ɫŸP

14 PqgAZA ĢPgu

1.     g AiP A:

2.     JP PqgZ ĢPguZ AP eAii v PAi : vP AiidP A qAP eAii.

3.     D AiidP gAv sAii Zģ va jP PgAP eAii D PqgaA gAA jA eAv u vP PZ,

4.     vZ ĢPgu Swg vuA qAP A eAii: zã z fA QA, zɪg gPq, vAA v D .

5.     GAv vuA ghjZA GzP sg q Aii PA A JP fA igAP AA.

6.     GAv fA PA, zɪg gPq D Wɪ wA ghjZ Gz Aii fA ig PZ gUAv qAA.

7.     PqZ qAv z eA D ģZg v A vA gUv AgA D v z u Um Pgģ f PP GU v Aii Gģ ZAP qA.

8.     ĢPguZ jwAv sU Wv v ģ D ĸ۬ zsA, D U Pø v D Gẓ AA; GAv v z ev. A evZ vuA g vg Zv, u v ø vuA D vAAv x Aii gAP eAii.

9.     v vuA D Pø, u ivZ Pø, Sq D D D Gg U Pø vAP eAii. GAv vuA D ĸ۬ zsA D Gẓ AA D v z ev.

10. Dm vuA DAii v zã P, DAii v JP ga JP ɽ D CߧAi Swg JsZ zsAv wã Am vïIJv UA m WA eAii.

11. ĢPgua jv ZAiۯ AiidP z PgAP eAii v ģP PtPA A divvAZ zg Pq g Pg G Pg.

12. AiidP PA A KP Wɪ KP U vɯ A v̧ smA. ĥua jv Zƪ PtP g Pg smA.

13. GAv v̧Aia D êi藺Aia ƣv fA igv v v eUg PP fA ig. v̧Ai jA sjPuZ Aia ƣv AiidPa ev: w gi v.

14. AiidP sjPuZ AiZA EA gUv WAA D vA z PgAP eAii v ģZ Ge PP, vZ Ge vZ DAUP D Ge AAiiZ DAUP gAA,

15. GAv vɯZA U Wɪ vAvA EA vï D z vvAv vA.

16. vuA D Ge vZA m z vAv vɯAv qƪ vA vï v A g Pg AgA.

17. AiidP vvAv Gg vɯAvA EA Wɪ vA z PgAP eAii v ģZ Ge PP, Ge vZ DAUP D Ge AAiiZ DAUP AiA gAii sjPuZ AiZ gU Aii gAA.

18. AiidP D vvAv GgA vï ĢPguZ jwAv sU Wv ģZ ivg vA. jA AiidP vZ v g Pg ava jv ZA.

19. GAv AiidP v̧ smA D z eA D v ģZ Czޥu v jPua jv ZA. Z GAv vuA êi藺Aia ƣv fA ij;

20. D w CߧAi A ɢZg smA. jA AiidP vZ v ava jv ZA D v z ev.

21. u v Ĥ zĨ eg D A qAP vP vAP vg, vuA sjPuZ Ai Swg KP ɽ qg g, D w ĥuZ jw iuA smƪ vZ v ava jv ZA. vuA CߧAi Swg JsZ zsAv KP Am vïIJv UAm D KP U vï qg g.

22. vP vAP D vg zã Pƪ zã v q: KP v̧Ai Swg, DP êi藺Ai Swg.

23. Dm vuA D ĢPgu Swg divvAZ zg VA AiidPP qģ A.

24. AiidP sjPuZ Aia ɽ D KP U vï Wɪ wA g Pg ĥua jv Zƪ smAA.

25. GAv sjPuZ Aia ɽ fA ij, wZA EA gUv WAA D z eA D v ģZ Ge PP, vZ Ge vZ DAUP D Ge AAiiZ DAUP gAA.

26. AiidP v vɯAvA EA D z vvAv vA,

27. D D Ge vZ m z vvAvA vï g Pg v A AgA.

28. GAv vvAvA vï z eA D v ģZ Ge PP, vZ Ge vZ DAUP D Ge AAiiZ DAUP sjPuZ AiZA gUv gAii eUgZ gAA.

29. vZ vvAv GgA gUv z eA D v ģZ ivg vA D vZ v g Pg ava jv ZA.

30. vP vAP D vg zã PƪA zã A A

31. JPa v̧, DPa êi藺 CߧAi A smA. jA AiidP z eA D v ģ v g Pg ava jv ZA.

32. D ĢPgu Swg Ue D qAP vAP v Pqg AP eAii v PAi .

 

WgAZA Pq

33. g AiP D DgƣP A:

34. A vĪiA vĪA zAii PA vA v P zɱAv vī vg g ɼg, vĪ Dã ev zɱZ RAAiiAii JP WgP AA Pq UA Pɯg,

35. Wg Aie AiĪ AiidPP C eUu A: e WgP Pq U jA iP

36. AiidP WgAv RvAa jP PgAP Z AiA, vAv Cz eAii߱, vA Wg S PgAP De A eAii. GAv AiidP Zģ Wga jP Pj,

37. D jP Pgۣ Wg tAZg aAA vAA RvA Dv u g D wA Gg tZP vg Dg,

38. AiidP WgAv sAii AiĪ vZA zg Az PgA D vA v ø vA qA.

39. v AiidP nA AiĪ Wga jP Pj D t AiA Rv gA u vP g,

40. gU U svg Pqģ g Aii JP Cz eUg GqA De A.

41. WgZ U vg PIJa gu vģ Pr D vģ Pq gu g sAii JP Cz eUg GqA.

42. GAv svg Pq eUg g svg A D WgP Zģa gu Pj.

43. svg Pq GAv D gu vģ gu Pɯ GAv gU v gv eg,

44. AiidP AiĪ va jP Pj. gU g u vP v eg, WgAv igPg Pq D u AZA: vA Cz.

45. zPģ vA PƸA eAii, vZ vg, gPq D V gu g sAii gģ JP Cz eUg GqA eAii.

46. e Pu Wg Az zg ɼg vAvA vg g, v Ae AiiAv Cz e Ggۯ.

47. e Pu v WgAv z eɪ, vuA D ĸ۬ zsA eAii.

48. u AiidP gUa jP PgAP DAii ɼg, gu Pɯ GAv tZg Rv gAP u vP g, vuA vA Wg z u UmA, QvP gU Aii Uɯ.

49. Wg z Pg Swg vuA zã QA, zɪg gPq, vAA v D WA.

50. PA A KP Wɪ vA ghjZA GzP sg q Aii fA igA.

51. GAv zɪg gPq, , vAA v D fA PA Wɪ wA fA ig PZ gUAv D ghjZ GzAv qAA D gUv WgZg v A AgA.

52. jA PZ gUۣ, ghjZ Gẓ, f P, zɪg gPq, D vA v Wg z PgA.

53. GAv f PP g sAii vA Aii GAP qA. CA v Wg Swg ava jv ZAiZ vA Wg z evA.

54. fAZ Pq D Sj Av,

55. ĸAiZ D WgAZ Pq Av, e, sq D RvA - Av AP eAii v PAi . z D Cz eZ Azs RAAi u v AU.

56-57. PqZ q Av AP eAii v PAi .