UtŸP

7 sqgAaA zA

1.     Aiӣ Gg , vuA v D vP U e , ɢ D wP U e iS D v v Pɯ.

2.     EAiİvAZ sqgA, u ŪeAZ WguAZ D dUtAv zñ PĽAiiAZ sqgA D PtP q.

3.     vAtA gP smA q PtP : UrAi i D g q: zUA sqgAP JP UrAi S D JP sqgP JP q S. vAtA A UA Pg qA.

4.     g AiP A:

5.     PtP vAZ Pq W D divvAAv vAZ GAiU Pg Swg v U zg. vĪA v ɫvAP, vAZ gP AUZ UeA iuA A eAii.

6.     Aiӣ UrAi D q Wɪ ɫvAP .

7.     vuA zã UrAi D Zg q UɱvAP, vAtA PgAP eAii v ɪP Cĸgģ .

8.     vuA Zg UrAi D Dm q gjvAP, vAtA AiidP DgƣZ v EvigZ z S PgAP eAii v ɪP Cĸgģ .

9.     u vuA PƺwvAP PAAii A , QvP vAtA PgAP eAii w ɪ v D SAzg AAv Dmţ D.

10. ɢ iR sqgA ɢZ ĥu Swg D PtP C. vAtA D PtP ɢ Pg q,

11. D g AiP A: ɢZ ĥu Swg JPP JPP sqj D PtP qģ AiA.

12. Aii dzZ PĽAiZ sqg, CzZ v ƣ D PtP smA q.

13. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø Pɯ dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

14. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

15. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

16. v̧Ai Swg KP P,

17. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. CzZ v ƣ smA q PtP .

18. zĸ EPgZ PĽAiZ sqg, dĪgZ v vɯ D PtP smA q.

19. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vï IJv UAm sgƣ DA

20. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v;

21. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

22. v̧Ai Swg KP P,

23. Aw Ai Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. dĪgZ v vɯ smA q PtP .

24. w eɧĮģZ PĽAiZ sqg, ɯƣZ v JAii D PtP smA q.

25. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA

26. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

27. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

28. v̧Ai Swg KP P,

29. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. ɯƣZ v JAii smA q PtP .

30. Z gƨɣZ PĽAiZ sqg, zAigZ v Jdg D PtP smA q.

31. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA

32. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

33. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

34. v̧Ai Swg KP P,

35. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. zAigZ v Jdg smA q PtP .

36. AZ AiƣZ PĽAiZ sqg, djzAiiZ v ɮīAiį D PtP smA q.

37. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

38. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

39. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

40. v̧Ai Swg KP P,

41. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. djzAiiZ v ɮīAiį smA q PtP .

42. UzZ PĽAiZ sqg, gɪAiįZ v JAii D PtP smA q.

43. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa z, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

44. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

45. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

46. v̧Ai Swg KP P,

47. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. gɪAiįZ v JAii smA q PtP .

48. v JsĪiZ PĽAiZ sqg, CzZ v Ji D PtP smA q.

49. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

50. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

51. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

52. v̧Ai Swg KP P,

53. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. CzZ v Ji smA q PtP .

54. Dm ģZ PĽAiZ sqg, qdgZ v UiAiį D PtP smA q.

55. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

56. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

57. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

58. v̧Ai Swg KP P,

59. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. qdgZ v UiAiį smA q PtP .

60. ƪ fZ PĽAiZ sqg, VzAiƤZ v Cz D PtP smA q.

61. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

62. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

63. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga JP ɽ,

64. v̧Ai Swg KP P,

65. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. VzAiƤZ v Cz smA q PtP .

66. zs zZ PĽAiZ sqg, CzAiiZ v CAieg D PtP smA q.

67. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg Pɯ dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

68. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

69. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

70. v̧Ai Swg KP P,

71. D AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. CzAiiZ v CAieg smA q PtP .

72. EP DgZ PĽAiZ sqg, MSZ v VAiį D PtP smA q.

73. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

74. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

75. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

76. v̧Ai Swg KP P,

77. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. MSZ v VAiį smA q PtP .

78. g s۰Z PĽAiZ sqg, JZ v Cg D PtP smA q.

79. vuA q PtP : v ܣZ PɯZ i JPA wø PɯA dqAia KP gĥa x, vg PɯA dqAiZA KP gĥZA v, - zƣAv CߧAi Swg vïIJv UAm sgƣ DA -

80. zsA sgA zs PɯA dqAiZA KP sAUgZA v,

81. êi藺Ai Swg KP v q, KP P D JP ga KP ɽ,

82. v̧Ai Swg KP P,

83. AwAi Swg zã q, AZ P, AZ P D JP gZ AZ ɽAi. JZ v Cg smA q PtP .

84. ɢ iR wZ ĥuSwg EAiİvAZ sqgA q PtP : g gĥZ xAi, g gĥaA vA D g sAUgaA vA.

85. gP gĥZ xAia dqAii JPA wø PɯA, gP gĥZ va dqAii vg PɯA D AZ gĥa V dqAii zã eg ZjA PɯA.

86. zsA sg g sAUgZ vAZ gPa dqAii, v ܣZ PɯZ i zs PɯA, D vAZ U sAUga dqAii JPA zƤA PɯA.

87. êi藺Ai Swg q U ƣw: g q, g P, g JP gZ ɽAi, D AUvZ CߧAi Swg qA UAm. v̧Ai Swg q ƣw: g P.

88. AwAi Swg q ƣw: Zø q, m P, m P D m JP gZ ɽAi. ɢ iS GAv wZ ĥu Swg q PtP .

89. Ai divvAAv g Pq GA Uɯ vz ƯZ m Aii Pȥ x, zã PgĨA zsA x, KP v vZ Pq GAii v vuA DAi̯; D v vZ Pq GAi.