5 zêzv gsAiį

1.     vƩAii D Aii vƩvP e : , eA vĪA iP siAiiAAii, vA A PgۯA.

2.     u AA vZ Pq zq iP P ļA A? vP f MP D iP va MP . vuA f MP zsgģ D eg vt zgģ iP zq A Swg A vP P gev zSA? v sAii, âAiiP Aii PgAP AA RA m zsgAP eAii u A uA.

3.     vz vƩv D v vƩAiiP e : D zUA zã wAiiA Pɯ JP z۪eZg D Aii W. AA vZ zã Am Pgģ vAv KP Am AA, DP Am vuA zg; va w AA zq A zj. AA vZ Pq zq zgAP ø gA AA. zPģ DvA, e v, ve gg Aii PgAP JP vuZ ģP zsģ Pq. vA nA Aiĸg A Aa dj D vP AA; u UAiį Pq zq nA q.

4.     m Pv Dģ D A âAiiP ZAP vAiig D JP ģP zsAP vƩAii Uɯ. v sAii gZ zêzv gsAiį vZ g G D vP ļ, u v zêzv u vP Pv vA.

5.     vƩAii vP ZgA: vm, vA Pu? vuA e : A KP EAiİv, ve AAzsA zs JP.  A AU Pi zsģ DAiiA. vƩAii vP ZgA: âAiiP a m vP Pv D?

6.     vuA e : Aii, A eAi xAAii UɯA. m A euA D vAZ C iP D. A eAi âAiiP Zģ e Aii UAiïUg gA; v âAiiZ gUɸAv Pg. JPv x gUɸP zã Aa m D, QvP gUɸ zAU zɱAv D D JPv AiiݣZ zsPv D.

7.     vƩAii vP A: vm, KP Wrsg g. A e Aii Rg AivA; e AUv Aii PgAP iP vf Ue D, D A vP vf dj vA.

8.     gsAiį e : gA, A gA; u Zq ü PjP.

9.     vƩAii WqA vA UA D Aii vƩvP AUAP Uɯ. vuA vP A: Di sA EAiİvA zs KP Ĥ iP ļ! vƩv e : vP AU DAii, v RAAii WguZ D PĽAiZ, D ve AUv Aii PgAP v vuZ ĤQ u A ӣ WvA. vƩAii v ģP DǪ qAP sAii Uɯ D vuA vP A: vm, e Aii vP ļAP RIJ g.

10. gsAiį WgAv vg g. vƩv vP ui Pɯ. uA vP e : vP sg DAz sA! vƩv A: iP DvA DP P DAz Gg? A KP DAzs. ļZ Geq A A P; Geq ɣv įA jA AA PPAv DA qA. A fAv DA vj, A įA zsA DA. iP ģAZ v DAiv, u vAPA A A P. zêzv vP A: zsAii W! zɪ vP g Pg ü VA ; zPģ zsAii W! vƩv e : e v vƩAii ĢAiiP ZAP RIJ g. vP m zSA vZɸAUv ZAP ve eAii? s, A vP vf dj vA. vuA A: A vZ AUv ZAP vAiig DA; m A euA; A eAi âAiiP UɯA, vaA Aiiݣ D vZ zAUg GvgA, D   vZ g A euA.

11. vƩv ZgA: s, vA RAAii WguZ D RAAi PĽAiZ u AV?

12. zêzv e : QvP? PĽAia D Wgua vP PAAii Ue D? ve v AUv Aii PgAP KP sqZ ģP zsAii? vƩv e : s, vA PuZ v D veA A QvA u PA eu eA A zsA.

13. zêzv e : A CdjAi, ve AAzsA zs q CAiiZ v.

14. vƩv Gzg: s, vP Uv! zê vP gPA. ve Pm A AA Rg Pr u eg gUg eAiiP. vA e AA D vA õ D g PmZ  Az.  iP CAiia D va MP D; q ɪiAiiZ zU v. v e AUv egĸɪiP AiiwP Aii Pgۯ D D xAAii AUv iUۯA. v P m x PɢAZ Aii gAP Av. ve AA g Ĥ. vA RgZ g PmZ; vP Uv.

15. vuA sqA Gƪ A: A vP P KP zP S vA; v sAii vP D e vP q v U RZ vA. vA e v A ɲ eg,

16. A ve dgP DP EA Zrv ļƪ vA! zêzv e : A vZ A vA; AiģP! g sAiAv D ve vA D g sAiAv D veɲA nA AivA, QvP m gQv D.

17. vƩv A: s, zê vP Dz A. GAv vuA D vP DǪ A: e v, AiiP Ue D vA UA vAiig Pg D ve AAzs gg sAii g. VAZ zê vP ve mg gPA D vP gQv nA qA. e v, vP gQv AAP vZ zv ve AUv PgA. DA Aii g Pg DA vƩAii D Ai D D DAi G Wv. vƩv vP A: vP KP gQv Aii iUA.

18. u va DAii gqAP V. wuA vƩvP A: e vP zsqAP vĪA QvP Aii PɯAii? D Di DzsgP zsgģ DA w vn vZ Aii? v Di U PiA D A D.

19. zq A QvA sAi? Di vZ f Pg v PAAii Aii!

20. eA QvA g D ø g v A, vA DiA Aixõ g.

21. vƩv wP zsAii A: aAv PjP. D v g sAiAv sAii gۯ D g sAiAv DѲA nA Aiv. v veɲA gQv nA Aiv v ø vA veZ zƼA vAii.

22. zPģ, e s, aAv PjP D AiģP! QvP KP g zêzv vZ A v, vZA Aii ĥs evA D v gQv nA Aiv.  D wuA DA gqA xAAiA.