16 eèa Zƫ e

1.     vz eè e A:

2.     faA GvA AA eAi DAi̯Av. vī U Gu r dzg!

3.     P GvAP CAv ? e A vP QvA ZAii?

4.     vī e eUg Dv eg, e vĪ jA GA evA.  GvA A vĪiA qAiA D vĪ A A f vQ AiA.

5.     e vAq A vĪiA zsAii vA D e AmAZ GvA du vA.

6.     A GAii eg, f zS xA, A U g eg, w e x Aii g.

7.     A DvA xP D jhAm ig DA, e U jg e gzs g.

8.     eg zi Wۯ Ĥ Q e Gm D GU e gzs GAii.

9.     vZ Pzs iP zVv, D zAv e gzs v Tv, e zĸ D zƼ e gzs wP Pgv.

10. e gzs vAtA DA vAqA GVA PɯAv, iP PAqģ e PP xq igv; e gzs v U JPAAii ev.

11. zɪ iP SmAZ Dã Pɯ, zĵAZ vAv vuA iP GqAii.  

12. A S fAivA, u vuA f zɸm Pɰ, e U vuA zsg D iP ɪ֣ Pq Pq Pɯ. iP vuA D v KP SvmA PɯA;

13. PIJA D u v eg q, zAii A eA Pg v v, D eA Av zsjg AAii.

14. gv gv v iP v; JP gheg sɣ v e DAUg q.  

15. UtAiĪg AA e Pw Aii AA D eA P zsĽAv qAiiA.

16. gqģ gqģ eA vAq vAA eA, e DAZg PP zsA.

17. vj, e vA dĮĪi PgAP D eA x ̥m DA.

18. x, eA gUv zsAP, f è xA PjP.

19. C, DvAAii e Q Ug D, e xP HAZAig D.

20. e iP Aii Pgv, v eZ E; zɪ Pg e zƼ zSA UAiiv.

21. v D g ģP Aii Pgģ A, ģ D ģ zsA AiitAii PgA.

22. QvP DvA iP xrAZ gA GgAv, D e Aii x e nA AiA eAii, v AiiP A UۯA.