22

1.     gA A q UøPAi ƯP, i sAUg D gĥ Gv۪i.

2.     UA D zĨA zsA KP i Az D: g vAZ AZ gZg.

3.     u Ĥ CAii ɪ ţ g, u CZj sqA Zģ jui sUv.

4.     SۥuZA D zêgAwZA Ei UøPAii, i D fv.

5.     PmAZ mg Dv PAmPAm D , fa Pg v vAZ x Aii g.

6.     P mɣ ZAP ZqP PAii, ivg Aig Uģ v w Aq .

7.     Uø zĨAZg CPg ZAii, juj DP ju Z Uįi.

8.     e Cv MA, v WA A, vZ gUZ zAq AZ ev.

9.     zAii Ĥ Dêv ev, QvP v D SuAvA zĨAP v.

10. APgP sAii zsAAii, D ghVA Aii gv, qAii D Az Az evv.

11. e PZ vAiZ U Pg, v D zsg GvA A gAiiP D  E Pgģ Wv.

12. gZ zƼ V gPv, u WvAaA GvA v s eA Pg.

13. D u: sAii KP A D, gg A e fê UAii!

14. ZjtZA vAq KP UAq sAq, eZ gP gU DAii, v v sAqAv q.

15. Su sUZ PP Uƣ D, u PZA v vA Aii zsAAii.

16. e DP Uø Pg Swg zĨP zVv, v UAP D Aw zg ev.

 

 

euAZ AU

17. euAaA GvA: ve P D fA GvA DAii, e PƪP veA ģ .

18. QvP vĪA wA ve vg Ag D wA ve AmAZg DA Dg gA.

19. vĪA gZg vt zg Swg De A vP, Aii vPZ Pƪ vA.

20. AA ve v Z D euAiZ wø CzsAii gƪ v Aii?

21. vP zsqP vĪA s w e P A u vP Rj Pƪ A Swg

22. zĨ, sPv v zĨ zPģ vZA nP, gZ zm Pq UeAvP zVݣP,

23. QvP g vAZ P Wv D vAZA lۯAZ fê v lۯ.

24. gV ģa EUv PjP, wqۯ ģZ AUw eAiiP;

25. e vg vA vZ m PۯAii D Av AqۯAii.

26. zĸA v Sw v juAP eģ gۯ ģA zs JP vA eAiiP;

27. QvP ju jP PgAP ve Pq zq vg ju Ĥ ve A Sm Uģ Pqģ gۯ.

28. ve ŪeA W ū gɥsvg PrP.

29. D PiAv ıg DP vA vAii? v gAiiAa ɪ Pgۯ; i ģAa ɪ v Pg .