9

1.     egĨZ v CêįP PɪiP D DAii AiiA zsAiiAA Uɯ. vuA vAPA D D DAi PĽAiZ U PlAP A:

2.     PɪiZ APq Zg: vĪiA QvA gA : egĨZ Pq vA CPg ZA JP ģ vĪg CPg ZA? wvAZ Aii, A vĪ gU۸AA u Gq zg.

3.     vz vZ DAii AiiAzsAiiA PɪiZ AiiAP A GvA vZ vs AVA D PɪiZ AaA PA vZ xAAii DPv eA. vAtA A: v D s.

4.     vAtA vP -jvZ AgAwA vg gĥaA PɯA A. CêįP zq zĵ D m ģAP D m PgAP sqP Wv.

5.     GAv v MsAv D ŪeAZ Wg Uɯ D vuA D sAP, egĨZ vg vAP JPZ svZg fA ig.  egĨZ iu v evi iv AZģ Gg, QvP v ţ g.

6.     vz PɪiZ D v-įZ PɪiZ Azsg gPVA JPAAii e, D vAtA CêįPP gAii Pɯ.

7.     eviP A Rg Ľ D v Ujfêi vZ RgP Uɯ D xAAii G gţ vuA q v PPq G A: PɪiZ A, iP DAii, D vī iP DAi̱v eg g vĪiA DAiv.

8.     KP ø gP DSwg JP gAiiP CP PgAP sAii g. vAtA dAiۣ gPP A: D gAii e!

9.     dAiۣ gP e : zɪP D ģAP i PgAP gv vA eA vï Aqģ AA gPAZg zsƮAP ZAP eAii?

10. vz gPA CAdgZ gPP A: Ai, D gAii e!

11. CAdgZ gP e : AA f Uqu D fA sA Aqģ gPAZg zsƮAP ZAP eAii?

12. vz gPA zPP A: Ai, D gAii e!

13. zP鰣 e : zɪP D ģAP AvƸAii v Aii Aqģ AA gPAZg zsƮAP ZAP eAii?

14. vz Pq gPA PAmAZ ghiqP A: D gAii e!

15. PAmAZ ghiq gPAP e : dg Rg ģ vī iP vĪ gAii Pgģ CP Pgv, vg AiAii D e Av D WAii. vg, PAmAZ ghiq x Ge sAii AiA D ɧƣZ zêzg gP s PgA.

16. zPģ dg vī CêįPP Rg ģ D g Egz gAii Pɯ, dg vī egĨP D vZ PlAP i SAv D dg vī vP vZ PvA iuA ZAii -

17. QvP e Aii vĪiA ĢAiiZ vAv gSSwg D fa PjA ghe;

18. u vī De vZ PlA gzs Gov D vZ vg vAP JPZ svZg fA ig D vZ ZPjZ v CêįPP PɪiZ UjPAZ gAii Pɯ, QvP v vĪ s -

19. CA dg vī egĨDP D vZ PlAP Rg ģ D g Egz De SA, vg CêįP xAAii AvƸ D vƬ vĪ xAAii AvƸ ۯ.

20. vg, CêįP x Ge sAii AiA D v PɪiZ D v-įZ AP s PgA, D vZ jA PɪiZ D v-įZ A x Ge sAii AiA D v CêįPP s PgA.

21. GAv evi xAAi ģ zsA. v AigP DAi D D s CêįPZ Aii xAAii PgAP U.

22. CêįP EAiį eZg wø gA gdn Z.

23. g CêįP D PɪiZ A zsA ģۥ GӸ Pɯ D PɪiZ CêįP gzs g. 

24. egĨZ vg vAP AZA sjPu ASwg A WqA; vAPA fA ig vAZ s CêįPP D vAPA fA igAP v PɪiZ AP vAtA gUv g Pɯ CzsZ s jA ļ.

25. PɪiZ A CêįPP zsgAP iAqSwg xq ģAP v RgAZg zg. vAtA v mɣ v PAP m; Rg CêįPP Ľ.

26. JzZ v U D sA D ɪPAA PɪiP DAi D PɪiZ A vZg zg.

27. vAtA vA Zģ D zP RAm D vAZ gø Pq. GAv vAtA KP Gv ZAi. v D zɪZ AgAv Uɯ D xAAii SA D AiA D CêįPZg g WAP U.

28. JzZ v U A: Pu v CêįP? D D, PɪiZ Pu? D va ɪ QvP PgAP eAii? egĨZ v D vZ CPj ɧį JP Pg PɪiZ Aii gZ ģAS D Aii? vg D va ɪ QvP PgAP eAii?

29. P e CPgS D eg QvA gA DA! A CêįPP zsAAiۯA. A CêįPP AUۯA: veA ʣ qAii D gheP zA!

30. gZ CPj eɧį JzZ v UaA GvA DAivZ vZ gU m.

31. vuA DgƪiAv DêįPA zvAP zsqģ vP Azñ A AiA: JzZ v U D vZ s PɪiP DAiiv D gZ AP ve gzs gAP v aqAiiv.

32. zPģ Ho, DAi gw vA D ve Ĥ vA iAqģ .

33. sA Ai Gzv CZP gZg zsq W. U D ģAA vePq ghdAP AivZ vP gA vA vP Pg.

34. CêįP D ʤPAA gv ɼg sAii g.  vuA D ʤPAaA Zg zA PɰA D PɪiZg zsq WAP iAqģ v .

35. JzZ v U sAii g D gZ zmVA g. CêįP D vZ ʤP iAqģ v Īv x Go.

36. U vAPA vZ, vuA eɧįP A: , xAAii Ĥ zAUAi P zAţ Aivv! u eɧį vP e : zAUa vP ģA ɣ .

37. u U sqA G A: Ĥ lg-Dgɸ zɱ x P zAţ Aivv D KP z Jã-AiƣɤêiZ mɣ Aiv.

38. eɧį vP A: vĪA GAii qAii DvA RAAii D? vĪA AAii: D CêįPa ɪ PgAP v Pu? vĪA ̯ Ĥ Z Aii? vg Z D vAZPq ghe.

39. vz U PɪiZ AZA Sɮu Wɪ sAii g D CêįPPq ghe.

40. u CêįP vP D v vZ S ģ zsA; gZ zm AiiAv eAi Ĥ gƣ q.

41. CêįP DgƪiP nA Uɯ, D eɧį UP D vZ sAP vAtA ã Pɯ Pɪi x zsAAi.

42. zĸ PɪiZ P D vAP ZAP sAii g. Rg CêįPP Ľ.

43. vuA D ʤPAP wã zA Am Pɯ D v vA gv Pgģ . P gAv sAii g AiiAv v gRģ g D GAv vAZg zsq WAP Gm. 

44. CêįP D zAA gZ zmPq g D g zã zA vA D ģAZg qƣ ghdAP VA.

45. v U ø CêįP gZ APq ghe D vuA vA ã PɯA.  vuA gZ AP fA ig D gAv m Aت vZ v Pɯ.

46. A DAivZ Uݯ-PɪiZ J-jvZ AgAv JP zjUAv ţ g.

47. Uݯ-PɪiZ JPZ eUg d ev u CêįPP Rg Ľ.

48. zPģ v D ʤPAA e zAUP Uɯ. vuA D Pgq vAv Ww D JP gPZ KP sAm Pvg. vuA v GP D SAzg zg D D ʤPAP A: eA AA PɯA u vī ɯA, vA vīĬ Pg; u vA vv Pg.

49. CA Pq ģA sAm Pvg D CêįPZ m Zģ v zjUP vAPģ zg. GAv vAtA vAPA Ge D v zjU D vZ vg D Uݯ-PɪiZ AP, UU KP eg zzAP D AiiAP s PɰA.

50. GAv CêįP mɨeP Uɯ. vuA v gZg zsq W D vA ã PɯA.

51. v gZ zv KP ge D, D v geAv zz D Ai, JP Gv gaA VA A UɰA; vAtA D m zg zsAA D wA geZ iAig ZrA.

52. CêįP geVA DAi D vZ gzs ghe.  geP Ge A v zgVA Uɯ.

53. u JP Aiģ zAvZA AiA q Wɪ CêįPZ vPg WA D vuA vZA PmA sqA.

54. vuA vPu D PP DAi D vP A: vf vg VA sAii Pq D iP fA ig! JP Aiģ vP fA ig u eɫA PuAZ AUAP e.  vm vZ PrAv vg gA D v į.

55. CêįP gƣ q vA ɪ EAiį P D Wg gۯ.

56. jA zɪ CêįP D vg sAP fA igģ D Aii PɯA Aii vZg sdA PɯA.

57. vAZ PɪiZ A PɯA Aii֬ vAZg sdA PɯA, D egĨZ v evi W g vAZg se.