13 Pq zɪAa ɪ : Pva e

1.     zɪa MP vA ģA A. v v g A GzɲA  e D va MP Pgģ WA wA QA Av,  Wq AP av ê  WqgP wA MAP Av.

2.     Ge, gA ghqrv gA, PvAAq, GzZ m DPZ ,  A VA Ag Zƫ zê u wA ӰA.

3.     AZ ƨsAiP sįƣ vAtA zê u S eg, vAZ zs vAZ õ u vAtA ӣ WA eAii DA; QvP ƨsAiZ Ƽ Wqg v gZ.

4.     vAa D vAZA vAPA v PgAP A eg, v Pɯv v vAZ Zq zzg u vAtA ӣ WA eAii DA,

5.     QvP gZAZ qu D ƨsAi A CĪi Pgģ vAZ gZgP D MAP A.

6.     vj ģAZ UģA q Aii, QvP zɪP zۣ D v ļ Swg CvUۣ wA m ZPƣ UɰA ev.

7.     vuA Pɯ A zsA gţ vAZ o Wv, vAZA sAiA gƥ ɪ wA sįv, QvP Ʃv Dv.

8.     vj, vAPA UģA u AUAP eAii,

9.     QvP AgZ o WA vAPA Ew euAii D eg, vZ zsAiiP Z VA zsģ PqAP vAZ QvP eA ?

 

we

10. fê AZg zgv wA sV! ģAZ vA Pɯ , u sAUg D gĥA, PPw D ƣwAaA gĦA gv Pg ģAZ vA Pɯ gxP svg wA zê uv.

11. Pu JP vg KP AiU gP Pvg, ZvAiģ va Pq D GAv Ʃv jw D PıvAii gģ m GgP r vAiig Pg.

12. DA Pi e GAv Gg PZ ģ v DA eɪu vAiig Pg D eɪS zszƲ ev.

13. u DP Gg GgP qv A zs KP AP wAP, UAnA sg Pq v AZ D D m ü g Swg v PAvA U, D PıvAiģ vP ģZA gƥ v;

14. JP ƣwZ DPg v. GAv v vP Ug Aii D vA gAU v, D vZ U zñ zsA.

15. v vP KP AiU Pg D APZ T igģ v tZg Wm Aii.

16. jA v q v ZvAii Wv, QvP v DPZ PĪP PgAP P u v eu. v sPv KP w D vP PĪP Ue D.

17. u Av U sUA Swg v x Pgۣ, Cv v P G igAP vP e ; P Swg v CP Pq w Pg,

18. f Swg v į Pq iU; Ai Swg v AiP Pq D Aii Swg ZAP eAiiv Pq iU;

19. D Swg, sAii Swg D D vAZA Pi ĥs eA Swg v PAAii v v Dv vZA iU.