0. ivɪ iuA Īv

24

 

 

ed zɪa zɸm Pv Pg

(iP 13:1-4; P 21:5-7)

1.    ed zɪAv sAii g Uɯ. D m zsg vۣ, vZ Sg DAi D zɪZ Azs tģ vP zSA U.

2.    vAPA e ê vuA A: A UA vĪiA ۪? vZ A vĪiA AUA: JPZ KP svg svg Ggѣ; Pq PƸ Wۯ.

 

PAAPAZ DgAs

(iP 13:5-13; P 21:8-19)

 

3.    GAv v Mv zAUg ƣ Dۣ, vZ A Aiê Um ZjU: AU DiA AV Pz Wqۯ? ve AiuZ D CAvP VA Z Uv P?

4.    edģ vAPA e ê A: PuA vĪiA oPAii߱A ZvAii WAii.

5.    g du e AA Aiv D DuZ Qø tģ eAiiAP oPAiۯ.

6.    V UAA evv v qAiiAZ De D UAA evv v gheAa Rg vī DAivv; v vī DPAvA Aii. AV WqdAiiZ, vg wv vgZ CAv DAi u Aii.

7.    g gZg D ge geZg gheP zAۯA. xAAii AU zPƼ qۯ D sAAiiA ev.

8.    vg A P dv Aivv v Aiu uv.

9.    v vĪiA zUAZP zsg v D vĪiA fɲA igۯ; D vī e mg zPģ UAAZ P vĪ zñ Pgۯ.

10.           v ɼg g duAZ sx zsAqۯ; JPPP v Qv Pgۯ D zòv.

11.           v g sng Goۯ D eAiiAP oPAiۯ.

12.           D Smɥu U Zqv vA, JPPZ U ɼv.

13.           u ɪm Aii yg g v Z ev.

14.           D ĸ eAP v Pv e Swg, gea Īv U Agg Um ev; D GAv Aiv CAv.

 

q AP

(iP 13:14-23; P 21:20-24)

15-16.           zPģ zAiį z zSƪ Pj w v ܼg Gg vī v, ( Z v QvA vA u A) v dzAiiAv D zAUP Ǽ zsAA.

17.           Pg D v WgAv i PqAP u vg Z eA.

18.           D vAv D DA g qAP u nA Wg Z eA.

19.           , v v A UuAa D vAa!

20.           vī Ǽ AAv vZA Aiģ eA tģ vī iU.

21.           v Aiv q AP; AgZ DgAsx De Aii v P DAiiv D sqA AiĪѣv.

22.           D APAZ v ø Gu PgAP v eg, g Ĥ AZۣ; u D AZA v zê v Gu Pgۯ.

23.           vzA dg C, Qø AU D! v xAAii D! tģ Pu vĪiA AVv vg, vA v䤣Pv.

24.           QvP oQ Ĥ Aiê, Du Qø tģ AUۯ D DP vAP eg, zɪ AZģ PqAP Aii slv vA wA RuA D CZAiiA v Pgۯ.

25.           Aii, AiAZ AA vĪiA ZvAii AU.

26.           zPģ C, v CguAv D! tģ PuA vĪiA AUg, vī sAii g ZPv; C, v vg PqAv g g vī vPv.

27.           dA GzAwAv ig vA ghUuA C۪ Aii xܼ, vA evA AiuA ģvZA.

28.           dAAii qA q, xAAii Vz div.

 

ģvZA AiuA

(iP 13:24-27; P 21:25-28)

 

29.           v AZ AP Pg eZ, AiiP Pu q۰, ZAz Geq ѣ, PvA Ƽg x P q۰A, D CAvZ QZ Pۯ.

30.           vzA DPA ģvZ Uv ۯ. v AgAv e Pgۯ D ģvP q z D Ļģ CAvZ PĥAZg Aiv vP zRۯ.

31.           q vvjZ e v D zvAP zsqۯ D v AgZ Zg PIJA z, UAv z UAv Aii vZ AZAP d Pgۯ.

 

CAdgZ gP x o

(iP 13:28-31; P 21:29-33)

 

32.           CAdgZ gP x o P; vZ SAAi ê e PA smAP e uۣ, Vêi VA u vī vv.

33.           vAZ AV Wqv v v, CAv VA , zgmgZ D u i.

34.           vZ A vĪiA AUA: AV Wqg Avv CAvjѣ.

35.           DP D sī g۰, u fA GvA jAv.

 

ø Wr PuZ u

(iP 13:32-35; P 17:26-27; 34-35; 12:39-40)

 

36.           u v ø D w Wr Pz Aivɰ A P JPP Aii, PuPZ, VAZ zvAP vP Uģ, Pv .

37.           dA AiZ Pg WqA, vAZ ģv Aiv v Pg WqۯA.

38.           dA qUZ Dz A, Ai vgAv jU v ø Aii P Sv D Aiv, U ev D U Pg v.

39.           D qU Aiê v Pq ƣ Zg vAPA Pv eA ; vAZ ģv Aiv v ɼg WqۯA.

40.           vzA vAv D zU zzA zs JPP gۯ, DPP qۯ;

41.           zAvg zƼAP zV AiiA zs JPP gۯ, DPP qۯ.

42.           zPģ vī eUv g; RAAii vĪ zs Aiv vA vī uv.

43.           GUظ zg, Zg DiZ ɼg Aiv u Wg zs eu D eg, v RArv eU g D DA Wg sq UA v qۣ.

44.           zPģ vīĬ DAi g; QvP vī aAwv WrAi ģv Aiv.

 

D C ZPg

(P 12:41-48)

 

45.           vg zsAii D g ZPAa ïRqj WA D vAPA ɼ ɼg vAa q dģ A Aiig vuZ D zAv ZPg g Pu v?

46.           D zs Wg nA Aiv, DA Pi Pg D v ZPg sVZ Aii!

47.           vZ A vĪiA AUA: D U Dۧza Rqj v vZg qۯ.

48-50.           u dg v KP ZPg eAii D e zs nA AiA DP ü D u aAvģ, D AUv ZPAP Pv D ɨA AUv Uv ijv, vg v ZPZ zs, v va m ɪ v D vuA aAwv WrAi Aiv;

51.           D vP sAii Wۯ D vAxAAii vP lۯ. xAAii evA gqA D zAvTt.