7 ۥsP Pz Pgv

1.     õ AiidP ۥsP PɯA: v AUv vA e?

2.     *

3.     vzA ۥs jA e : sA D rA, A AUA vA DAii: D Ūe Ci ĸvAiiAv Dۣ, u gAv Aiê vuA Pg DA, ĻZ zɪ vP qģ AUA: q ve UA D ve gzsAiiAP D Ai vA A vP zRAiiA v UAP.

4.     vzA v SAiiZ UAAv sAii g D g UAAv gAP Uɯ. D vZ Aii gZ zɪ vP xAAi sAii Pq. D , vī DvA Pgv v, UAP q.

5.     vg, v zɪ vP UAAv PAAii D . wvAZ Aii, KPZ KP Uu Īv Aii . u vP D vZ Avg vZ AvwP UA KP zAii u Du v u vuA sAiA. zɪ s Pɯ ɼg CiP sVA dAP vA.

6.     v zɪ vP A: vf Avv KP P UAAv zò e fAiv D xAAi P vAPA ZjA gA Aii UįiVjAv zVv.

7.     u vAPA Uįi Pɯ ga A v Pgۯ D zJ A: GAv, v v UAAv x sAii v D Īvg iP Dgzs Pgۯ.

8.     GAv zɪ CiVA Ư Pɯ D ģvɣ v yg Pɯ. zPģ vZ v, EP dvZ, Dm va ģv Pɰ. EPP ePƨ d D ePƨP g du zsiŪe d; D Aa Aa ģv Pɰ.

9.     zsiŪe de Aii ĸ sg. D vP vAtA Uįi Pg Jf UAAv P.

10. u zê vZ A D D DgAv zɪ vP g D vP euAii ê, JfZ gAii sgP iP Pɯ; D sg vP JfZ Psj D D WguZ CPj Pɯ.

11. U JfAv D SD UAAv zP qģ q AP DAi ɼg Di ŪeAP SA eA PAAii ļA eA.

12. u JfAv D u DAivZ, ePƨ Di ŪeAP xAAig zsq. vADa sm.

13. u v zĸ Uɯ ɼg, deɣ D sAP D MP zR; vzA sgP deZ Pm Av Pv eA.

14. GAv deɣ D Aii D U PmP VA ļģ uA duAP - JfP AiA DǪA zsqA.

15. CA ePƨ JfP Uɯ D xAAii v D D Ūe ƣ .

16. GAv AaA qA SɪiP rA D xAAii Ci zq ê ɪjvA U ƯP Wv sAqAv wA ivP A.

17. GAv, zɪ DiP w s u e ü VA ɼg, D eZ AS JfAv q D Zq.

18. CA DA, de Av PAAii u D JP JfAv gAii e.

19. D eVA v Wv Z; Di ŪeAP vuA Ev gAiģ ZAiQ vAPA d AP wA g Swg vAPA Wg sAii ArdAii u siu WA.

20. ɼg d Ai. zêzȵ֣ v sê Ʃv. wã Ļ Aii vP vZ Aii WgAv UAi.

21. GAv vP Wg sAii Aq ɼg sgZ zsĪɣZ vP Ǹ P Wv D DZ vP UAi.

22. JfUgAZ A v Qv e, D Gv D P KP wAv Ĥ eA .

23. GAv, v Zø gAZ Dۣ, EAiį PĽAiZ D sAP sm A vP ģ eA.

24. vAZ zs JP Aii KP JfUg dĮĪi Pgۯ vA ɪ Ai vZ PĪP DAi D vZA sjPu Wɪ Swg, v JfUgP vuA fɲAZ ig.

25. D ijsv D sAP zê m A zs A vZ sAP vA u Ai aAvģ D; u vAPA vA ӯA.

26. zĸ zU du EAiįUg ghUq qۯ vA vuA zSA D vAZ zsA gf PgAP vuA Aiv PɯA. v vAPA u: EA, vī sAzs Aii? QvP vg vī JPP zRAiiv?

27. u D sP Ci Pg D AiP Aii lģ A:

28. vP PuA D Aii CPj D wPv ɪi? vĪA P v JfUgP fɲA igAii v iP igAii?

29. EvA DAivZ Aiӣ v UAAv x Ǽ Ww D ĢAii UAAv Aiê D Wv. xAAii vP zU v d.

30. Zø gA GAv Aii v A CgtAiiAv D KP d ƯZ PAqA zsA, KP zêzv vP q.

31. A z ɪ Ai fv e D PAiģ A Swg Ư A Uɯ. vzA vP gZ v DAi̯.

32. A ve ŪeAZ zê, CZ, EPZ, D ePƨZ zê. wvg Ai Aii xxg D PA A zsg Wɣ e.

33. vzA g vP A: ve AAiiZ u PAii; vA G DAii w Īv v.

34. f e JfAv Ƹ v Ǽ AA zS, vAZ ĸg AA DAi̯ D vAPA m P A DvA zAţ DAiiA. DvA Ai, A vP JfP zsqۯA.

35. vP PuA D Aii CPj D wPv ɪi? CA u Pg vZ AiP ƯAv q zêzv ijsv zɪ CPj D qug Pg zsq.

36. uAZ vA JfAv, vA zAiiAv D Zø gA Aii CguAx DZAiiA D RuA Pg vAPA m .

37. Z Aiӣ vA EAiį PP AUA: zê vĪ Swg, vĪi sA zs e P KP GoAiۯ u.

38. Z v EAiį e CguAv d e ɼg xAAii Dģ Aii vg q zêzvVA D Di ŪeA A DAii D DiA Swg zɪ x fvZ Azñ Wv.

39. *

40. u D Ūe vZA Gvg CAiị e. vP gPgģ D JfP nA a RIJ zSƪ DgƣVA vAtA A: Di S DiA m g ZAP DiA zê Pg . Jf x DiA sAii q v AiP QvA WqA u D PAAii uA.

41. vzA vAtA KP A mA D v AP z slAiA D DZ vAZ PwAi xAAii v G sUAP U.

42. v Swg zê vAZ x Aii g D CAvZ sǫZA Dgzs PgAP vuA vAPA q . QvP CA gƪ D zZ ŸPAv: K EAiįZ Wgu, vĪA Zø gA CguAv Ai D zA iP slAiiA? ̯ !

43. u iS zɪZ vA D gɥs zɪZA Pv vĪ A vī A. vA l v AP vī Dgzs PɯA. vg DvA ãZ r A vĪiA Urg PgۯA.

44. CguAv Di ŪeAP ƯZ PZ vA D. D vA zɪ AiP AU v iuA u, vP zSƪ DPgP j e Pɯ.

45. Di ŪeAP eU Pg Swg g eAP zɪ UAAv sAii zsAAi ɼg, AiƸS Di ŪeA vA AUg q. , zzZ P Aii AU D.

46. zz zɪP i D ePƨZ zɪP KP Wg AzAP DP sU s Pg tģ zɪVA gwU.

47. u A Wg A Azs.

48. vju gãv zê ģAZ vA Azs WgA fAiģ; QvP CA AU:

49. DP e Aiiu, y e AAiiAa tAii. PA Ag u vī iP Azsۯv? u ƫ, RA w Īv AA ɪ Wɪv v?

50. V ȶ eZ vA Pɰ Aii?

51. vī p ģZA, vīA PA zsgu eAv D P zm ev! v DvP vī zA Dq gv, vĪi ŪeA PɯA vAZ vīĬ Pgv.

52. RAAii v zP vĪi ŪeA zVޯ ? zɪZ wAv ZPZA AiuA sqA AUģ vZ zvAP vAtA fɲA ig D DvA vīZ vP gã Pɯ D fɲA ig.

53. zêzvAUA AiĪi Wv vīZ D vP Dq gɬ vīZ.

 

ۥsP svAiiv

54. A DAị wsZ AzAZ PA gU e D vZg vAtA zAv T.

55. u ۥs v Dv sgƣ, UP õ g. v zɪa Ļi D ed, zɪZ GeP G D vP .

56. v u: Aii! U GU e D ģv zɪZ Ge vP G D iP !

57. u sZ AzA q ƨ W D D P zsA. GAv Pq vZ DAUg q.

58. vAtA vP g sAii q . D xAAii svAi. QUgA DA A AZ KP vmZ AAiiA A zjA.

59. DP v svAiiۣ ۥs CA iUۯ: ƫAii ed, e Cv ve vAv W.

60. GAv AAii qģ q v vuA iUA: ƫAii, A vP vAZg iArP. CA tģ vuA u Pɯ.