41

1.     vP DAAiv w RAZ D  x; vZ sPv JP A vP jhAm ig۰.

2.     vP aqAi tZ v gAPļ ev, vZ Pg gAP PuZ eAii?

3.     vZg DPu Pgģ gQv Gg Pu D? DP Az PuZ .

4.     vZ AzA Av, vZ Cg P D Ʃv Az Av A GAii߸A gA A.

5.     vZ sAi zU PqAP vZA zqA PZ szAP Pu Pv?

6.     vZ vAqaA zgA Pu GVA Pjv? vZ zAvA sAA D gAv.

7.     qsAZ AQ vZ ng Dv, v Wm zsAţ vAZg g ig.

8.     v JPP Ev Uƣ Dv Q vAZ zs gA Uģ  ZAP P.

9.     v JPP Ev VA Aiiv Q v P PgAP eAii.

10. vuA AP Pqۣ Geq sAii g, vZ zƼ sAvZ D sɣ Dv.

11. vZ vAqAv d Zr sAii gv, GeaA QmA Gv.

12. GeZg Pzv v PqsAiAv x Aiv v jA, vZ PsqAv H sAii g.

13. vZ EAUAP Ge lAii, Gee vZ vAqAv sAii gv.

14. Pv vZ UƪAv Pg D gAv vZ Pg Gr ig.

15. vZ iZ Ǫ JPP Wm Uģ Dv, Pqƪ v zsv sɣ v PqAP eAiiAv.

16. vZA Pe sv sɣ Wm, zAvZ PAii sq sɣ Wm.

17. v Gmۣ Q۪Av Aivv, gAw vAPA jhAm ig.

18. vg vP V eg, vP PAAii eAii; u, s D a UA x.

19. v APq Pgq PA S, vļ gA gPq PA S.

20. u vP zsAA P, UƦt¥svg vP ǯ sɣ.

21. zAq v PrAi P S, a ɪ .

22. vZ ma A PƸ zsƪiZ PAiiA sɣ D, v aPAv s sɣ zģ D.

23. v UAqAii qAv Gz sɣ PzvAii, zAi UAzs zAZ v ɣ Aii. 

24. D m v dv m q, UAqAii P PɸAa sɣ . 

25. xg vZ P zĸ PuZ , gAwu DAP vP gZ.

26. qA q vP Aivv, U ƣwAZ gAii v.