9 P DA vP Ṃ Wv

1.     ĻZ Z EAiį e UtAiĪA ģ D ivg zsļ Wģ G Swg JPAAii e.

2.     zɱA x VA gA wA GA gA D DA vA D D ŪeAZ Czs vAtA GZgģ AU.

3.     wA D eUg GA gA D P ø AiiAv vAPA zɪZ zsiZA ŸP Zģ AUA; DP P ø vAtA vAa GZj Pɰ D wA g D zɪ Pg nA.

4.     eñƪ, , PAiį, ɧAi, Ĥ, gɩAi D Pɣ - ɫvAZ oZg G gţ g D zɪP G igۯ.

5.     ɫv eñƪ, PAiį, , Ai, gɩAi, âAi, ɧAi D vAi uۯ: G g, vĪi zɪa x AiiAv w Pg. P ve ĻĪAv Aa w PgA; v D Su vA gA.

6.     GAv Je A: vA JPZ g; DP, DPAZ DP D vZ U zg, y D vAvA D vA UA, zAi D vAvA D vA UA vĪA gZAAii. vA vAPA UAP fê vAii D DPZ zg veA Dgzs Pg.

7.     g, CiP AZģ Pq zê vA. vĪA vP PAiiUgAZ HgAv sAii PqAii D vP Ci u A AAii.

8.     vĪA vZA Pe ɪ vZ Pq KP Pgg PɯAii D vA vP D vZ AvwP PvAZ, wvAZ, CjvAZ, jfvAZ, eɧƹvAZ D VUvAZ zñ vAii u vĪA vP sAiAAii. vf s Rj e, QvP vA wAv.

9.     vĪA JfAv Di ŪeAZ P zPAii, vA zAiiZ vrg vAa è DAḭAii.

10. vĪA JfZ gAii sg gzs D vZ U ɪPA D vZ zɱZ P gzs RuA D CeA PɰAAii, QvP vAtA Di ŪeAP zsguAiģ ZAii u vA et DAii. jA vĪA KP A DAiAAii D va Qw Ddģ Ue.

11. vĪA zAi vAZ Pg Am PɯAii, v zAii z P zsj Aii Gvg; vAa m zsgģ DAiAP vĪA GzgAv GqAii sv ɣ UAqAiAv GqAiAii.

12. P PĥZ SA vĪA vAPA m zPAii, D gwP GeZ SA vAtA ZAP eAii w m Pv PɰAii.

13. vA Aii vZg zAAii, VA x vA vAZ VA GAiAii; vĪA vAPA Dzñ, yg PAi, g AiĪi D Gzɸ Aii,

14. ve sUɪAv v vAPA Pv PɯAii, ve ɪP Ai GzɲA Gzɸ, AiĪi D PAi Aii.

15. vAa sP xAA vĪA VA x GAq Aii, vAa v xAA vĪA RqAvA GzP AAii. e zñ vA vAPA vAii u vĪA v WvAii, v zñ ã PgAP vĪA vAPA AUAAii.

16. u D Ūe U sg; v n e D vAtA ve Gzɸ Av.

17. zsAii eA vAtA Eg PɯA D vĪA vAZ v Pɯ CeAZ GUظ zg . v n e, D JfAv D UįiuP nA ZAP Uģ vAtA aAvA. u vA sUuA v zê, zAii D U, ƹP D U sg; D vĪA vAPA AqAP AAii.

18. vAtA DA v PqAii zsvZA KP A PɯA D A: AU D ve zê, vuAZ vP JfAv sAii Pq; D CA v q zêAzZ C e.

19. vj vĪA ve q PPĽۣ vAPA CguAv AqAP AAii. PĥZ SA P vAZ Aii g Ug vuA vAPA m zP; vZ jA gwP GeZ SA vAtA ZAP eAii w m Pv Pɰ.

20. vAPA Pƪ AP vĪA vAPA KP g Cv Aii; vĪA vAZ vAqAvA i nA PqA Aii, D vAa v xAA vĪA vAPA geA D gA AAii, D wA sfv Pgģ vAZ gAZ zñ P vAPA Aii; CA,

21. CguAv Z gA vĪA vAa dv WwAii: vAPA PAAii GuA qAP , vAaA A fgAP Av, vAZ AAii dAP Av.

22. vĪA vAPA geA D gA AAii, D wA sfv Pgģ vAZ gAZ zñ P vAPA Aii; CA vAtA ɱZ gAii ãZ zñ D Z gAii NUZ zñ ã Pɯ.

23. vĪA vAZ sUAa AS ļZ PvA jA qAii D e zɱAv vg gģ v ã PgAP vĪA vAZ ŪeAP De Aii, v zɱAv vĪA vAPA qAii.

24. vAZ AeA Zģ v zñ ã Pɯ D vĪA vAZ Pg PZ AP S PɯAii. vĪA zɱZ PP vAZ vAZ gAiiAP vAZ Dã PɯAii D D Rı iuA vAPA ZA vĪA vAPA AAii.

25. vAtA PmgA D P sAAii ã Pɰ; fAZ UøPAiģ sgA WgA, Rt AAiA, zPAļ, dAiۣļ D Sv v sAgP ã Pɯ.  vAPA zzsƲ SA eA ļA, v ŵ e D vĪA zAv AvƸ fAiį.

26. u v CzsAii e veg Gm; vAtA ve zsiP m Pɰ, vAPA veɲA nA qAP Aiv Pɯ ve zAP vAtA fA ig D vP q CP Pɯ.

27. zPģ vĪA vAPA vAZ zĸAZ vAv WAii D vAtA vAPA P֯. u v PAv Dۣ vAtA vP è ij D vĪA VA x vAZA x DAi̯AAii. vĪA ve q PPĽۣ vAPA vAZ zĸAZ vAv qAP vAPA qugAP Aii.

28. u vAPA E ɪ ļZ, vAtA v vP Aii vA PɯA. vz vĪA vAPA v vAZ zĸAZ vAv WAii D vAtA vAPA zsVݯ. vAtA v vP è ij D vĪA VA x vAZA x DAi̯AAii, D CA ve q PPĽۣ vĪA vAPA eAi m Aii.

29. vAtA ve PAiiP P nA AiAP vĪA vAPA vQz Aii. u v U e D ve GzɸAP zsAii e Z Av; e AiĪiAZA ģP fv Pg, v AiĪiAZA GAW Pgģ vAtA vP PɯA. v n D zsgu e D vP zsAii e Z Av.

30. eA gA vA vAZ Pq ƹP eAii, ve Cv A D ve zA A vĪA vAPA ZvAii Aii; u v vP DAi̯ Av. zPģ vĪA vAPA CzɱAZ PAZ vAv WAii.

31. vj vĪA ve q PPĽۣ vAZ g Pɯ AAii, D vAPA Aq AAii, QvP vA zAii D PPļg zê.

32. Di zɪ, g, zzg D sAiĨsQ Gӫ zɪ, ve UZ Pgg yg Aۯ, Dg, Di gAiiAZg, Di sqgAZg, Di AiidPAZg, Di zAZg, Di ŪeAZg D ve U eZg CjAiiZ gAiiAZ P x De AiiAv DAi WAZ Gq zg!

33. DiA WqA v UAv vA gAii.

34. Aii, Di gAiiA, Di sqgA, Di AiidPA D Di ŪeA ve PAi AP ; vAtA ve GzɸAP D vĪA vAZ GqP q AiĪiAP P A .

35. v DZ geAv Dۣ D vĪA zAv D vĪA vAZ Pg gAi D P sAAii fAiv, vAtA vf ɪ Pɰ D D  Sm Pg Aq Av.

36. u C, De D Uįi e߸A. s D s S zszƲ eAP e zñ vĪA Di ŪeAP Aii, v zɱAv D DvA Uįi e fAivA!

37. Di vAP Uģ vĪA Dg ɪ gAiiAP zɱa sg s ļ; v DiA D Di egAP vAPA RIJ D vA ZAiiv; D q APmAv DA.