ɰAizgĸa Pz

3 ɰAizgĸ egĸɪiAv

1.     v gZ ju AwAv fAiv D PAi sê itPtA ۯ; QvP zs AiidP MAiĸ sQ۪Av Ĥ e߸ D v AiiZ zõ Pgۯ.

2.     gAii Uģ eUP i v D ƯP zA Ag AUgAiiۯ.

3.     DAiiZ gAii ɮPĸ D S DzAii x zAZ ɪZ RZ v.

4.     u Z AZ, iA AZ KP Ĥ, AgZ Psj P AiP e. gAv egZ A vZ D zs AiidP zsA ģsz Gӯ.

5.     u MAiĸZg s WAP vZ eA . zPģ v vAiĸZ v CǯäAiĸVA Uɯ; ɯɹjAi D sɤùAiiZ ge e߸.

6.     egĸɪiAv sAqgAv Ew Aw D Q vAv zq dAP Czs D zAP Ue D RZ Zq D D v U gAiiZ vAv qAAiv u iA CǯäAiĸP AUA.

7.     CǯäAiĸ gAiiP sm vz, vuA zq A DA DAi̯A vA UA gAiiP AUA.  gAii D zs Aw ɰAizgĸP DAi D vP GS Pɰ Aw qAP De zsq.

8.     ɰAizgĸ vv sAii g. Du ɯɹjAiiP D sɤùAiiP v u vuA sAii zRAiA eg, v eQ gAiiZ Gzñ u PgSwg Uɯ.

9.     v egĸɪiAv vz gZ zs AiidP vP UtA Uv Pɯ.  ɰAizgĸ DP P Rg ļ D Du RAAii PguP Uģ xAAii DAii u AUA. D jw RjZ v D Q u vuA ZgA.

10. zs AiidP C e : zq A D CxA v U zg,

11. D vAv KP Am vƩAiĸZ v g̣ĸZ - JP HAZ ܣg D, D zĵ iA AUA vA sm; U zqZ Le ZjA vAvA gĥA D zƤA vAvA sAUg.

12. v sAii, eUZ vuZg D U AgZ P i v AgZg vt zgAP sAA aAvAPZ eAii.

 

egĸɪiAv DPAv

13. u ɰAizgĸ, gAii vP DeP Uģ, v zq gAiiZ sAqgP ZAP eAii u AUA.

14. CA JP v sAqgAv Qv zq D u A v vg g. UA g q DPAv sgA.

15. AiidP D AiidQ ĸ۬ ģ ɢ Sg m D UP G igģ euA zqZ oɪA A AiĪi , vuAZ v gPģ gģ zqa oɫ PɯAv v AAP eAii u vZɯVA w Pɰ.

16. zs AiidPZ Zɺg ɯ gPZA Pe sA, QvP gAU zA vZA Sļ vZ CvZ Dmm P PgۯA.

17. v Ĥ DPAv sgƣ PAۯ D vZ PAv Qw zP D u vP vAP vA.

18. ƻP x PgSwg P q AS D WgAv sAii gģ DAi; QvP AgP C eAg D.

19. D ۣA PAii UtAi g AiiA g sg; Wg vg gAii ZAiiA zs xq AUv ļģ zm VA, DP xq UgVA zsA DA Gg dɯAv sAii wAP U,

20. D D v UP Ggģ zsgģ vAtA PA ɪ x PɯA.

21. zsjg lģ x Pgۯ PP D gAw D DPAv sg zs AiidPP A RgAZ zP sU۰.

22. vAtA gP, zzgP G ig D oɪAP v A PuPZ A oɫzgA v v gQv AAP vZɯVA w Pɰ.

 

ɰAizgĸP P

23. vz ɰAizgĸ D AiĪu u PgAP sqA g.

24. u v D CAUgPPAA sAqgP VA gZ, CvAZ D AiiAZ zsAii DPZ q Ļģ Um Pɯ. fv P ɰAizgĸ m AiA zsAii WvA, wvAP zɪa ɪ jhAm ij, D gAw vAZA eA. 

25. vz Ʃv ƪڣ lAii JP WqZg KP sAiAPg Wqɸg ģ D vAPA q. Wq dgzۣ sqA zsA D vuA D AAiiAZ UɼA ɰAizgĸZg g Pɯ. Wqɸg sAUgZA PZ Wģ DɥjA ۯ. 

26. v sAii Azg ĸ۬ zU sê D Ʃv vm vZ Sg q. vZ zƣ PIJA gţ v vP R߸A eɨAzA igAP U, ig Aii ig vAtA vP .

27. ɰAizgĸ CZP zsjP ɪ֯ D CAzsg vP gɪq W.

28. e Ĥ xq WrAiiA DA q jg D CAUgPPAA sAqgZ PqAv vg g, v Ĥ DvA CAiP e D vP sAii Ǫ  gۯ. zɪa gi vAPA Pv e.

29. zɪZ zZ s A va Z D vZ ZZ s Aii e.

30. g D eUg Ev q Ļģ D zR zPģ, dzɪA va w Pɰ; D xqZ WrAiiA DA Aii D DPAv sgA Ag DvA AvƸ D G sgA, QvP zzg ƫAii DPZ GUإ Pɯ.

31. vz ɰAizgĸZ xq AUw MAiĸ A DAi D guZ vtg ģZ fê AZASwg vuA ĺãvVA x PgAP eAii u vZPq w Pɰ.

32. ɰAizgĸ dzɪAZ Av Aq u gAii aAwv Aii zs AiidP ɰAizgĸ g eASwg KP sl. 

33. zs AiidP sjPua smƪ Dۣ vZ vm wZ ĸ۬ ģ D v q D ɰAizgĸ Sg G g. vAtA vP A: zs AiidPZ Gg q. vP Uģ g zAiģ ve fê AZAii.

34. U vP P zPģ ģAP zɪZ zZ v Um Pg. EvA AUģ evZ v Aii e.

 

ɰAizgĸa P

35. ɰAizgĸ gZ iP sl D vP q DAU Pɯ, QvP vuA vZ fê AZAii. GAv vuA MAiĸ x zAii Wv D D ʤPAA v gAiiA v.

36. D S zƼA Aii v ĺãv zɪZ PvAP vuA ģA Sg P .

37. egĸɪiP zĸ zsqAAiv v AiU Ĥ Pu u gAii ɰAizgĸP ZgA vz vuA e :

38. vP KP zĸ gezû D eg, vP xAAii zq. v AZģ GgAP Pv vg, eɨAzAZ ig S veɲA nA Aiv; QvP v eUg KP õ zʫP Pv D.

39. e Ug Pg, v Rz v eU gP D A. e vP Aii PgAP Aivv, vAZ v Pg.

40. ɰAizgĸ A D sAqgZ gRu A WqA WlA jA AA.