EwZA AiA ŸP

8 fZ Ae

1.     fZ iq v ɮ, zĸ Cï, w Cgi,

2.     Zƪ ú, AZ gs.

3.     ɯZ v: Czg, Ug, Cúz,

4.     Cñƪ, i, Cê,

5.     Ug, ɥsƥs D gi.

6.     KzZ v, v UèZ AZ PlAAZ sqj D vAPA A Pgģ ivP :

7.     i, Cd, D Ug. Z Sɮu S v P Uɯ; v Gd D CúzZ Aii.

8.     gĪi D wtAZ, ƲêiZ D gZ jvU Pɯ GAv vP ƪZ zɱAv sVA dA.

9.     vZ wt zɱ GzɲA d v: eè, fAi, ñ, į̪i,

10. eɪe, QAi, Ī. vZ v, PmAZ sqj.

11. IJêi GzɲA v Clƨ D J - AZ Aii e.

12. JZ v: Kg, ıi D ɪz. AtA N D z vAZ GgA A AA.

13. jAii D ɪ CAiiãAv Pgۯ PlAAZ sqj; vAtA UvZ AP sAii zsAAi.

14. vAZ s: J, P, egêv,

15. eɧAi, Cgz, Jzg,

16. PAiį, E, eú: jAiiZ v.

17. eɧAi, ıįi, f, ɨg,

18. EgAii, EfAi, eè: JZ v.

19. eQêi, fQ, d,

20. JAiģAii, fvAii, JAiį,

21. CzAi, gAi D iv: ìZ v.

22. E, Kg, JAiį,

23. Cã, fQ, ,

24. Ai, Ki, CwAi,

25. EsݬAi, ɣAiį: PZ v.

26. gAii, ɺjAi, CvAi,

27. egɱAi, JAi, fQ: egúiZ v.

28. vAZ AvwA iuA PmAZ sqj, vAZ S. v egĸɪiAv Pgۯ.

29. VAiƣAv VAiƣZ Aii Pgۯ; vZ wtZA A iP.

30. Cã vZ iq v. vZ GAv dg, Qñ, , g, z,

31. Uzg, CAi, ePg,

32. D Pv. Pv AiiZ Aii. ɬ D sA gg egĸɪiAv vAPA sq Pgģ Pgۯ.

33. g QñZ Aii, Qñ Z Aii, eƣv, İñƪ, Cãz - AZ Aii.

34. eƣvZ v jè D jè PZ Aii.

35. PZ v: vã, įP, vgAi, De.

36. De eɺêzZ Aii, eɺêz Cɪv, Cev D f - AZ Aii. f eZ Aii.

37. d AiiZ Aii, vZ v gs, vZ v JAii D vZ v Ceï. 

38. CeïP v D. vAaA AA: CfPi, iq, GAv Pg, EAiį, AijAi, MAi, . U CeïZ v.

39. vZ s KPZ v: Hi iq, eêDZ zĸ, Jåsɯm w.

40. HiZ v g ghej D zst. vAPA eAi v D v D; U ļģ zqA.  U fZ Ae.