24 PɪiAv Pa div

1.     eƱ PɪiAv EAiįZ PĽAiiAP d Pɯ.  GAv vuA EAiįZ iqAP, sqgAP, AiiPvAP D CPgAP DAi D v U zɪ Pg fg e.

2.     vz eƱ U PP A: g, EAiįZ zê, CA AU:  gv Pg vĪ Ūe AAi r Pgģ D D v P zɪAa ɪ Pgۯ. ŪeA A CiZ D gZ Aii vg JP.

3.     AA vĪi Ūe CiP AAi q x sAii q D vuA U P zɱAv sAA PɯA. AA va Avv q, D vP EP .

4.     EPP AA ePƨ D J . AA JP ɬgZ zAU zñ vZ Swg ; ePƨ D vZ v JfP Uɯ.

5.     AA AiP D DgƣP zsq D JfP, AA xAAii Pɯ av PvA A, P . GAv AA vĪiA xAAi sAii q.

6.     AA vĪi ŪeAP JfAv sAii q D vī vA zAii Pq DAiiv. u JfUg D gxA D Wq gA A vA zAii Pq AiiAv vĪi ŪeAa m zsgģ DAi.

7.     vz vĪi ŪeA gP è ij D vuA vĪ D JfUgA zsA KP zm zsA q Pɰ, D zAi nA Z Pgģ vuA vAPA qAi. AA JfAv PɰA A VA PvA vī vĪiZ zƼA zPAv.  GAv vī eAi P CguAv Pɰ.

8.     vz AA vĪiA ezZ r D DjvAZ zɱP .  v vĪ Pq gheP zA D AA vAPA vĪi vAv W. vī vAZ zñ ã Pɯ, QvP AA vĪ v vAZ Pɯ.

9.     GAv ƪZ gAii fgZ v P EAiį gzs gheP  zA; vĪg g W Swg vuA AigZ v iP DA zsq.

10. u A iP DAi̯A D vuA vĪg Dz W q. CA AA vĪiA PZ vAv g.

11. GAv vī ez Gvgv D ejPP DAiiv. ejPZ vĪ Pq ghe. vZ jA Djv, jfv, Pv, wv, Vgβv,  v D eɧĹv - ɬ vĪ Pq ghe, u AA vAPA PAP vĪ Dã Pɯ.

12. AA vĪ Pg UAf ĸAP zsq D vAtA zUA Djv gAiiAP vĪ P zsAAi; A Pi vĪ vj vĪi zsu PɯA Aii.

13. e zɱ v vī A PqAP , v zñ vĪiA ; vī AzAP v gA vī Pgv; vī gv PgAP v zPA D dAiۣ ļAvA vī DvA Svv.

14. zPģ DvA gP AiĪ Z D Au va ɪ Pg. vĪi ŪeA AAi r D JfAv w Pɯ zɪAP Aii Pg D ga ɪ Pg.

15. u vī ga ɪ PjAv eg, Pua ɪ PgAP vī RIJ gv u De zsg Pg: vĪi ŪeA AAi r ɪ Pɯ zɪAa vī DvA Pgv v zɱZ DjvAZ zɪAa. e D e Wgu Av AUA vg, D ga ɪ PgۯA.

16. P e : gP AqAP D g zɪAa ɪ PgAP DiA ̯ ģ !

17. QvP, g Di zɪZ DiA D Di ŪeAP JfZ UįiuZ WgAwA sAii qA D vuAZ Di zƼA Pg q CeA PɰA. D Uɯ v U mg D D Aii Pgģ Uɯ v PAZ zɱAv vuA D dv Wv.

18. g PAP D DiP AiA zɱAv Pgģ D DjvAP sAii zsAAiiv. zPģ DAii ga ɪ PgۯA; QvP v D zê.

19. vz eƱ PP A: vĪi ga ɪ PgAP eAii, QvP v KP v zê, wzsAP ƹv zê v; vĪ UģA D vīA vA v sUAZ .

20. gP Aqģ P zɪA m vī ɱv eg, vuA vĪiA Z DA gA PɯA eg, v vĪg S zsqģ vĪ Pgۯ.

21. P eƱP e : , D ga ɪ PgۯA.

22. eƱ vAPA A: ga ɪ PgAP vī zsg Wv u vĪiA Q vīZ. vAtA e : RgAZ D Q.

23. vg, vĪ zsA D P zɪAP Aii Pg D vīA PA gP, EAiįZ zɪP Aii!

24. P eƱP e : D g Di zɪa ɪ PgۯA D vZA Gvg DAivA.

25. v eƱ P v KP Ư Pɯ; vuA PɪiAv PP PAi D AiĪi .

26. eƱ A GvA zɪZ zsiZ ŸPAv gA. vuA KP q svg Wv D v PɪiAv gZ v ܣg D Azg gP Az G Pɯ.

27. eƱ U PP AUA: Aii, svg DiA KP Q, QvP g D Pq Gƪ AUA wA GvA vuA DAi̯Av. vī vĪi zɪZ wgg Pgv eg, v vĪ gzs P v.

28. GAv eƱ PP zsq, gPP D zAiiZ sAAii.

 

eƱZA gu

29. WrvA GAv, ƣZ v eƱ, gZ ɪP, D JPA zs gAZ Aig į.

30.  vP JsĪiZ zAU zɱAv, U vZ GvgP, wv-g Pq D vZ zAiiZ sAAii Pɦ.

31.  eƱZ D vZ Avg fAiį iqAZ Pg EAiİvA ga ɪ Pɰ D g EAiİvA v PɯA vA UA vAPA Pv DA.

32. EAiİvA Jf x qA deaA qA PɪiAv jA. ePƨ Īv PɪiZ Aii gZ vA Pr Asg uAP ƯP Wv D w deZ Avva D e߸. 

33. GAv DgƣZ v JAiidg į D vP VAiiAv Pɦ.  A g JsĪiZ zAU zɱAv vZ v ɺP A.