ŸP

5

 

Ai D Dgƣ JfZ gAii Pg

 

1.     Ai D Dgƣ sg VA Uɯ D vAtA vP A: CA u g, EAiįZ : CguAv KP Gv AsiP e PP ZAP q.

2.     sg e : Pu v g? AA vP QvP DAiAP eAii D EAiİvAP QvP ZAP qAP eAii? A gP Ṃ, D EAiİvAP ZAP q A.

3.     vz vAtA A: ɨAZ D sm . Aa m CguAv ZAP D xAAii gP, Di zɪP smA DiA q. vg v Dg ija q zsqۯ DiA vj igۯ.

4.     JfZ gAii vAPA A: Ai D Dgƣ v PP vAZ x QvP Aii qv? Z D Uįi Pg.

5.     D sg sqA u: vAa AS JfUgAZ AS Zq q D DvA v vAZA Pi gA vv.

6.     vZ sg D dgz PziAP D EAiİvAZ PsgAP De :

7.     sqA PP Em PgAP vu Pv. vZ vA qA.

8.     u JzƼ Qv Em v Pgۯ, wvZ Em vAtA PgAP eAii. KPZ KP Em Gu D Aii, QvP v D. Z PguP v ƨ igv: zɪP smA D vA.

9.     ģAP DP sgZA Pi Aiiv D CA sng PtAiiAP P A vAPA ü ļ .

10. sgZ dgz PziA D EAiİvAZ PsgA vAPA AUA: CA u sg: sqA A vĪiA vu A A.

11. RAAii vA ļ, xAAii v vA qA, u vĪi PiAv vĪiA PZ jAii Ľ .

12. zPģ P vu DS JfAv Uɯ,

13. D dgz Pzi vAZ mZ vAPA AUۯ: "vĪA Pi v Pg PgAP eAii. vĪiA vu ļۯA vz v mA Qv Em Pgۯv, wvZ v PgAP eAii.

14. sgZ dgz PziA Pia zPgP PgAP ɪ EAiİvAZ PgAP ig D vAPA ZgA: vĪiA PgAP AmZ Em v P D De QvP PgAP Av?

15. vz EAiİvAZ Psj sg VA u GA U. vAtA vP A: vA ve UįiAP CA QvP ZAiiAii?

16. ve UįiAP DvA vu ļ, u DiA siAiiv: Em Pg! , ve UįiAP ig qv, u ZP veZ Pa.

17. sg e : D v, eQ D! zPģZ v AUv: gP smA D vA.

18. DvA AUZ P D vĪA Pi Pg! vu vĪiA ļA , u vĪiA PgAP AmZ Em v PgAP eAii.

19. Evg Du PAv Dv u EAiİvAZ PsgAP Pv eA, QvP vAPA CA siAiiA: vĪiA PgAP AmZ Em Gu eA Aii.

 

AiZ u D zɪa s

20. v sg Aiv Ai D Dgƣ vAPA ļAP D.

21. vAtA AiP D DgƣP A: sg D vZ dgz PziA D PgAP Pgu vAZ. DiA fA igAP v vZ vAv vg . zêZ A A D v ghr PgA.

22. vz Ai g A Uɯ D u: g, PP vA CA QvP PvAii? vĪA iP AU QvP qAii?

23. A ve A sg VA GA v x vuA vAPA gAiģ ZAiiAv D vAPA m A Swg vĪA PAAii PgAP .