EwZA zĸA ŸP

3 AgZA Az

1.     A egĸɪiAv, D Aii zzP g q v jAii zAUZg, zz AZģ Pq Īvg, u eɧĹv MgߣZ ļRZg gZA Ag AzAP g PɯA.

2.     vuA D gdmZ Zƪ gZ zĸ ĻAv AzZA Pi g PɯA.

3.     A AzAP Aiīӯ AzZ g jA D: Dz i iuA va AAii m v, gAzAii ø v.

4.     AgZ z P Al, AgZ gAzAiP j e ø v A D ø v HAZ D. A va vj PƸ z sAUgZ vUA zsA.

5.     vuA zs P g gPqaA sA ijA D vAZg Seiq D AQ PAvAi. 

6.     vuA vA Ag ƯP gvA AUgAiA. sAUg Īi zɱAvA.

7.     vuA vA Ag, vZ nAi D vZ GAg, vZ t D vaA zgA sAUgZ vUA zsAA D tAZg PgĨAP PAvAi.

8.     vuA gi vܣ PɯA. va AAii AgZ gAzAiP j e ø v D va gAzAii ø v D. vuA vA A PɯA z sAUgZ vUA zsAA.

9.     TA v vuA ߸ PɯA sAUg gA. vuA iAiZ PqAP sAUgaA vUA zsAA.

10. vuA gi v ܣAv zã PgĨ Pɯ D vAZg sAUgZA vUq zsAA.

11. PgĨAZ PmAa V AAii ø v D: JP PgĨZ Pm AZ v A Dģ AgZ tP Uۯ, DP Pm AZ v A Dģ zĸ PgĨZ PmP Uۯ;

12. zĸ PgĨZ Pm AZ v A Dģ AgZ tP Uۯ, DP Pm AZ v A Dģ Aii PgĨZ PmP Uۯ.

13. PgĨAZ PmAa V AAii ø v D. v D AAiiAZg G D D vAaA vAqA vg PqZ PIJ WAǣ DA.

14. vuA , eA D vA vZ D dP uZ q Pɯ D vZg PgĨAP avAi.

15. vuA Ag Pg Cm v GAZAiZ zã SA G Pɯ; vAZ Ai iz AZ v HAZ D.

16. vuA AQ Pɯ D v SAA Aii W D Asg zAA Pgģ wA APAZg A.

17. vuA SA Ag Pg G Pɯ, KP GeP, DP zP. GeP D SAP vuA eQã u A A D zP D SAP êe.