UtŸP

24

1.     EAiįP Dz A gP gA A u iP ӯA. zPģ v AiAZ jA Pģ ӣ WA PIJP Uɯ , Ug vuA CguZ PIJP D W.

2.     vuA D zƼ Ggģ D PĽAi iuA vA igģ D EAiį PP vZ gZ Cv vZg DAi,

3.     D vuA A P AUA: AigZ v ia t zgZ ģa t.

4.     zɪZA Gvg DAiva t, eA zAii zPA Pg, vA v zP, vZ GU zƼAP zɪZA z.

5.     Qv Ʃv ve vA, ePƨ! QwA Ʃv vfA gA, EAiį!

6.     AAiivrg D GzA jA, g gAi zɪg gPA jA.

7.     vZ AAv g Glۯ, CUtv PZg gdn ZAiۯ, vZ gAii DUU g, va gAii Rƨ q۰.

8.     JfAv g vP sAii q, v v vP gqa Pv, gA v vu jA Uv, D vAZ qAZ m Pgۯ.

9.     JP A jA v gv Pg, JP At jA, vP GmA zsAii PuP ļv? veg Dz Wv v Dv eA, veg g Wv v g q eA,

10. PP iZ Ppu gU DAi. vuA D v AUv qģ qAi D iP A: e zĸAZg g WAP AA vP q D vĪA vZg wã A Dz WAii.

11. P AUZ, D Z Wg! vP AA KP q Ei sAiiA. gZ vA veA PqA PqA.

12. i vP e : vĪA zsq zvAP AA AUAP A:

13. P gĥsAUg sgA DA Wg iP g A gZ Dzɱ gzs Z A eɸQA QvAZ, gA Aii AU A, Ug eA QvA g AU, vA A AUۯA?

14. D DvA A e P zsA nA Z Dۣ, sq Pg P vP QvA Pgۯ u AUAP iP q.

15. GAv vuA A P AUA: AigZ v ia t, zgZ ģa t.

16. gZA Gvg DAiva t, eA gãv eu, vA v eu, eA zAii zP, vA v zP, vZ GU zƼAP zɪZA z.

17. A vP vA, u Aii DvA, v iP , u Aii VA. ePƨ x KP Pv Pg AivA, EAiį x KP vn Aii Aiv, w q Pg۰ ƪZ Pa D vZ vAZ PmAa.

18. Jzƪi ev vZ Dã, ɬg, vZ j, vaZ D,

19. EAiį D Pv zPAiۯ, D ePƨ D jAP ưv.

20. GAv i DįPP ɪ DA P AUA: DiP gA zsA Ai, u v ev Av.

21. GAv i PɤvAP ɪ DA P AUA: ve yg D, Pģ, D ve WAmg D zAUg;

22. u v GeAv AP DAi e, Qv P GgۯAii vA DgZ A?

23. QA vuA DA P AUģ A: Aii, g A UA Pgۣ AZģ GgAP Pu Pv?

24. Qw۪iAZ ɼA x AivA vgA, DgP v ưv, KgP v ưv; vZAii ev v.

25. i Gm D xAAi sAii gģ Wg mP U. P D m zsgģ Uɯ.