PgPq ghe

14 dz gzs C̪ĸZ Um

1.     wã gA GAv ɮPĸZ v zɪwAiĸ KP ʣ D vgA Wɪ wðZ AzP AiĪ u dzP D vZ ģAP Rg Ľ.

2.     vuA CAwAiPP D vZ AgPP ùAiĸP fA igģ zñ ã Pɯ u Pv eA.

3.     C̪ĸ AZ KP Ĥ D; v DA zs AiidP e߸. vuA zúZ ɼg DRıɣ DPZ sAii D A Du RAAi mɣ Uɯ eg DP gP D v ɢa ɪ gv PgAP DZ eAA u vP ӯA.

4.     zPģ v JPA JP g zɪwAiĸ gAiiA Uɯ D vuA gAiiP sAUgZ Pm, Seiqa v D v ܣAv Zƣ D je iuA dAiۣ vAi C. v Azsg v iˣ g.

5.     u zɪwAiĸ vP D sP DǪ dzɪAZ ģès D Gzñ A vP A WA vz, vP vZ AiĪu u PgAP m Ľ. vuA e :

6.     dzɪA zsA ļ Dv; dz P̨ɪ vAZ sqj. ghe vAPA UZA D Aq PgAP v PP ZAiiv; CA v geAvA Awizs sqv.

7.     v, iP e ŪeAPq ļ zs AiidPZ zAv P zAAii DA, A PguAP Uģ AU DAiiA - 

8.     Ai Īvg gAiiP AAzs e AiiAZ ĸ D zĸ Īvg e S PZ vv, QvP AA GS Pɯ PZ S PgA A DA UA g Pv.

9.     gAii, vP DvA UeAA Rg ļ zPģ e ĸ vA PAP zPAiiAii vZ ĸ Di zɱP D vZ Pv PP zPAii.

10. dz uA D AiiAv zɱAv Aw DAP zs .

11. vuA A AUģ evZ dzP gzs D gAiiZ Evg EA gAiiZ gU DP Zq lAi.

 

Pg D dz zsA EUv

12. gAii vPu AZ zZ Cw PgP AZ D vP dzAiiZ ge Pɯ. vuA vP zsq

13. D dzP fA igAP, vZ mgAP AA D C̪ĸP ĺ AgZ zs AiidP PgAP Dzñ .

14. dz zsAAii dzAiiAv zò PgZ PP ļ. QvP dzɪAZg DAi P D WA DAP SAvƸ rv u vAtA aAvA.

15. dzɪAP PgZ Aiua Rg Ľ D zò vZ PP ļv u vAtA DAi̯A vz, vAtA D ivg zsļ Aj D euA vAPA P D e eAP ܦv PɰA, D e D zAiiZ PĪP zAZ Aiv, vZɯVA vAtA x PɯA.

16. vAZ sqg vAPA De vZ vAtA Cz UAAv zĸAZg DPu PɯA.

17. dzZ s iA PgPq gheP zA, u zĸ CZP Sg DAi vA ɪ vuA EA nA gA qA.

18. u PgP dzZ D vZ ģAZ gu A D v Qv zsAii D zɱv gheۯ A Rg Ľ vz, gUۥv A ĸ jg PgAP vP zsAii ļA .

19. zPģ vuA PggZ ۪ PgAP ǹzäAiĸ, vAizvĸ D vwAiĸ - APA zsq. 

20. PggZ vAZA A CzsAiģ Pɯ GAv, gP ãw wA D ʤPAP Pv PɰA; vAtA D Pv GZg GAv Pgg Pg Pɯ.

21. ãwA iv JPP smSwg KP ø v Pɯ. zã ʣAZ PIJ x JPP gx Sg g D DA zjA.

22. zĸ CZP Wv Pjv Aii dz GAiP ܣA ʤPAP gAii. u vAZ Az s v jA Z.

23. Pg egĸɪiAvZ g; vuA xAAii Az DA vA PAAii PɯA . vuA D sAtA d e i PP zsq;

24. u vuA dzP DڸA gAi, QvP v vP UZ e.

25. vuA U Pgģ Wɪ sUAZ Aii eA Pg vP z AV. zPģ dz DA U Pgģ WvA D v AwizsZA i f fAiA U.

 

dz D Pg zA UZg

26. C̪ĸ vAa JPPa EUv zQ vz, v vAtA Pɯ Pgga KP w Wɪ zɪwAiĸVA Uɯ. Pg zñzû e D vuA geZ zĸ dzP D GvgPj eAP ɪi u C̪ĸ gAiiP AUA.

27. v zĵ֣ Aii sng Dgƥ DAị gAii GZA e D gU m. vuA PgP KP v gƪ Du Pgg A CAvĵ e D P̨ɪP A Pgģ CAwAiPP P PjA zsqAP eAii u De .

28. Azñ ļZ PgP q RAv sV, QvP PAAii Aii Pjv ģPq DA Pɯ Pgg qAP vP ̯ ģ vA.

29. u gAiiZ De gzs ZAP vP mZ w, zPģ w AiQۣ Swg v KP Azs zsAP U.

30. DPq PgZ AAzs ɼɪ DAii D v DPq zguAiģ Z u P̨ɪ ɯA. A ɼɥu g APv Aii u v ӯ. zPģ vuA q AS D ģAP JPAAii Pɯ D v Pg P .

31. dz PgPq Sɼ Sɼ u vP vZ, AiidP Aiīv zA smƪ Dۣ v sê g D sê v AgP Uɯ D dzP D Dã A vuA vAPA De .

32. v zsģ D Ĥ RAAii D u DAP Pv u vAtA v Wɪ vP AUA vz,

33. vuA D Ge v AgZ ɣ Ggģ zsg D v Wɪ A: vī dzP A P e Dã PjAv eg, A A zɪZA Ag zsjڸi PgۯA; A ɢ qģ WۯA D AiƤĸZ iP KP dv Ag AzۯA.

34. A GvA AUģ v xAAi Uɯ. AiidPA D v UZ ɣ Ggģ Di gZ v gPP G igģ A: g, vP PAAii Ue vj, vĪA D zsA PgAP KP Ag AzAP AiAAii. 

35. *

36. zPģ, K sUɪAv, vuZ zsAii, xqZ P DA z PɯA A veA Ag P ̼AP A.

 

 

gjhĸa Px

37. egĸɪiZ iqA zsA gjhĸ AZ KP Ĥ D. v D UjPAA U fAiv; vAZ zsA vP g i D D vP dzɪAZ Aii u DAiiۯ. ģ gzs xqA Pg Sg Dgƥ Ai.

38. AqZ ī A, dzɪ g Swg vP UģAg Pɯ D wZ G sgƣ D Pq D fê ĥ A v sqA g. 

39. dzɪA xAAii DP D zñ zPASwg Pg vP Pz PgAP AA ʤPAP zsq.

40. v ģP zsgģ Du dzɪAP KP q ig A Pۯ u vuA aAvA.

41. u ʤP ge ã PgSwg sAii zgZg DPu Pgģ zmP Ge ASwg Ge qAP G igۯ vz, DP PIJA q W vA ɪ, gjhĸ D vg DPZ vƦ;

42. m ģAZ vAv qģ D Pİã dP CAiU D CP Ƹ gAZ gA u vuA aAvA.

43. u WqqAv v DP P ig A P . zmAv ʤP vg gۯ vA ɪ v twZg Zq D xAAii x zsAii PZ di zsA P Gq.

44. u P vv nA g zPģ v jv eUg ɪ֯.

45. u v DP qۯ D v gU mƣ Go D PZ di zs zsA; vZ GU D gAPļ WAiiAvA gUv v DA.

46. GAv v JP HAZ RqZg Zq D vZA GgA gUv S e DAiA vz, vuA D CAvi sAii r D w zƣ vA P zsA Gq. D fZ D CvZ zsAiiP G igģ w DP v A vuA w Pɰ. jA v į.