27

gƪiP Aii g

1.     D zAiiAii Pg ElP ZdAii u v evZ P D g xq AAP dưAi AZ vw Dã Mţ . dưAi ZPwZ sǫAv KP vw.

2.     Czw x DAi D DAiiZ Qg Aii AzP ZAP vAiig e KP vgg D ZqA D AiiP UA. DjS AZ xɸäP x DAii, izäAiiUg JP D AUv D.

3.     zĸ D zƣ Zģ A. xAAii dưAiƣ xAAii gA ģ zRAiA D vuA D EAP ļAP D vAZ x Ue DA WA vP ge .

4.     xAAii x sAii gZ, å åZ V CqƸ Wɪ DiA sqA gdAii qA; QvP gA DiA Dq igۯA.

5.     GAv ùAii D AðAii g D v zAi Gvg D ùAiiAv gP A.

6.     xAAii ElP ZA CPAAiiZA KP vgA vwP ļ D vuA DiA v vgg ZqAi.

7.     g ø DA Aii ̸ eA D PA D QqP Zģ A. u v mã Sg ZAP g A DiA eA. zPģ PvZ DqƸP iZ D g eA;

8.     CA Pg V sê PA Sg Zģ, Aii g A C Azg Azg AZ eUP A.

9.     Evg eAi ü D sq, D DvA zAiiZA Aii Azgģ ZA CAiiZA eA. QvP gv̼Z G Gv Uɯ. zPģ vAPA jA ZvAii .

10. iɸA, DA D SA Aii DiA q PA P WۯA u iP . gPP D vgP iv Aii, Di fP Uģ CAii eg D u iP sU.

11. u vw AUP UĪi PɯA; zP vAqɯ D vgZ zs QvA AUv vP Zq P . AZ ø g PgAP vA Azg AiU Aii DA; zPģ Aii Azgģ gA, D zs eg sɤø Aii ZA, GAv A xAAii Pg Pg u Zqv duA ogAiA.

12. PvZA A Azg Iv D AiĪ PIJAP vAq Pg DA.

 

zAiiAv z

13. wvg zQuZA gA AP g eA; A DAP AiU u Rģ, vAtA AUg Aii q D PvZ vr V vgA g sqA Uɯ.

14. u xqZ ɼ vg AigQƒ A vA Ppu ghqgA sAAii PIJ x igAP g eA. 

15. vgA vĥsP AqA D gP sq Pg Sg gAP zs eAii߸ A D vA gP q A D g DiA lģ .

16. P AZ KP åZ DqƸP DA vgA zsAA. xAAii PA çj, vga zu D ã Pg Ww.

17. w GP vgg WZ, vgZA q DvA Azsģ Wm PɯA. w ɼZ gAAv vgA gAv Aii vAtA q zAAiA D vgA vZ EvP ZAP qA.

18. zĸ zZ D DP ev e, vgAv xq gP vAtA zAiiAv GqAi.

19. w , vga v DZ vA vAtA Pq Gq.

20. g ø Aii Ai eA PvA eA DiA Av zPģ, D z eg Dg igۯA e, Z e it D Aii D RAr.

21. CA g ø x vAtA G Pq GAv, vAZ zsUv G gţ tU: iɸA, vī eA Gvg DAidAii DA D Pv x sAii gAi DA. vA PɯA eg PAP vī Aqۣv.

22. u DvA eg vī zsg ZPAA P u A vĪiA AUA. vĪ zssA PuZZ fê Zƣ. u vga iv vī D rdAii.

23. *

24. QvP e zɪZ Ĥ A D ea A ɪ PgA, v zɪZ KP zv Z gw e U g D eïVA u: AiģP, , C e ZPw fg vĪA dg eA D. zPģ, ve AUv vgg D ĸAZ fê zɪ ve v mAiiv.

25. zPģ, iɸA, zsg WAii! QvP iP AUA vZjA WqۯA u zɪZg iP yg vt D.

26. vju RAAiiAii KP åg D Zģ UAP D.

27. Zƪݫ gv w; DAiiwP zAiiAv DiA gAgA lģ g۰A. Īig zs gwg D RAAii KP UAP VA A eAiAii u RAiiAP sUA.

28. vAtA i P zAAiA D UAqAii dģ v ø A u ƣ DAiA; D aP̱ sqA vZ vAtA v dģ v AzZ A u eA.

29. wvg, vgA PAAii RqP Czv Aii, vgZ m PIJZ Zg AUg vAtA zAAi D Pz GeqvUAii u gPģ g. 

30. u R vgAv ZPƪ zsAAP Aiv Pgۯ; vgZ S PIJZ xq AUg zAA vAtA zuZ zA.

31. vzA vwP D AiiAP AUA: du vgAv gRjv, vī Z eѣv.

32. wvg AiiA ztZ gd Pvg D w qAP r.

33. ø Geqƣ Aiv vAtA eɫdAii u vAZ PAVA Aw Pɰ. vuA A: DfP Zƪ ø vī Rۣ eUu PɯA D G Pq; DGzP Aii vī DqA.  

34. zPģ, vĪ fê gP Swg EA u eɪ u A vĪïVA x PgA. QvP vĪ zs PuZZ ivZ KPZ KP Pɸ Uģ eѣ.

35. CA tģ GAq Wv D vAZ PA Sg zɪP CUA ê v q D v SA U.

36. v vAPA EA zsg ļA D vɬ eA U.

37. v vgg D Pq zƤA vg D du DA.

38. PA Ue vA eɪZ, UA zAiiAv Gqƪ, vgA vAtA PɯA.

 

vgA sm

39. ø Geq, vg v UA RAAi u MP zsgAP vAPA zs eA. u gA vq D zAiiZ KP sAm vAPA ; zs eg vgA xAAig vg gA u vAtA AiīӯA.

40. zPģ, vAtA Azs AUg Pvg zAiiAv qAP q D APuZ Pm qAi, q gP ZqAiA D v vr PIJ v.

41. u vgA zã PIJAZ GzZ mP Aأ, vr PIJ AzA D Zģ xP UA. vga T PƸ gAZ igA smƣ sɸA eA g e.

42. CA DA, AA vg Pu u vrP Gɪ mƣ zsAv Aii AiiA vAPA fɲA ij DZ Pɰ.

43. u vw P Z PjdAii u D. zPģ vA PjA vuA AiiAP DqAi. zP, GA P vAtA PA AiA zAiiAv Gqƣ vrP ZdAii u vuA PĪi .

44. GAv Gg xqAP sǼAZg D gAP vgZ qƣ q PqAZg ƪ vAtA vrP q Ai, CA Pq vAiģ vrg Aiê q.