ZAiۯAZ De A,  QgZ Gjv z ƣ e.

9.     VvA UAiiۣ zPAg wA AiAA Av, CiZA WvAP vA Pq UۯA.

10. WĸUAzZA g PƸ qA, gP WgZA zg zsAA, vg gAP PuZ P.

11. zPA gZ CsP Uģ A P è ig; U AvƸ Aii e, G zñ Aqģ Uɯ.

12. gAv zɸm Aii zĸA PAAii , vZ zm qƣ q.

13. dA dAiۣZ gP vAPأ qAiiۣ zP RAm GAv Gg JPAAii Pgۣ Wq, vA xZ gA zsA WqۯA.

14. wA D v Ggģ, AvƸ UAii Pgv, C۪ x wA ga Ļi Suv.

15. zPģ GzAwAv gP Ļi Aii, gZ, EAiįZ zɪZ AP zAiiZ A Ļi Aii.

16. xZ CAwi iA x wVvA D DAḭA: wAv zɪP Ļi! u AA A: PA APm! PA APm! Aii, eA Pm! Ww Wv Pgv,  Aii, Ww Wv Pgv.

17. xZ A, gAv, sAq D vĪ v DA Dv!

18. gAwZ De DAị zsA v sAqAv qۯ, D sAqAv Aii Zq v Av Aqۯ QvP ļaA zgA GUqAv D xZ ģ v.

19. y smƣ sv, y ƣ sɸA ev, y xxgA PA.

20. y ɨ sɣ P, JP ghƥ sɣ zsƯ. wZ CzsZ sg wZg D, w q۰ D v PɢAZ Gn .

21. v g DPZ zgAP DPZg S Aiۯ D xZ gAiiAP xZg S Aiۯ.

22. PzA sɣ v vAPA JP sAqAv JPAAii Pgۯ AztAv vAPA Az  Pgģ zgۯ D eAii gA GAv vAPA S Aiۯ.

23. vz ZAi Wĸv, D Ai eP qۯ, QvP zgAZ g Aiƣ zAUZg D egĸɪiAv gdm ZAiۯ, D iqA Pg D Ļi zPAiۯ.