35 ePƨ vɯP nA Aiv

1.     zɪ ePƨP A: Hm, vɯP Z D xAAii Pg. ve s J x ģ zsAۣ vP q zɪP xAAii KP ɢ Azs.

2.     zPģ ePƨ D PmP D D A D PAP AUA: vĪ Pq D P zɪAP sAii W; vĪiAZ vī z Pg D v g .

3.     eU qģ D vɯP ZAAii. e PAv eA iUA DAị A Uɯ Pq e A D zɪP xAAii A JP ɢ AzۯA.

4.     D VA D P zɪAP vAtA ePƨP D D PAv ĢAi Pqģ . vuA A UA PɪiZ gP ļAv gA.

5.     ePƨ D vaA sVA Aii Pgģ v sAtAZ gAZ P xAAii zɪa gAv GӰ D vAa m zsgģ v DAi Av.

6.     ePƨ D vZ A DA PA P zɱZ eAv, u vɯAv AiĪ A.

7.     D s x ģ zsAۣ xAAii zê vP q zPģ vuA KP ɢ A D v eUP vɯ u A zgA.

8.     gɯa DAii zɨg İ D wP vɯZ  zQuP D JP gP ļAv iwAiP . zPģ v gPP C-Pv u A A.

9.     ePƨ xAAii nA DAii GAv v zê vP q D vP vuA Dz .

10. zɪ A: sqA veA A ePƨ Aii, Ug EAiį eA eAii. CA zɪ vP EAiį u A A.

11. D zê vP AVU: A zzg zê. ĥs e D Avv vf qA. gA, vAZ gAZ Ūe vA evAii.

12. DiP D EPP AA v zñ vP vA D ve GAv ve AvwP A v vA.

13. GAv zê xAAii x Aii Uɯ.

14. D VA zê GAi, v eUg ePƨ KP gP svg G Pɯ. vP vuA CP Pɯ D vZg vï MvA.

15. v eUP vuA vɯ u A A, QvP xAAii zê vZ Pq GAii.

 

fZ d D gɯZA gu

16. ePƨ D PmA vɯAv sAii g. JsvP AP xrZ m Dۣ gɯZ vua zS wP g e D w sê Pְ.

17. zS Ppu e vz t£ wP AUA: AiģP, gɯ, ֬ vP ZP sU e.

18. u w guZ vtg . wuA u qۣ D sUP wuA ɣƤ u A A. u vZ Aii vP ɣģ u A zgA.

19. gɯ İ D wP JsvP Z g zUg iwAiP . v eUP DvA vɪi u DAiiv.

20. ePƨ xAAii KP gP svg G Pɯ. D De AiiAv v wZ iZg D.

21. EAiį Aii Pjv Pg Uɯ D Uد JzgZ r vuA D vA ig.

 

ePƨZ v D EPZA gu

22. ePƨ v UAv Pgģ Dۣ gƨɣ D Ai ZPj VA AsU Pɯ. Rg DAị ePƨ Rħ. ePƨP g du v D.

23. AiiP d v : gƨɣ ( iq), Aiƣ, ɫ, dz, EPg D eɧĮģ.

24. gɯP d v : de D f.

25. gɯZ ZPjP P d v : z D ۰.

26. AiiZ ZPjP jhįP d v : Uz D Dg. v zݣ-DgiAv d.

27. ePƨ ɨ VA iAv D D Aii EP A Uɯ, xAAii Ci D EP Pɰ.

28. EP JPA DA gA fAiį.

29. P ivg Aig v į D D ŪeA A JPm. vZ vA, J D ePƨ, vP Pɦ.