3 AiĪi sx

1.     zv UvUgA, vĪiA PuA sĮAi? RĸAii ed QP vĪi zƼA Sg gƥ gƥ avAii Aii?

2.     KP iv vĪïVA ZgA: v Cv vĪiA P ļ? vī AiĪiZ PAi AQ Zg Pɰ Īv vī sx Wv zPģ?

3.     wwA vī A evUAii? DwP xg DgAs PɯA vA gU۪i Au PgAP vī zsv?

4.     vī eq Ev CĨs vg x e? PA eA?

5.     vī AiĪi v zPģ Q Zg Pɰ Īv vī sx vv zPģ zê vĪiA GzAqi v Cv v D vĪ zsA CZAiiA Pg?

6.     Di Av aAv: Di zɪZg sx zg D vZ sxZ vZA wAvu u RAP Pgu e

7.     vg e Pu sx zgv v DiZ Rg v u ӣ WAii.

8.     sx A zê CxAP wAv Pgۯ ĪvZ Azñ v ŸP DiP AiAZ Pv Pɯ D A: ve xAAii dAUA Dêz eq۰A.

9.     zPģ fA Pu sx zsgv wA sy Di A Dêz eq۰A.

10. DP mã fA Pu AiĪiZ PAiiA iuA fAiA Aiv Pgv wA gS Dv, QvP v ŸPAv gƪ D: AiĪiAv gƪ DA UA i D vZg g qA.

11. PuZ AiĪi A zɪ fg wAv eAii u ev, QvP wAv Ĥ sx fAiv.

12. vju AiĪi sxZg Azƣ ; QvP vAZ AU : PAiiA iuA Z v Ĥ vAZ AZ fAiv.

13. D v g e Qۣ DiA AiĪiZ gAwA qAiiAv. v ŸQA gƪ D: Rĸg Gi̼ۯ gP g q eA.  

14. Q ed ijsv DiP Dêz g ewAZAZg zAdAii D sx ijsv sAii v Cv D WdAii u A UA WqA.

 

 

AiĪi D zɪa

15. sA, D zAZ ftAia KP AUv zȵAv u WɪA: KP ģ DZ ï Pɯ eg, RAAiiZ ģ v qAP zAP eAii.

16. zɪ s Pɰ DiP D vZ AvvP. v g eçj D ve AvvAP u tAP , Ug JPPZ çj D ve AvvP u A, u QP.

17. A AUA QvA g : zɪ DA yg Pɯ Ư ZjA wø gA GAv Um Pɯ AiĪi A gz eAii.

18. P Pgu EvAZ: zAiiZA P AiĪi x Aiv eg vA sA ijsv Aiã u eA.  vju zɪ vA DiP sA ijsv DA zuAA A.

19. vA eg AiĪiZ Gzñ QvA? Czs zSƪ Swg u vA WqA; e AvvP s , w Avv Aiv Aii, g vv̰P e, KP zs ijsv zêzvA vA A.

20. JPZ D Pqɣ zs D; D zê JPZ.

 

 

AiĪiZ Gzñ

21. vA eg AiĪi zɪZ sAP gzs? ̯ Aii. fê A P vA AiĪi A eg e e wAvu AiĪi A ļA.

22. u ed QZg sx zgģ v ĸAP sAii Dêz P, ĸ Ĥ vZ UįiuAv Aqv u v ŸP wå A.

23. sx AiĪ DA AiĪi S D CquAv qA; GUإ e D sx Aiøg DiA AAv Pʢ Pg AiĪi gv PgۯA.

24. Qø Aiv Aii D sxA D wAv u wå ļ Aii, AiĪi DiA gPP e DA.  

25. u DvA, sx DAii e D gPPZ dvS A.

26. eP vī ĸ sx ijsv ed QZ JPmAv zɪaA sVA.

27. v ߣ A QZ JPmP DAiA vī VA QP v.

28. qA dzɪ D UP, Uįi D vAv, zz D sz vĪ zssA . vī ĸ ed Q xAAii KP.

29. D vī QaA Aii eg vī Dia Avv; CA s iuA zAiiaA jgA vī.