9 AiįVA zɪZ Ư

1.     GAv zɪ  AiP D vZ vAP Dz D vAPA A: q D Zq Ag sg.

2.     xZ ƣwAP, CAvZ PAP, zsjg Zgۯ fݽAP D zAiiZ iAP vī sA gAv DA; vĪ Dã wA  PɯAv. 

3.     xZg sAۯ t vī Sv. dA AA vĪiA gP ghiqA Av, vA A UA A vĪiA vA.

4.     gUv DA i vī SA e, QvP gUAv fê D.

5.     vĪA gUv gAiig v gUZA A S WvA. gP ƣw PqA D vZ jA ģ PqA A S WvA.  gPZ fZA S vZ s PqA A WvA.

6.     e Pu JP ģZA gUv gAii, vZAAii gUv gAiۯ. QvP DZ PZ  zɪ vP Pɯ.

7.     q D Zq, U Ag sg.

8.     zɪ AiP D vZ vAP A:

9.      C, A vĪ VA D vĪ Avw VA e Ư PgA:

10. D vgAwA vĪ A sAii DAiiAv v tAiiA VA, PA VA, egA D g ƣwA VA D sAAii ƣwA VA A e Ư PgA.

11. vĪ VA A PgA v Ư : v PɢAZ D A xa zɸm eA . 

12. D zɪ A: AA vĪ VA D tAiiA VA Pɯ v Ưa Ru :

13. eA zst PĥAZg A WۯA; AA Ag VA Pɯ Pgga Ru vA evA.

14. A x Aii PĥA di Pgۣ PĥAZg vA zstA qۯA.

15. v AA vĪ VA Pɯ Ư GUظP qۯA D tAiiAZ Pg vA GzZA D sqA AiAA .

16. PĥAZg zstA qۣ A vA vA D AA xZ tAiiA VA Pɯ P ƯZ GUظ zgۯA.

17. xZ tAiiA VA AA Pɯ Ưa Ru .

 

Ai D vZ v

18. vgAv sAii DAii AiZ  v : ɪi, i D esv. i  PZ Aii.

19. AiZ vUA vA A AgZ U P Gӯ.

20. Ai sAAig Ai vj e D KP zPAļ vuA Ai.

21. v zPAg Aiį D vP Ci eA. D vAAv v u qƣ D.

22. PZ Aii, i, u D D Aii zP D sAii D sAP v Av AUA.

23. v ɪi D esv KP zU D SAzg W D nA nA AAii Pqģ u D D Aii vAtA zsA. vAZA vAq DP PIJ D u D D Aii vAtA A .

24. Ci zAǣ Ai eU e D D iu v PɯA vA vP Pv eA.

25. vuA A: PZg g qA, vZ sAP UįiAZ Uįi v eA.

26. D GAv vuA A: zA eA g, ɪiZ zê  D P eA vZ Uįi.

27. esvP zê q PgA, ɪiZ vAA v PgA, D P eA vZ Uįi.

28. D GAv Ai q wA gA fAiį,

29. D ƫA ߸ gAZ Aig v į.