20 izäAiiP D VøP v

1.     Um Av evZ AP DA zsq D vAPA z ê zsg A. GAv vAPA Dzê tģ v izäAiiP sAii g.

2.     xAAii AvA Aii Pg PP e Pƪ D Gvd ê evZ v VøP DAi.

3.     wã Ļ AU g GAv, vgA zsg jAiiP v sAii g Zg Dۣ, dzɪ D gzs QvAV vj Pg Dv u vP Pv eA. zPģ izäAiiAvZ nA ZA u vuA v PɯA.

4.     vZ AUw e Uɯ v : gAiiZ åvg, gZ v, xɸäPZ DjS D PAz, zɨZ UAi D wy D DAii AvAv wTP D væêi.

5.     DiP sqA Zģ vDAv D m ɪ g.

6.     D, Rg GAq Z ø Pg evZ, x vgg sAii gA D AZ A GAv vDAv vAPA ļA; xAAii D KP sg gA.

 

vDP CSa sm v

7.     g Aeg, GAq qAP D AUv ļ ɼg vAPA AU ; zĸ DP ZAP DA zPģ, zs gv Aii DZA GƪA vuA AAiA.

8.     D d eA v iAi Av eAi dۯ.

9.     CA DA, JS AZ JP AiĪPP dɯZ GU Zƪg ģ DPq ghĪi D, D Z AU DP Av DA, vP j z r D zZ sgg v w iAig x P zsjg q; GPۣ vP fê .

10. wvg P zAţ Uɯ D v vmZg U vP vuA l zsg D A: vī PAAii WgA P;  v DP fê D!

11. GAv v nA iAi P Zq, D xAAii vuA GAq qģ v ɪ. ø Gzv Aii vAZïVA v GAii D. GAv v xAAi sAii g Uɯ.

12. v fê e vmP s Wg DǪ g Uɯ D vAPA vA izs sA.

 

vD x įvP Aii

13. GAv D vgg ģ DP Sg UɯA; xAAii D P vgg Wɪ u PɯA. wvۣ Aii AAiimã vP ZdAii DA; zPģ ɪj DïVA vuA AiAZ Pɰ.

14. CA v DiA DAv ļ ɼg vP D vgg Wv D yãP UɯA.

15. xAAii x zAii mã zĸ D TAiƸ å ig A; GAv Ƹ AzP UA; D xAAii x KP įvP Aiê A.

16. DAii AvAv Zq ü q eAiiAi u, Jse g KP PIJ q, zAiiZ mɣZ Aii PgA u v PɯA. QvP zs eg AvPƸ DAZ egdɪiP dAii u v zqۯ.

 

JseZ iqAP Z Dzê

17. vg įv x JseZ v sZ iqAP vuA DA zsq.

18. D v DAi ɼg, vAZïVA vuA CA A: DAii AvAv AA m zgA v x, vĪ zsA A PA fAiįA vA vī euv;

19. dzɪAZ AvA A eg DAi PA zssA PAiģ D zSA Uƪ zɪa AA ɪ Pɰ.

20. vĪi gP q vA PAZ AA vĪ x nA zgA, Ug vĪiA AA vA Pv PɯA D Um eUA D WgWg Zģ vĪiA AA vA PAiiA.

21. ft z zɪ xAAii vAP D Di ƫAii ed QP vAP dA dzɪAP vA g ewAZAP AA G .

22. D DvA v CvZ P Uģ, A egdɪiP vA D xAAii iP QvA WqAP D vA AZ uA.

23. u Azq D P iP vAiig Dv tģ v Cv gP gAv iP PAii DAii.

24. vju e fa A PAAii PjA PZA ï vP AA. zɪZ PĥZ ĪvP P A ƫAii ed x iP ļA vA tAiigu D e ftAia zsA AA ɪmP Aiig g.

25. DP Gvg: vĪ zsA sAţ zɪZA ge Um Pjv A UɯA Aii; u sqA vĪ zss PuZ v iP ɪѣv u A euA.

26. zPģ, vĪ S ZP AAzs e AVA Av De x A dg Aii u A vĪiA DvAZ AUA.

27. QvP zɪa V iAq vĪiA w Pv PgAP A PAAii nA gA.

28. vī D vĪi Aqa vī ZvAii WAii; zɪ D gUۣ ƯP Wv v s ZA v Cv ɪi Uƫ vī. 

29. A Uɯ Avg vĪ zssA zAii D g tAUA AivA D AqP UvA u A euA.

30. vĪZ zs Aii xq Goۯ D AP D m q g Swg vAPA sng AV PAiۯ.

31. zPģ vī ZvAiģ g D wã gA Aii Rۣ øgv vĪ vg gPP zSA Uƪ AA z AU u GUظ zg.

32. D DvA, vĪiA A ƫAii Dã D vZ PĥAv Azñ Dã PgA. vĪiA qA D v e ĸAP s v zAiiZ Amɰ PgAP v Azñ Q۪Av uv.

33. Pu ģZ gĥ sAUgP, AUuP A DɯA .

34. e D e AUvAZ UeA vA Z e vAZ AA eqA u vī euv.

35. vīĬ P֪A Pq CvAP PĪP PjdAii D Wɪ Av Zq zszƸAii D - A ƫAiiaA GvA vī GUظ zdAii u AVA AAZ vĪiA zSƪ A.

36. EvA AUģ evZ, vAZ PA AUv A W D iUA PɯA.

37. v ĸ WμA gq D AU ig vP vAtA G .

38. sqA vZA vAq v PɢAZ ɪѣv u vuA GvA A vAPA sê Zq RAv e. GAv vg Aii v vP A Uɯ.