30

1.     gɯZ ePƨP sVA A eA , zPģ wuA D sZ Ƹg Pɯ. ePƨP wuA A: iP sVA , vg A gA.

2.     ePƨP gɯZ gU DAi. vuA A: vP sVA eAii߲A Pɯ v zɪZ eU AA Wv u vA aAvAii?

3.     wuA e : f ZPg AU D. wZɲA Z. wuA e GgZ v eAiA PgA D wZ A iP sVA ļ۰A.

4.     CA wuA D ZPjP va Aii Pgģ . ePƨ wZ Pq JPm Pɯ.

5.     Us e D JP ZP sUP v e.

6.     gɯ A: zɪ iP v Pgģ . e v vuA DAi̯ D iP KP ZP sU . zPģ wuA vP z u A A.

7.     gɯa ZPg v Us e D ePƨP wuA DP v .

8.     gɯ A: e s Pq Ppu ghUA A ghUqA D fPA. zPģ wuA vP s۰ u A A.

9.     DP sqA sVA dAv u AiiP PZ wuA D ZPjP jhįP ePƨa Aii Pgģ .

10. jhį ePƨP KP ZP sU .

11. Aii A: A Av! zPģ wuA vP Uz u A A.

12. AiiZ ZP ePƨP DP v vz

13. Aii A: QwA sV A!  DvA Ai iP sV tۯ. zPģ wuA vP Dg u A A.

14. UA A ɼg gƨɣ vP Uɯ D xAAii vP zzêi ghiqA ĽA. vuA wA D DAii qģ A. gɯ AiiP A: ve v q zzêi ghiqAwA xrA iP .

15. wuA e : e zzP vA gģ UɯAAii vA vP ? DvA e v qA zzêi ghiqAAii gAP vA vAii! gɯ A: vA ve v qA ghiqA P vAii eg, vĪA De gw ePƨ AUv zv.

16. ePƨ v x nA DAi vz Aii vZɲA Zģ tV: De gw vĪA e AUv zAP eAii. e v qA ghiqA AA vP eqģ Wv. zPģ v Aeg ePƨ wZ A z.

17. zɪ AiiZA iUA DAi̯A. w Us e D wuA D AZ v ePƨP .

18. Aii A: e zzP f ZPg Swg g iP ws A. zPģ wuA D vP EPg u A A.

19. Aii v Us e D D v wuA ePƨP .

20. Aii A: zɪ iP KP Ʃv Ei s PɯA. DvA e zz e Pg Pgۯ. QvP AA vP du v v. zPģ wuA vP eɧĮģ u A A.

21. iuA wP KP ZqA UA dA D wuA vP rã u A A.

22. GAv zɪ gɯZAii GUظ zg. wZA iUA vuA DAi̯A D wPAii sVA dA PɰA.

23. w Us e D JP vP v e. wuA A: zɪ f DAiiz Aii Pɯ.

24. wuA vP de u A A D w u: g iP DP v A.

25. gɯP de d GAv ePƨ P AUA: iP ZAP D A e UAP nA vA.

26. vf ɪ Pgģ AA eqģ Wv e AiiAP D sUAP iP D A sAii gA. AA vf Qw j ɪ Pɯ u vA euAAii.

27. vP A: A vP iA eg - vP Uģ g eg Dz W u ew Zgģ AA ӣ WvA.

28. vP Qw dj eAii u Zg D A w vP vA.

29. ePƨ e : AA ve Swg QvA gA Pi PɯA D e dv S ve Aq P qv u vA euAAii.

30. A AU AiA DA ve Pq xqAZ DA vA DvA dv qA. gP A AA Pqۣ g vP Dz . DvA AA eZ Wgu v g v ü DAii.

31. vP ZgA: AA vP QvA A eAii? ePƨ e : iP vĪA PAAii AA P. AA AU iuA vĪA Pɯg v ve AqP ǸAP D gPAP A vAiig DA.

32. De A ve Aq zsA vA. gP P gAUZ P D avA RvA D gP P AUq Pg, D D ƣwZ f dj.

33. sqA e dga v PgAP vA Aiv e itPu Av ӣ WA vP evA. e Pq avA RvA v P Dg D P gAU v P Dg v ƣw AA Zgv u vĪA AZA.

34. gA, A , vĪA AU iuA eA.

35. u vZ PA A m avA D gP ƣv D P gAUZ P - A VA PɰA D vAa dv WA D vAP ɪ.

36. wã A Pgv e AiiZ mZA CAvg vZ D ePƨ zsA zgģ v Aii g. ePƨ Z Gg Aqa dv Ww.

37. ePƨ wã zs gPAZ sAm Pq D zsA zsA vAa Pqģ vAZg zs m Pɯ.

38. egA GzP AiA Aiv GzZ UA Pg vuA v sAm zg. GzP AiA Aiv ģw er ev zPģ vuA v xAAii zg.

39. sAmA Pg er e ƣwAP m, avA RvA DA A eA.

40. ePƨ PAP PA x U Pɯ D vAtA Z AqZ m P gAU D ƣwAP STA ɱA vAPA vAZ ig zg. CA vuA DZ KP Aq Pɯ D v Z Aq x Aii zg.

41. Wmm ƣw er ev ePƨ GzZ UA Pg sAm zg.

42. u vt ƣwA Pg vAuA sAm zg Av. CA vt ƣw P v D Wmm ƣw ePƨP ļۯ.

43. jA ePƨ sê Uø e. vZ Pq q q Aq iv Aii, ZPg, ZPj, PjA D UqA DA.