2 v DvZA AiuA

1.     AvPƸZ Z ñ DAi DA, v ø KP Īvg AUv ļƣ D.

2.     vzA JPZuA Ppu ghiqgA DAiiçj ļg x KP De DAi D v ƣ D v WgAv sg.

3.     v vAPA GeP f. v AUq AUq e vAZ zs gPZg Zģ g.

4.     v ĸ v Dv sg D v Dv vAPA Z P iuA Q sA v GA U.

5.     AgAv gP UA sQ۪Av dzɪ v ɼg egdɪiP DAi xAAii D.

6.     De DAị PZ q KP JPAAii e D vAtA GAiA gPP D sɣ DAivA zPģ P Pq xlP e.

7.     v ɪ D fv e u: Aii, GAiiv v ø UAiiUg Aii?

8.     vg D zs gPP v GAiiv vA C D iAiisɣ DAiv vA PA?

9.     *

10. D AU DA yAiiAv, âAiiAv, JiAv, ĸvAiiAv, dzAiiAv, D PzùAiiAv, AvĸAv D AðAiiAv, JfAv D gɣ sAAZ éAiiAx D xq gƪi x Aii DAi.

11. dzɪ D dzɪ zsiP DAigZ ļ, PvAv D CܣAv Aii. vg zɪZ av PvA Av v AUv vA D D iAiisɣ DAiivA!

12. CA v ĸ fv e JPP Ue QvA ev? uۯ.

13. u gxq Psg Aii Aiįv Dۯ! tģ PA Pgۯ.

 

zZ Azñ

14. v z EP duA AUv G g D q v PVA CA GA U: dzɪ sA D egdɪiZ AiiA, iP DAii D A DvA AUA v GvAP av Aii.

15. vī aAvv v iuA Ĥ AiĪ Cį eẠv; DvA PAaA ê gA eA wwAZ!

16. u A AiAiį z SAv zɪ AUģ çj WqA. vuA A:

17. D iu A A A PgۯA u zê. U ģPļZg A e gP Dv zsqۯA D vĪ v D zsĪ z Pg۰A, vīA vnA zA zR۰A, D vĪi ivgAP ƥA q۰A.

18. RgAZ, e ZPA ZPjAZg Aii v A A e gP Dv zsqۯA, D wA z Pg۰A;

19. Aii CAvg A CzvA PgۯA, D UAii xZg Ru-gUv, Ge D zm zsAg A zRAiۯA.

20. v Ai P ev, D ZAi vA ev, D GAv Aiv ø ƫAiiZ, ø v D ĻZ.

21. vzA ƫAiiZA A G igۯ gPP qu s۰.

22. EAiįZ ģA, e GvAP P Aii; dgv ed zɪ Az Pg vĪ zsA zsq Ĥ. P gev e zɪ vZ ijsv vĪ Sg PɰA wA DZAiiA, av PAiiA D Ru vīZ euv.

23. zɪ D Av Rıã D Aiīӯ iAq iuA vP vĪ Dã Pɯ ɼg, vī vP CxAP RĸAi D fɲA ig.

24. u zɪ vP ƣZ Av fAv GoAii. QvP ƣ vP D n vg zsg zgAP PA.

25. vZ Av Gƪ zz u: ƫAiiP A zAZ e zƼA Sg zgۯA, v e GeP D tZ A PɢAZ ѣA;

26. v eA PZ AvƸA; D f fê Gģ UAii. D f Pq sAv fAiv.

27. QvP vA e Cv vAv AqѣAii, C ve ZPP PĸAP qѣAii.

28. fvZ m vĪA iP zSƪ Aii, ve g AvƸ vA iP zszƲ PgۯAii.

29. sA, Di Ūe zz Av EvA AA vĪiA zqs AUv: v ƣ D vP Pɦ; vZ sAq De Aii D zsA D.

30. v KP e DA D AvwZ D geg ۯ u zɪ DP iug Pɰ s v e D;

31. D vP vAv Aq D vZ Pr PĸqAii zT u vuA GvA QZ fAvu AvA v vuA AiAZ Um PɯA.

32. Z edP zɪ įAv fAv GoAii D D ĸ v vZ P.

33. CA zɪZ GeP vP HAZ GgZ sAii v Dv U vuA Ai Wv D GAv Dg zsq. AZ vA vī DvA DAivv D vv.

34. zz UP Zqģ Uɯƣ; vg vuAZ DiA AUA: AUA e ƫAiiP: vA e GeP,

35. q Pg ve jAP ve AAiiAx AA Wg.

36. vg vī Rĸg ig vZ edP zɪ ƫ D Q Pɯ u EAiįZA UA WguA zĨu eu eA.

37. A GvA DAivZ vAaA PA Azçj eA D zVA D g zsizvAVA vAuA CA ZgA: sA, vg D QvA PjdAii?

38. v z vAPA e : vP gq D ft z, D vĪ zs gP D vAZA sUuA eqP edQZ AA vߣ WA; v vĪiA v DvZA zuA ļۯA.

39. QvP, vĪiAZ u s Pɯ. vĪiA D vĪi sUAP D Aii D ĸAP u w Pɯ; eP g D zê DǪA v v gPP u w Pɯ.

40. D g g GvA z vAPA gev A ɯA D Avw x vĪiAZ Z Pg tģ vAPA G .

41. GAv vZA Gvg i WvAP vߣ A; Īig wã eg du v vAZ ļAv zR e.

 

sxA zsA fê

42. ĸ zsizvAa Pƪ DAiAZAv, suZ JPgAv, GAq qAv D iUA PgAv Amɰ eP yguɣ D ü RavA.

43. zsizvA ijsv g DZAiiA D Ru ev zPģ ĸAZg KP xga gAv DAii.

44. *

45. sx Pg PɰA VA JPm fAivA D DA S DۧP Pģ ļ zq ƻP Le u zg۰A D du JPZ Ue iuA ĸA zsA Alģ WvA.

46. gP ø KP ģ zɪAv wA AUv ļ۰A D GAq qAP WgA JPAAii evA. PZ AvƸ D zɥu zɪP U ê eɪ۰A.

47. D U PP ivA D eAPA Z eqAP DAiiAv vAPA ļAv sj Pg ø ƫ vAZ AS ZqAiiۯ.