20 ghe Av AiĪi

1.     vA ve zĸA gzs gheAP zAۣ ve Pq DZP Zq Wq, gx D sǪ vP A Ľv eg vA vAPA AiģP, QvP vP JfAv q g ve zê ve A Dۯ.

2.     vA gheP zAAP DAi evZ AiidP Pg AiĪ ʤPA Pq GA eAii.

3.     vAuA vAPA CA AUA: DAii, EAiį! vī DvA vĪi zĸA gzs gheP zAAP DAi ev DA zsAii ArPv. vAZ Pg AiģPv, xxgPv DPAvPv.

4.     QvP g vĪ zêZ vĪ v vĪi zĸA gzs ghdۯ D vĪiA gPۯ.

5.     GAv CPgA ghegA Pq Gƪ CA AUAP eAii: vĪ zsA JP A Wg Az D JzƼ WgAv ñ eAiiv Pu D? vg v Wg nA ZA; CA v gheAv g D vZ WgZA ĥu DP PgAP eAii u .

6.     vĪ zsA zPAļ gƪţ JzƼ vAvA s SAiiv Pu D? vg v Wg nA ZA; CA v gheAv g D vZA s DP SA eAii u .

7.     vĪ zsA Ai Pq Pgg e wP JzƼ D Aii Pgģ WA v Pu D? vg v Wg nA ZA; CA v gheAv g D wP DP D Aii Pgģ WA  eAii u .

8.     ɪnA, CPgA ghegA Pq Gƪ vAPA CA AUAP eAii: vĪ zsA Pu g Cv PZ D? vg v Wg nA ZA; CA v D sAZA zsAii ZPA .

9.     CPgA ghegA Pq Gƪ evZ, ʤPAZA Sɮu WA CwAP AiP PgAP eAii.

 

 

zĸAaA gA

10. vA JP gZA DPu PgAP sqA gۣ, vĪA AiA Aw AzsaA vA Pg zgAP eAii.

11. vA g vAZ Pg Pgģ D zm vP GU Pjv eg, vAv PP Uįi P A eAii D v ve S Dۯ.

12. u vA ve Pq AwAzs PgAP DAị eg D ve gzs gheP zAv eg, vĪA vP q WAP eAii.

13. g ve zê vA ve vAv v vz vĪA vAv zzAP vj fA igAP eAii.

14. u AiiAP, sUAP, egAP D v gAvA g UA vĪA m P ve Dã PgAP eAii D g ve zɪ vP m vĪA ve v gv.

15. ve x Aii D D zɱZ PZ Dã v gAP vĪA CA PgAP eAii.

16. u g ve zê veA zAii Pgģ v v PZ gA vĪA fê DA QvAZ AZģ GgAP qA Aii.

17. vĪA g ve zɪ vP Dzɱ iuA wv, Djv, Pv, jfv, v D eɧfv - AZ v PgAP eAii.

18. vg wA vĪiA vAtA D zɪAP smA v PAmZ PtP smA  PAi۰A D vī g vĪi zɪ gzs vP Pgۯv.

19. JP g gzs gheP zA vP vA ã Pg AiA A P vP q Wģ gAP qv eg vĪA vZ gPAP Pgq igģ vZ Pg Aii. vAZA s vĪA Sv, u gP Pvg Aii. vĪA vAZAii Ag PgAP eAii u aAvAP v gP PAAii Ĥ?

20. u SAA s v gP RAAi u vP Pv D eg vĪA v Pvgv D zĸAZA g q AiiAv vAZ gzs W q Wm PgAP vAZ GAiU Pgv.