2 ɺɫAi egĸɪiP v

1.     CgghgP gAiiZ g, ĻAv, zPAg e vAv D zPģ, AA zPAg Wv D v gAiiP . vuA iP Z DA Ev RAw PɢAZ A v.

2.     gAii iP ZgA: vA QvP RAw Aii? vA PAAii qɸ Aii! vg PAw RAvZ ZA Pgu eA eAii. A DAị iP Ppu sA A eg,

3.     AA gAiiP e : gAii zAP fAiA! e ŪeAZ i DA g q qƣ vZ zm Ge U湯v DA, A RAw A PA gA?

4.     gAii vP ZgA: vg vP QvA eAii?  AA VAZ zɪ VA x PɯA,

5.     D GAv gAiiP e : gAiiP gA eg, D ve ɪPP vf Pȥ eg, iP dzP, e ŪeAZ i D gP zsq; CA A vZA ţg浪iu PgAP PۯA.

6.     vz gAii, (gt vZ UP ģ D) iP ZgA: ve AiiP Qv ü Uv, D vA Pz nA AivAii? AA gAiiP Az e KP ü D vuA iP ZAP t .

7.     GAv AA gAiiP A: gAiiP gA eg, Aiĥsn AAi C۪Z zɱZ gdA A dzAv g iP gQv ZAP qP vAPA A eAii wA vA e Pq zsqģ .

8.     v sAii gAiiZ P DsP KP v : vuA iP AgZ PmZ zgAP, gZ zmAP D A PgۯA v WgP Ue DA gPq A eAii. gAii AA iUA vA UA A, QvP zɪZ Pȥ v eg D.

9.     CA A Aiĥsn AAi C۪Z zɱZ gdA DAiA D AA vAPA gAiiaA vA A. gAii e gg ãwAP D WqɸgAP zsq.

10. gƤv m D CãZ CPj vƩAi-APA Rg ļZ, EAiİvAZA gɥu zsģ KP Ĥ DAii u vAZ mAv e Gm.

 

UgAZA ţg浪iu PgAP zsg

11. A egĸɪiAv A. xAAii A wã ø gA. 

12. GAv gv ɼg A xq ģA A sAii gA. egĸɪi v AA QvA PgAP eAii u e zɪ iP AUA vA AA vzƼ AiiAv PuPZ Pv PgAP vA. A g PgۯA w KP ƣv qģ g RAZ ƣv AA e A WA w.

13. A gv ɼg szgAv sAii gA, D egĸɪiZ PƸ q UgAa D Ge U湯 zmAa v Pjv ɪigghjZ mɣ uzg VA UɯA.

14. GAv A ghjzg Gv gAiiZ gêgP DAiA. AU A g PgۯA v ƣw A Pg ZAP iP eAii g eU v zPģ,

15. A gv ɼg a m ZqA D szg Pq gv g Uga v Pjv UɯA, D GAv vZ zgAv vg gA.

16. A RAAii UɯA D QvA PgۯA u CPgAP Pv vA, QvP vzƼ AiiAv dzɪAP, AiidPAP, Pİã QAP, CPgAP PiAv sU WA D g PuPZ AA Rg AUAP w.

17. GAv AA vAPA A: D Qv PAv DA u vī vv: egĸɪi q qA D vZ zm ƣ Uɯv. AiAii, egĸɪiZ UgAZA ţg浪iu PgAAii; CA sqA D Az sU A.

18. D gZ Pȥ v P eg D D gAii iP QvA UA AUA - AAii AA vAPA Pv PɯA. vAtA e : AzPi DvAZ g PgAAii. D vAtA A gA Pi wA WvA.

19. A DAị, gƤv m, Cv CPj vƩAi D Cj Uɱɪi - AtA D ZɵAi D SɨAi Pɯ. vAtA ZgA: vī A QvP Pgv? gAiiP zú PgAP vī DAi ev?

20. AA vAPA C e : VAZ zê DiA ĥs Pgۯ. D, vZ ɪP, ţg浪iuZA Pi PgAP sqA gۯA; u vĪiA egĸɪiAv eA Am, eA PAZ P, eA PAZ gP DA .