0. ivɪ iuA Īv

6

 

 

zzsg Av

1.    vĪ sQZ P ģA Sg, vAtA v A Swg vī DzsjA ZvAii WAii. eg vĪi VAZ U PZ ws vĪiA sƣ.

2.    zPģ vA zzsi Pgۣ ve S PA dAiiP. Pn UUA D gA gA x s eq Swg vA Pgv. RgAZ A vĪiA AUA: vAPA D ws JzƼZ ļƣ e.

3.    u vA zzsi Pgۣ ve Ge v QvA Pg vA ve z vP P eA.

4.    CA veA zzsi Um eA D Um PɯA ɯ ve vP ws v.

 

iU Av Pƪ

 

5.    vī iUۣ PmA QA eAiiPv. DAP ģA A Swg UUA D gAZ PƣA G gţ iUAP vAPA Zq RIJ. RgAZ A vĪiA AUA: vAPA vAZ ws JzƼZ ļƣ e.

6.    u vA iUۣ ve UĦv Pq vg jU, zg zsA, D xAAii UĦv D v ve VA iU. D vĪA Um PɯA ɯ ve vP ws v.

7.    v Aii vī iUۣ CxAj eAiA sqqPv. Aixõ ttģ iVA Pɯg zê wA DAiv u v aAvv.

8.    vī vAZçj PjPv. QvP DگVA iU DAZ RAAii Aa vĪiA Ue D vA vĪ eu.

 

Di

(P 11:2-4)

 

9.    vg vī CA iU : Di , VAZ, dA VA vA sī,

10.           v eA veA A, veA ge AiA, vf RIJ eA.

11.           D q U De DiA ;

12.           dA Dg ZPAP D sVvA, vA DA vA sV;

13.           DiA vAv jP, D Sm x DiA gP.

14.           dg vī gAP vAZ UģA sVvv, vg vĪ VAZ vĪ UģA vĪiA sVv.

15.           u gAP vī sVv eg vĪ vĪ UģA sUAZƣ.

 

G Av Pƪ

 

16.           vī G Pgۣ PmAj vīA SA AiiPv. v, Du G Pgv u PP zPA DA PAZ sAUAiiv. RgAZ A vĪiA AUA: vAPA vAZ ws JzƼZ ļƣ e.

17.           u vA G Pgۣ ve ivP vï iS D veA Rļ zs.

18.           CA vA G PgAii u UĦA D ve P Aii gAP vA P eA. vĪA Um PɯA v v ve vP ws v.

 

Ug AeAA A

(P 12:33-34)

 

19.    AgAv vĪiA A AeAiiPv; AU PA iAq D Qq Sv D Zg P W UAiiv.

20.    u A AeAii Ug; xAAii PA iAq, Qq SAii D Zg P W UAiiv.

21.           QvP dAAii veA A D xAAii veA Pe DۯA.

 

 

PrZ Geq

(P 11:34-36)

 

22.           zƼ PrZ . ve zƼ P Dv eg, U ve PrAv Geq Dۯ.

23.           u ve zƼ q ewv eg U ve PrAv PP qۯ. ve vg D GeqZ PP eAii eg, PPZ Qv gAPļ eAiAi?

 

zê D UøPAii

(P 16:13)

 

24.           PuPZ zU zsAiiAa ZQ PgAP zs . Pgu, JPZ v JPZ zñ Pgۯ D zĸZ U Pgۯ; v AiiP v D zĸa ɥ Pgۯ. vĪi zɪa zqa ZQ PgAP eAii.

 

Sg ĸ

(P 12:22-31)

 

25.           zPģ A vĪiA AUA: vĪi fP QvA SA eɪA D vĪ PrP QvA AAUgA tģ Sv ĸ vĪiA P. Su fê w D Pq w Aii?

26.           Aii CAvaA QA. wA Av, Av vĥA AeAiiv. vju vĪ VAZ vAPA Ǹ. vī vAZ QvP Gwêi Aii?

27.           vĪ zssA Pu aAv Pg DA D xq ɼP u ZqA Pv?

28.           D Av vī QvP RAv Pj? vAwA wA Pm sůA PA qv vA Aii. wA WƼv ǽv.

29.           vju A vĪiA AUA: A gAii Uģ D U ʨsAv vAv KP sůP .

30.           De D D s gAAv v v vAvA vu Aii dg zê jA Aii, vg Qv v xg vĪiA v Aѣ, Gu sxZA!

31.           zPģ QvA SA D QvA AiĪA D QvA A? - CA tģ vī RAv PjPv. A UA zsA CxA.

32.           gAa vĪiA Ue D u VA D vĪ eu.

33.           zPģ zs vī AiA zɪZA ge D va RIJ; D ۬ v vĪiA v.

34.           sAZA aAvģ RAv PjPv. sa RAv P, D RAv DfP g.