24

1.     zzg ü QvP zsjv PgAP D vZ E vZ ø QvP ɣAv?

2.     Sm Ĥ gɥsvg Pqv, PAq mv D vAPA ZgAiiv.

3.     CxAaA UqA v gģ vv. D Z Aii DqP Wvv.

4.     UeAvAP m Ai mv D UA zĨA ţ gA Pgv.

5.     CguAv gm UqA jA wA zĩA D PiP vv, CguAv wA õu zsv. D sUA v wA Su zv.

6.     CZ Aii v vAv wA Av, SmAZ zPAļAv q zP AZv.

7.     wA A A u gv gv, QvP AAv vAPA AUu .

8.     zAUZ Av wA ev, D A Rq AUģ zsgv.

9.     Cx sUP DAii G Ai Mqģ gv, zĨAZ P eģ P gv.

10. A A wA tA vv, sPɣ sgƣ ArAi Aiiv.

11. tA zsA wA vï v, AAiiA zP ļv, vj wA vvv.

12. g x gۯAa AUt Gm, WAiįAZ Cv PĪP G ig, zê vAZ iUP P .

13. GeqZ wgg Pgۯ Ĥ Dv, vZ mAa vAP MP , vZ iUA v gAv.

14. ez Geq , vz RĤUg Gm, zĨAZ D UeAvAZ v fê Pq; gv ɼg v JP Zg sɣ D,

15. ZjZ zƼ Aea m ɪ gv, v u: RAAiZ zƼ iP zP , D v D vAqg vĪ Wģ vA Aii.

16. PPAv v WgA vg jUv, P v ţ v, Geq v uAv.

17. CAzsg vAPA PAP P jA, QvP zm PPZ DPAv v Mvv.

18. v GzZ mAv VAZ v, UAAv vAZ AmZg g q, zPAļa m v zsg Av.

19. dA Qzq D U iZA GzP aAv, vA v vP VۯA.

20. DAi Pĸ vP gۯ, QqAZ U v ev; vZ GUظ PuZ zsg , AP sɣ Sma q ev.

21. sUAP d v Ae  AiP v Pv, P v PAAii gA Pj.

22. u zê D z AvAP A D v, D fa D vAtA Aq v ɼg v Gmv.

23. v vAPA gP v D vAPA Dzsg ļ, vZ zƼ vAZ mAZg Dv.

24. xq P AiiAv v GAZAiP v D GAv v Aii evv; JP gm ghiq sɣ v ۯ, JP Pu jA vP Pv Wۯ.

25. A CA Aii u zPƪ Pu iP sng Pjv, D e z Cx u gd Pjv?