UtŸP

15 zA Av PAi

1.     g AiP A:

2.     EAiİvAP Dzñ : vī PgP A vĪiA vA v zɱP vī Z,

3.     gP iv v P A Swg UgA z PA z ƣw AZģ DAUƪ sjP PgAP, RıZ zA gĥ GvZ Azsg, vAa êi藺 smA eg,

4.     e Pu w smA RIJ g, vuA CߧAi Swg JsZ zsAv KP Am UAm, PA vï s qA.

5.     êi藺Ai A g AiiA A vī JP ɽAiP PA zPAg S z PgAP eAii.

6.     Aia ƣv KP P vg, vī CߧAi Swg Z wAv KP Am vï sA JsZ zsAv KP Am UAm,

7.     D z Swg Z wAv KP Am zPAg qģ gP iv v P AP smA.

8.     êi藺Ai gĥ DAUƪ sjP PgAP smA Ai gĥ AwAi gĥ JP qa smA eg,

9.     vZ A CߧAi Swg CzsA vï sA JsZ zsAv wã Am UAm,

10. D z Swg CzsA zPAg qģ gP iv w P a êi藺 smA.

11. gP q, gP P, gP ɽ, gP P Aa slAiiۣ Z jA PgA.

12. slAiiv v ƣwAa AS QwAii DA, vAZ A gP ƣwP vZ jA PgAP eAii.

13. vĪiZ P zs gP gP iv w P a êi藺 slAiiۣ Z jv AP eAii.

14. vĪ vĪ Avw zsA Pgۯ gP zɱP gP iv w P a êi藺 smA eAii: dA vī Pgv, vA

15. U zAii PgAP eAii. vĪiA D vĪ zsA PgAP DAi zɱAP D v PAi KPZ. vĪ AvwP KP v PAi. g Pg vī D zɲ ii.

16. vĪiA D vĪ zsA Pgۯ zɱP D v PAiAii KPZ, AiĪi KPZ.

17. g AiP A:

18. EAiİvA Pq Gƪ vAPA CA AU: A vĪiA gۯA v zɱAv vī vg g GAv,

19. v zɱAvA Su Sv vAv KP Am gP U zgAP eAii.

20. vĪi Aii ma KP sQ V zgAP eAii; dA vī zs ļۣ KP Am U zgv, vA PtP vī V zgAP eAii.

21. vĪi mZ Gv۪i Am gP A U zgAP eAii. vĪ Avw Z jA PgA.

 

22. vī vĪi ugu g AiP GzɸA A RAAiAii KP Gzɸ AP ZPv eg,

23. (u g vĪiA Gzɸ x D GAv vĪ AvwP Gzɸ, e vī AP eAii u g Ai GzɲA vĪiA AUA),

24. A vī PgAP eAii: zAii D ugu Czs Pɯ eg, U zAii, gP iv v P a P JP v qa êi藺 CߧAi D êzA A smA D v̧AiZ gĥ JP PP smA.

25. AiidP EAiİvAZ U zAii v ava jv ZA D vAPA sUuA ļۯA, QvP vAtA Czs ugu Pɯ. vAtA êi藺AiZ gĥ smA DA zA q ɼg D D ugu Pɯ vZ sjPu Swg v̧ slAii ɼg,

26. EAiİvAZ U zAiiP sUuA ļۯA iv Aii vAZ zsA Pgۯ zɱAP vA ļۯA, QvP U P ugu vP PɯA.

27. ugu vP Pɯ Ĥ JPZ eg, vuA v̧Ai Swg KP Q smA eAii,

28. D AiidP ugu vP Pɯ v ģ v g Pg ava jv ZA. vZ v ava jv ZAiZ vP sUuA ļۯA.

29. eA v zɲ EAiİv, eA v vĪ zsA Pgۯ zɲ. ugu vP Pgۯ ģ Swg vī AP eAii v PAi KPZ.

30. u e Pu, eA v zɲ, eA v zɲ, eAii u vP Pg, v ga Az Pg D vP P zs Pqģ sAii zgAP eAii.

31. vuA gZ GvZ wgg Pɯ D vZ Gzɸ q. ģZg g g WAP eAii, QvP vP vZ v x U PgAP eAii.

 

 

vZA GAW

32. EAiİv CguAv Dۣ, vZ APq di Pgۯ KP Ĥ ļ.

33. A Pi Pgۣ vP zsgA vP Ai, Dgƣ D U zAii Pg q.

34. vAtA vP AzAv W, QvP vP P P A u zsg WA v.

35. g AiP A: ģP gua P A eAii. U zAii vP g sAii sv fA igAP eAii.

36. U zAii vP g sAii D vP sv fA ig. g siAii iuA A PɯA.

 

ĸAiZg UAq

37. g AiP A:

38. EAiİvA Pq GAii D vAtA D ĸAiZ PƣAP UAq A eAii D JP q PƣA Ai gP UAq AzsAP eAii u AU.

39. UAq vĪ ĸAiP DAP eAii D v vĪiA gZ Gzɸ vĪi GUظP qۯ. v Gzɸ vī AP eAii D vĪiA AP mP Aii vĪi PZ D zƼAZ D iuA vī sqA fAiAA Aii.

40. jA vī e GzɸAZ GUظ zgۯv D vĪi zɪP v evv.

41. A v g, euA vĪiA Du vĪ zê eA Swg vĪiA JfAwA sAii PqA; A v g, vĪ zê.