16

1.     Ĥ D PAv AiĪu Pg, u e g v.

2.     ģP D m P u v, u g CvAa v Pg.

3.     veA Pi gZ Dã Pg, D ve AiĪu ĥs ev.

4.     g gP wZ Gzñ v gZ, ģP Uģ SZ v gZ.

5.     gP U ģP g PAm, vP S ļA a .

6.     U D 鹥u vZA sjPu vv, gZ gAw A Ĥ Aii ZPAii.

7.     JP ģa Z gP iv eg, v vZ zĸAP Uģ vZ Pq Aw fAiA Aii.

8.     CAii eq q UøPAi Aii eq xrZ UøPAii j.

9.     Ĥ D ģAv D ma AiĪu Pg, u g vaA A yg Pg.

10. jv tAii gAiiZ Am GZgv, Aii tAii Umۣ vZA vAq ZPƣ q.

11. vUq D i gaA, vAv U dɥsvg vZA Pi.

12. gAii Aii Pg PAmv, QvP itPu Aa ģz.

13. itP Am gAiiP Az, v Gƫ ģZ v U Pg.

14. gAiiZ Pzs guZ zv, u zAv Ĥ v Av Pg.

15. gAiiZ SļAv fv D, va Pĥ Av PZ j.

16. sAUg euAii Qw Gv۪i! gĥA AZ t Aa j. 

17. itP ģAa m Aii ZPAii, e D mP P v, v D fê gP.

18. U Z sq v, D APg qZ sq.

19. UA A m Am Pg ƼA zsA SA e߸A gA.

20. Gvg av DAiv v ĥs ev, gZg zg v sV. 

21. PAv euAii DP u uv, zsg GvA Gzɱ a Pv qAiiv.

22. zAvAii D ģP zAvAiiZ fva ghg, u Su SAa S.

23. zAv ģZA Pe vZA Gƪ zAv Pg, D vZ AmAa Gzɱ a Pv ZqAiiv.

24. zsg GvA Aa s, CvP Uqu, PrP s. 

25. xq ģP D m Q u , u ɪnA w guP Aii.

26. qa sP vZ v g, vZA vAq vP Pg.

27. m Ĥ AiiZA DUA, vAZ AmAZg D d Ge.

28. Sm Ĥ ghVA GAii, R Pg v EAZ UZg Pg.

29. dĮī D egP sĮAii, D vP AP mP q.

30. zƼ q v Aii Aiīv, D Am zAģ zsg v Aii Pg.

31. P Pø ĻZ Pm, UuAZ mɣ ZۯP v ļv.

32. gheg ƹP Ĥ g, g ã Pgۯ AiAvu D Ĥ g.

33. an Gg Wv, u tAii g JP iv v.