5 wAvuZ s

1.     sx A D wAvu eqA DA, Di ƫAii ed Q GzɲA D DvA zɪ xAAii Aw fAivA.

2.     D DvA D PĥZ Ag D A DiA m ed QۣZ; D vZZ GzɲA zɪA DiA ʨs sۯ u s zsg G A.

3.     wvAZ Aii, Di PA CgAv D AvƸ A. QvP P CgA ƹPAiP m Pgv.

4.     ƹPAii D ygu PAP , D ygu Di sZA Ƽ eA u D euA.

5.     C s DiA g Pj; QvP DA zuA u DiA v Dv SAv zɪ D U Di PA zsg v.

6.     QvP DiA DP QvAZ PgAP Pv v Pg, Qۣ vZ ɪ ü Z, SmA Swg D fê .

7.     KP v ģ v gAP Pu JP Sg gg g.  u wAv ģ v gAiģ gAP Pu v vAiig?

8.     u D w DA vz Qø D Swg į D Z A zɪ Du Qv D U Pg vA zSƪ A. 

9.     QZ gU A DvA D wAv eA; vg vZ AZ zɪZ PzsAwA D RArv Z eA ۯA.

10. D vZ zĸ DA, D vZ ƣ ijsv zɪ DiA gf Pg WvAv eg, DvA vZ F e D fAv Q ijsv vZ x DP Zq ø xg vgu eqۯA.

11. wvAZ Aii, ƫAii ed Q A DiA gf Pg Wv zɪ xAAii, vZ Q GzɲA D AvƸ sgA.

 

 

DzA D Qø

12. Aii vg: KP ģ A AgAv vP vg gA D v v gg ƣ DAiA. CA ģA vP DzsgA e, ƣ U ģPļZg gA.

13. AiĪi v A PAii gzs vP eA u Czs RAP eAiivA. 

14. DzA P x AiZ P Aii ƣ D gdn Z.  DzAj zɪZA sgu q vP Dzsj vAZg Aii ƣ D CPg ZAi. u DzA GAv AiĪ DZ KP gĥg uv.

15. u zɪZ zsix zu D DzA v zsA PZ g . KP ģZ v A ĸ į Aii, Z jui , zɪaA PĥztA D v gg KP ģZ, u ed QZ Pĥ GzɲA ģP ļA ztA CP Zq wA uv.

16. vAZ zɪZA zsix zuA v KP ģZ vZ juiP j PgAP eAii. KP v GAv ghqZ jui e C A sʸ eA.  u g vA GAv sAPP A Pĥ zuA g A sʸ qAP A.

17. KP ģA, vZ vP Uģ ƣ D gen Z vA RgA eg, KP ģ ed Qۣ PɯZ jui DP Qv v! zɪ x zsg Pĥ D wAvuZA zsix zuA eqA vZ Q ijsv fv eq۰A D gdn ZAi۰A.

18. vg dA KP ģZ v A U ģPļP SZA siu s eA, vA DP ģZ wZ P A U ģPļP m D fv s.

19. dA KP ģZ CzsAiu A Ĥ w eA , vA KP ģZ zsAiu A Ĥ wAv eA ۯ.

20. AiĪi AivZ CzsAZ AS q D Zq. u vAZ AS qۣ vZP CP zi zɪa Pĥ r.

21. CA ƣ SAv ṿ gdn Z eg, zɪa Pĥ Di ƫAii ed Q ijsv DiA Z fvP Aii v wAvu A gdn ZAii.