21 EPZ d

1.     DA AU iuA g gZg zAii zj D vuA wP s .

2.     g Us e D g ɪ ü Aiv w v e D CiP vZ Gvg Aig JP ZP sUP wuA .

3.     g GzɲA DP d vP Ci EP u A A.

4.     EPP Dm ø ev g siAii iuA Ci va ģv Pɰ.

5.     EP dv Cia Aii Asg gA.

6.     g tV: zɪ e vAqg . fA Pu Av DAiivv, wAAii e A ۰A.

7.     GAv wuA A: gP sVA evA u CiP Pu AU? D AA vP vZ ivg Aig JP ZP sUP .

8.     sU q D DAi vuA q. EP q v Ci KP q eɪu A.

 

Ug D EAiį

9.     KP ø JfUj Ug GzɲA CiP d v EAiį gZ v EP AVA Sɼۯ.

10. g A zPA D DiP wuA A: ZPjP D wZ vP sAii W. ZPjZ vP e v A zAiiZ Am ļAP e.

11. A GvA DAị CiP Ppu zS sV, QvP EAiį vZ v e߸.

12. u zɪ CiP A: ve vP D ZPjP Uģ vA zSɸ eAiiP. g QvA AU vA DAii, QvP AA sAi Avv EP GzɲA vP ļ۰.

13. ZPjZ va Avv KP q g eAiA PgۯA. QvP vƬ ve v.

14. zĸ PA sqA Ci Sua sw D Gẓ sg Zia w UgP A D sUP wZ SAzg z wP zsr. w Uɰ D AiıZ CguAv sAAP V.

15. GzP Pg evZ wuA sUP JP ghiq ļAv zg.

16. D Īig KP sAU Aii Zģ w . D EvP w u: e sU e zƼA Pg gA A e ƸAP eAii. xAAii w ģ Dۣ sU q gqAP g PɯA.

17. sUZA gqA zɪ DAi̯A D zêzv UgP G Pgģ ZgA: QvA eA, Ug? AiģP, sUZA gqA zɪ DAi̯A.

18. Hm, sUP GP D vP v A, QvP va Avv A KP q g PgۯA.

19. zɪ wZ zƼ GU Pɯ D wuA Gza KP ghg ɰ. xAAii Zģ wuA GzP qA D sUP AiA A.

20. zê v sU A D D v q. CguAv vuA Pɰ D KP u PgUg v e.

21. gZ DguAv vuA Pɰ D vZ DAii vP Jf zɱAw KP Aii Aa.

 

CêįP Pq Ư

22. vz CêįP D ãw PƯ A AiĪ CiP AVU: ve PiA zê ve AUv D.

23. zPģ vA iP, e sUAP e AvwP sA AAii u AU DvA zɪ Sg s .

24. A ve Pq itPu ZA, vZ jA iP D ve Z zɱP itP e ZۯAii u s . Ci e A: Aii, A s vA.

25. CêįPZ ZPA JP AAig DPu Pɯ Swg Ci CêįPP DA gzsu GZgA.

26. CêįP A: PuA vA PɯA u A uA. v Av vĪA iP PAAii AUAP . D DeZ Ai A AA vA DAi̯A.

27. GAv Ci xq P D UgA CêįPP A D vAtA zUA KP Ư Pɯ.

28. Ci AqZ v ɽAi U zg.

29. CêįP ZgA: A vĪA QvP PɯAAii?

30. Ci e : AAii Ru AA P P e vĪA v ɽAi WA eAii.

31. v v vAtA v eUP Aiı u A A. QvP xAAii vAtA zUA JPPP v .

32. AiıAv vAtA Ư Pɯ GAv CêįP D ãw PƯ A AiiAZ zɱP nA Uɯ.

33. Ci AiıAv KP vj gP gAi D xAAii vuA gZA, u P zɪZA A G igA. g ø Ci AiiAZ zɱAv Pɰ.