AiZA AiA Z: n Zjv D ZvAii

1

 

۪

 

1.     V EAiį e ez AAi r Dۣ Aiӣ vAZ Pq Gƪ AUA GvA A. vz wA ƥ P CguAv, u DgAv DA. vAZ JP PIJP g, DP PIJP vƥsɯ, , egv D e gA DA.

2.     (gɨ v x ɬgZ zAU zñZ mɣ Pzɱ gAiiP ZAP EP Aa m.)

3.     Z gZ EP ĻZ Aii Ai EAiİvA Pq GAi D eA QvA g vAPA AUAP eAii u vP siAiiA, vA UA vuA vAPA AUA.

4.     ɱ gAv Pgģ D DjvAZ gAii ƣP, Dgv D Jz gA Pgģ D Z gAii NUP ư GAv,

5.     Aiӣ ez AAi rZ ƪZ zɱAv zsi gģ AUAP g PɯA. vuA A:

 

gɨ x Aii

6.     D gɨ VA Dۣ, g Di zɪ DiA AUA: vī v VA eAiig P gAv.

7.     DvA AU x sAii g D DjvAZ zAU zɱP Z. DgAv, zAU zɱAv, PAii zɱAv, UɨAv D zAiiɼg Pgۯ PA Z; PUgAZ zɱP D ɧƣP, Aiĥn ĺ AiiAv Z. 

8.     U zñ A vĪiA vA. Z, D vĪi ŪeAP, DiP, EPP D ePƨP, D vAZ GAv vAZ AvwP AA v Wɪ sAii zñ ã Pg.

9.     v ɼg AA vĪiA AUA: A JPZ vĪA eA A P.

10. g vĪi zɪ vī Avv qAii D DvA vī AS ļZ PvA jA e.

11. g, vĪi ŪeAZ zê, DA sAii iuA, vī AS eg AmA Zq PgA D vĪg Dz WA.

12. u vĪA D vĪi ghUAZA eA A iP JPPZ PA vAPv?

13. zPģ vī vĪ gP PĽAiAv eu, zAv D C ģAP AZģ Pq D A vAPA vĪ sqj PgۯA.

14. vī iP e : vf DiA Az.

15. zPģ AA vĪi PĽAiiAv eu D C ģAP AZģ vAPA vĪ sqj Pɯ D vAPA egAZ, AgAZ, ߸AZ, zsAZ Cw eAP ɪ, D vĪi PĽAiiA v g CPgAP AiP Pɯ.

16. v ɼg AA vĪi AiiPvAP AUA: vī vĪi sA zs vPg DAii D zƣ PAP, vAZ A JP vZ A Pgۯ zɲ eg, Q v Pgģ Aii.

17. AiitAii Pgۣ Pv PjPv; D q ii u Rģ vAPA DAii. RAAiiZ ģP AiģPv, QvP wsʸ zɪZA. Ppu ĸ D vg w e VA q D A w DAivA.

18. vī QvA UA PgAP eAii u AA vĪiA v ɼg Dzñ .

 

PzɱAv EAiİvAZ ɫ

19. g Di zɪ Dzɱ iuA, D gɨ v x sAii gA D DjvAZ zAU zɱZ mɣ, vī ɯ v q D sAiAPg CguAv Gv AiĪ Pzɱ - gAiiP A.

20. vz AA vĪiA A: g D zê DiA v v DjvAZ zAU zɱP vī Av.

21. , g ve zɪ zñ vP . Z D g ve ŪeAZ zɪ vP Dzɱ iuA v zñ ã Pg! AiģP veA zsAii ArP!

22. vz vī PA e VA AiĪ A: Di ģAP Pg zsqA. v D v v zɱaA Rg PqA D D RAAi mɣ ZAP eAii u DiA AUA.

23. iP j . AA JPP PĽAi x JPP S g duAP AZ.

24. v v zAU zɱP Uɯ D J̯Z s AiiAv Zģ vAtA v zɱaA Rg Pr.

25. vAtA v zɱAwA xrA sA di Pgģ DiA qģ A D A: g D zê DiA v v zñ g D.

26. u vī xAAii ZAP Eg PɯA, D vī g vĪi zɪZ Dzɱ gzs Uɯv.

27. vī vĪi vAA u GA Uv tģ: g DiA zòv zPģ vuA DiA JfAwA sAii qAv. D Pg Swg vuA DiA DjvAZ vAv WAv.

28. D DvA RAAii ZA? DiZ sA DA zsAii ZPAiiA. v AUv vA v zɱZ P DiP Zq D A U D. vAaA gA sê q D v gAZ Ug ļP Uv; wvAZ Aii, vAtA xAAii DQiAP zP.

29. D AA vĪiA A: vī DPAvģ qPv vAPA AiģPv.

30. g vĪ zê vĪ P v. dA v vĪiZ zƼA Pg JfAv vĪi P ghe, vA v DvAAii vĪi P ghdۯ.

31. vZ jA CguAv vĪA A zPAAii: dA KP Aii D vP Aii, vA g ve zɪ U vĪi Aii ɼg, vī ĪvP AiiAv, vP Ǫ q.

32. A vuA PɯA eg, vī g vĪi zɪ xAAii zg .

33. vī vĪ vA ig Swg vĪiA s v eU zsģ AP v vĪi Aii ɼg vĪ P Uɯ. gwP Ge gĥ D P Pĥ gĥ vuA vĪiA m zP.

34. vīA GvA DAị gP gU DAi.

35. vuA v Wɪ A: Av PuZ JP Ĥ AA vĪi ŪeAP sAii v z zñ zP .

36. eɥsţZ v Pɨ iv v zñ zPۯ, QvP v iP g. vuA AAii zg zñ A vP D vZ AvwP vA.

37. vĪiA Uģ gP eAii gU DAi. vuA A: vAAii v zɱAv vg g AAii,

38. u ve ɪP, ƣZ v eƱ vg gۯ. vA vP zsAii . QvP zñ EAiįZ Dã eAi v Pgۯ.

39. vĪi sUA AP m P gۯ u vī AUA. u DP gA D Aii AP PvA AZ vīA sVAA xAAii vA; A v zñ vAPA vA D v vAZ Dã ev.

40. vĪ Av AUA vg, vī DvA WAţ vA zAiiZ mɣ CguP nA Z.

41. vz vī iP e : D g Di zɪ gzs vP PɯA. g Di zɪ DiA siAii iuA D Zģ ghdۯA. D vĪ A gP DA A  PiP AA D zAU zɱP ZAP AA u aAvģ Pg gv.

42. u g iP AUA: vAPA ZvAii : vī ZPv vī gheP zAPv. A vĪ zsA . vĪ zĸ vĪiA ưv.

43. D AA vĪiA A AUA eg vī DAiAP Eg PɯA, D gZ Dzɱ gzs Zģ vī U zAU zɱP Uɯv.

44. vz v zAU zɱAv Pgģ D Djv vĪg AZ ĸA jA q, vAtA vĪiA zsAت D ɬgZ zAU zɱAv ƪi AiiAv vī m zsgģ AiĪ vĪiA ư.

45. vī nA DAii GAv vī g Pg zSA UA, u vuA vī ƨ DAḭ , D vĪiA P Av.

46. zPģ vī eAi ø PzɱAv gAA qA.