21

1.     gAiiZA Pe gZ vAv Gz sɣ D, DP eAii xAAii v vA g.

2.     PggZ ֣ U Pg P, u g PAa jP Pg.

3.     itP D w iuA D vA PgA gP z Zq iv.

4.     U zƼ, APj Pe, AZ , vP Aii zĸA PAAii Aii.

5.     j ģZ AiĪu ĥs evv, u Gv Ĥ zĩPAiAv q.

6.     sng fɣ AeAi Aw ga sAP D guZ .

7.     Aa A vAZ Pg, QvP AiiZ Pg v Eg Pgv.

8.     Czsa m AQ, u gzsa Z Q.

9.     ghUqۯ Ai A WgAv gA iAiZ JP Pƣg PgA gA.

10. Z Cv Aii CvU, vZ egP vZ zƼA Pg zAii ļ.

11. APgP S vz z Ĥ Zq zAv ev, zAv ģP Pƪ g v euAiģ q. 

12. itP Ĥ ģZ WgZg zƼ zg; ģP P Wģ v vZ Pg.

13. e zĨZ ƨP P , v PĪP è igۣ, vPAii PuZ P A .

14. UĦv z gU Aii Pg; A PtP Pzs Av Pg.

15. AiiwZA itP ģP AvƸ v, u SmAP vA gAw sg.

16. e uɥuZ m x Aii g, v svAvAZ sAv g.

17. e fêZ U Pg, v zg ev; e zPAgZ D UAzs zAZ U Pg, v Uø eA .

18. itP ģ v Ĥ D vɪAv ģ v C Ĥ quZA ï ev.

19. ghUqۯ D aqۯ Ai A fAiA CguAv PgA gA.

20. zAv ģZ WgAv ƯP A Gg, u S vA Uv.

21. e itPu D zAii z, vP fv D i ļ.

22. zAv Ĥ AvAZ gZg zsq W D e PmZg vAtA vt zg, vA PmA v PƸ W.

23. e DA vAq D fè gP, v PAv Aii g.

24. U D n -P uv APj,  U sgƣ v Z.

25. Da D vZ fê Pq, QvP vZ v Pi PgAP Eg Pgv.

26. Czs øsg Dv g, u itP Ĥ v nA PrA v g.

27. ģZA z PAmZA, Aii Egz vA slAiig vA DP Zq PAmZA.

28. sng QZ ev, u DAiAP P v PzAii GA P.

29. ģZA vZ vAqg , u itP Ĥ D mAP P v.

30. eA euAii, eA t, eA , g Pg PAAii Aii.

31. WqP gheZ v DAi Pɯ, u dAii gZA.