2 egĸɪi gAZA PAz

1.     dz D egĸɪi A DeZ v EAii zPA zȱ.

2.     CAwi A CA WqۯA: gZ AgZ v Cvv v P ܦv ev D U zAUA Aii HAZ Gg Dۯ, VA gA vZɲA ƣ AivA.

3.     eAi e vZɲA AiĪ tۯ: AiAii, gZ vg ZqAAii,  ePƨZ zɪZ AgAv ZAAii; v D m DiA PAiۯ, D D vZ mA ZAP ۯA. QvP Aiƣ x zsi sAii gۯA, D egĸɪi x gZA Gvg.

4.     gA zsA v Aii Pgۯ D eAii eAP v Pgģ v. wA D vj qģ AUg Pg۰A D D s qģ PAi Pg۰A. KP g zĸ gZg D vg GgA , sqA ghea vAiij PuZ Pg .

5.     ePƨZ Wgu, Ai, gZ GeqAv D ZAAii.

 

gZ ø

6.     vĪA ve eP AqAii, ZPƨZA WguA vĪA AqAAii, QvP vAvA AiiA zsA sg sɣ Wr D PĤ sgv;  P PA Pq Pgg Pɯ.

7.     vAZ zɱAv gĥA D sAUg sgA D vAZ AP vg ;  vAZ zɱAv Wq sgv D vAZ gxAP vg ;

8.     vAZ zɱAv w sgv. D vAZ PwAiiAa, D mA Pɯ Aa wA e Pgv.

9.     Ĥ S ev, gP Uv - vAPA VP.

10. g GAii v xxg x, vZ ʨsZ d x Aii gAP RqA zsA Z D zsĽAv ţ .

11. ģAZ APj zƼ P v, gPZA U SA evA, D g JPZ v HAZ Gg Dۯ.

12. QvP zgAZ gZ ø Aiv, U D APg sg UA gzs, Aii GgA Dv v U gzs - wA P q۰A,

13. ɧƣZ HAZ zɪg gPA gzs D sZ U Azsg gPA gzs;

14. U HAZ vA gzs D U Gg zAUA gzs;

15. gP HAZ ge gzs D gP dv Ug gzs;

16. vZ U vgA gzs D ƯP D v U gzs.

17. ģAZA U SA evA, ģAZ APg zAۯ, D g JPZ v HAZ Gg Dۯ.

18. w Aii ev.

19. g y xxgA Glۯ vz, v GAiiۯ v xxg x D vZ ʨsZ d x Aii gAP RqAv sAAiigA D zsjAv zsưA vg jU.

20. v P DA e v Pɯ gĥZ D sAUgZ w Pqģ aZAzA D SA Sg GqAiۯ;

21. D g y xxgA Glۯ vz v GAiۯ v xxg x D vZ ʨsZ d x Aii gAP RqAv sAAiigA D PqAv SAA vg jUۯ.

22. ģZg vt zPv; vZ PsqA iv D. vP PA ĺv D?