12 CUA D w

1.     v vA tۯAii: g, A vP CUA vA, vA eg gUg eAii, u ve gU D vĪA iP du Aii.

2.     Aii, zê eA vgu: A vZg zgA, D A PɢAZ AiA A, QvP g eA D eA UAiģ, v e eA vgu 

3.     AvƸ sgƣ vguZ ghjAvA vī GzP Pqۯv,

4.     D v vī tۯv: gP CUA Aii, vZA A G ig; PA zsA vaA PvA Pv Pg, vZA A gA u Um Pg.

5.     ga w UAii, QvP ĻĪAv vaA PvA, DS xg A Pv eA.

6.     AiƣZ A, è ig, dAiiPg Pg, QvP EAiįZ v zê vĪ zsA RgZ g.