17 Ư D ģv

1.     CiP  ƪAii  gAZ Aig g q D vP AVU: A zzg zê. e fg Z D ̼AP g.

2.     A ve Pq KP Ư PgۯA D vf Avv qAiۯA.

3.     Ci zsjg q D zê vZ VA Gƪ u:

4.     v Ư A ve Pq PgA v: g gAZ Aii vA evAii.

5.     sqA veA A Ci Aii, veA A Ci eA eAii. QvP A vP g gAZ Ƽ Aii PgۯA.

6.     A vP ssjv PgۯA D q Avv vP vA; gAii ve x Gv.

7.     ve Pq D ve GAv ve AeA Pq Avw x Avw AiiAv A e Ư v AۯA. ve D ve AvwZ zê A evA.

8.     vP D ve GAv ve AeAP vA DvA Pgģ DAii v zñ A vA; U P zñ ve AvwP v ļۯ; D A vAZ zê evA.

9.     D zɪ DiP A: u vA e Ư AۯAii; vA D ve m Aiv v ve Ae Avv z Avv AiiAv v Aۯv.

10. e D ve zsA, e D ve m Aiv Avv zA, AAP eAii v Ư : vĪ z gP zza ģv PgAP eAii.

11. vī vī ģv PgAP eAii D A ev Ru e D vĪ zssA Pɯ Ưa.

12. Avw x Avw AiiAv ZP sUAP Dm ø ev vAa ģv PgAP eAii, eA v Wg d, eA v ve Pq gU AAzs v P P x ƯP Wv.

13. ve WgAv dAa D ƯP WvAa vĪA ģv PgAP eAii. CA vĪi PrAZg e Ưa Ru Dģ P Ư v ev.

14. ģv Pjۣ ɸģv e߸ zzP vZ PĽAiAv sAii WAP eAii. vuA e Ư q.

15. zê CiP AVU: ve Ai gAii sqA gAii Aii, Ug g u DAiۯAii.

16. A wZg Dz WۯA D wZ GzɲA vP KP v vA. A vZg Dz WۯA D vZ x gA Gv evA. eAZ gAii wZ x Gv.

17. Ci zsjg q D . DڬvP v tU: Asg gA AiZP sUA eA PA zs? D g ƪz gA Aig sUP P d A?

18. zPģ Ci zɪP A: EAiį t ve Pg AZģ Gg eg!

19. zɪ vP e : , vf Aii g vP KP v v D vĪA  vP EP u A A eAii. A vZ Pq e Ư PgۯA. KP P Ư A PgۯA. D A vZ D vZ GAv Aiv AvwZ zê evA.

20. EAiį A vĪA PɯA iUA AA DAi̯A. A vZg Dz WۯA, vP sjv PgۯA D va Avv qAiۯA. v g PAgAZ Aii ev, D A vZA KP q g PgۯA.

21. u g sq g Z ɼg EPP v ev, D vZ Pq A e Ư PgۯA.

22. Di Pq Gƪ evZ zê vP qģ Aii Uɯ.

23. vZ Ci zɪa De D D v EAiįa D D WguZ Pq zzAa, u Wg dAa D ƯP WvAa ģv Pɰ.

24. Cia ģv Pgۣ vP ƪAii gA Aii.

25. D vZ v EAiįa ģv Pgۣ vP vg gA Aii.

26. CA Cia D vZ v EAiįa ģv JPZ Pɰ.

27. D vAZ A CiZ WguZ zzAa, u Wg dAa D ƯP WvAa ģv Pɰ.