3

DPAvZ ɼg zɪZg

(D v Cƪi P ģ zsAۣ zzZA Qv)

1.     g, e zĸAa AS Qw q eAi e gzs Gmv

2.     eAi e A AUv: "vP zɪ xAAii vgu !"

3.     u vA, g, f qs, vAZ eA ʨs, vA f vQ Ggģ zsgAii.

4.     A q gP G igA; D v v x v iP e v.

5.     A Dm qA D zA, A v GmA, QvP g iP A.

6.     egA P iP q W, u A vAPA Aiģ.

7.     Hm, g, iP g, e zɪ! vA e zĸAZ PP dAiiAii. vA SmAZ zAv qģ WAii.

8.     g xAAii D vgu, ve eZg ve Dz qA!