12 QA ft

1.     vg sA, zɪ D Aii zRAi q PPĽZ GUظ Pq A vĪïVA yvA; vP i vA KP v D f z e vĪiAZ vī zɪP ĥ dAii. A eA vĪA DwP z.

2.     Aga Z vī DzsjPv, zP vīA ģA A eA. vĪ ftAiZAZ gĥAvg eA. v vī zɪa RIJ QvA u zsģ PqAP ۯv, D RAAiA gA, zɪP i vA D Au u vī ӣ Wvɯv.

3.     iP PĥZ Geq, vĪ zs w JPP A zAƣ AUA: vĪZ Av SvA qu aAvAP ZPv. Ug vĪi qu Av aAvۣ v DA. vĪ vg gP DP zɪ sxZ i Pg D rP aAvA.

4.     dA KP PrAv g Az Dģ, gP AzP ɪUA Pi u D,

5.     vAZ D g du vg, QZ JPmAv D KP Pq. KP PrZ zs AzAj D JPP ļƣ DA.

6.     zɪ DiA JPPP PĥP j e D xAAii DA ztA zs: JPP z PgA zuA ļA eg DP sxZ i v z PgA; 

7.     Pg ZƪA zuA ļA eg, ɯZ ɪ Swg vA v ZA; v Pƪzg eg, DA zuA v PAP gA;

8.     gAP Gvd A zuA ļg, gAP v GAv PgA; z v Gzg ģ A; DPg ZAiۯ dvߣ ZA; zAii P Pgۯ v vAq PgA.

9.     vĪ U ̥n eAiAii. Aii PAoģ gP ޯ vī eAii.

10. JPP Q sAA sɣ Aii Z. ɯP i Aiiz Av JP JP Ai eAii.

11. Rv vɣ D CvZ Gzɣ ƫAiia ɪ Pg.

12. vĪiA s sAv AvƸ ; PA CgA zssA ƹP eAii, iUAv yg g.

13. UeAv D vĪi sAAP PĪP Pg, DAii UɯAP vg Pg.

14. vĪiA zVvAZg Dêz iU; Dêz A AA, g Aii.

15. AvƸ ۯA AUv AvƸ , gqۯA AUv gq.

16. PA xAAii JPZ jw Z. vī U eA Aii, z sAA AUv KP ģ fAiAii. DuAZ zAv u TPv.

17. RAAiiAii ģP AiiP Aii nA ãPv. Ug PZ zP gA vA PgAP Aiv Pg.

18. zs eg, vĪiA vAP v jA, ĸAVA izs fAiAii.

19. e UZA, vī ̯ sjPu WɪA Aii; vA zɪZ PzsP q. sjPu Wɪ iP q, AZ vA nA sjP PgA. u g.

20. ZP vA, v ŸPZ u: ve zĸ sPv eg vP eA ; v vv eg vP AiA ; CA Pgģ vA vZ ivg GeaA dA PAqA zۯAii.

21. Aii֣ vĪiA q PgAP rPv; Ug g A Aii Aii dAii g.