0. ivɪ iuA Īv

23

 

 

A D sjeɪA Av ed ZvAii AU

(iP 12:38-39; P 11:43,46; 20:45-46)

1-2.    GAv ed PZ diVA D D AVA Gƪ u: D sjeɪ AiZ g ƣ Dv.

3.    zPģ v vĪiA AUv vA Pq vī Pg D v PAiiv vA vī . u v Pgv vZ jA vī PjPv. QvP v AUAP AUv, u DuZ Pjv.

4.    dq D A vAPv sg Azsģ ģAZ SAzg v ZqAiiv, u DuZ v GPAP KP m Uģ Aiiv.

5.    DA PiA ģA AeAii Egz v Pgv. D Pg AP Azs AZj GvAZ Zim v gAz gAz Pjv vv D D DAU Z UAq A A Pjv sAv.

6.    sɸA A AVg Ai eU D UU sAv S vAPA eAii.

7.    AmøAv P vAPA i Pɯg D g g vAPA sjZ RIJ.

8.    u vĪiA PuA g tģ G PgA P; QvP g JPZ D vī ĸ JPP ss.

9.    AgAv PuPZ tģ G PjPv; QvP vĪ JPZ D v D Ug.

10.           Ĺ tģ vĪiA PuA uA P; vĪ Ĺ JPZ - Qø.

11.           vĪ vg e Pu Zq v, vuA vĪ ZPg eAiAii.

12.           e Pu DPZ v Pg, vP zê S Pgۯ, D e Pu DPZ S Pg, vP zê v Pgۯ.

 

PnåuZA RAq

(iP 12:40; P 11:39-42, 44,52; 20:47)

 

13.           Aii vĪiA A D sjeɪA! Pn vī! VAZ geZA zg ģAP vī STA zsAv; vī e vg jUv D jUAP zsۯAP jUAP rv.

14-15.           Aii vĪiA, A D sjeɪA! PmA! JPZ KP Pg Swg zAi D UA u Czs Ag vī qv D JP ļZ, vĪ zq vP AiĪAqZ PP v Pgv.

16.           Aii vĪiA, gAP m g v PqA! vī uv: Pu zɪZ A v v eg, vA PAAii q Aii; u zɪAv sAUgZ A v Wg, v It ev.

17.           Pq D S vī! RAAiA q, sAUg Q sAUg v Pg vA zɪ?

18.           Aii vī uv: Pu âZ A v v eg, vA q Aii; u wZg C PtPZ A v g, v It ev.

19.           Pz q Pq vī! RAAiA q, PtP Q PtP v Pg w â?

20.           vg, e Pu âZ A v v, v âZ D wZg D AZ A v v.

21.           e Pu zɪZ A v v, v zɪZ D vAvA Pg v zɪZ A v v.

22.           D e Pu UZ A v v, v zɪZ AiiuZ D vZg Z A v v.

23.           Aii vĪiA A D sjeɪA! PmA! qۯAZ, ɦZ D fgZ zsAv KP Am vī zɪP vv; u AiĪi Av Zq UeZ AV, u Aiiv, zAiiAii D vī q qv. vī PgAPZ eAii D AV, u v q Aii.

24.           m gۯ PqA, Qĸ vī Uv, u PgA UAZ Vv!

25.           Aii vĪiA A D sjeɪA! PmA! PƥA D vmA vī sAii v Pgv; u vg wA sgAv n D x.

26.           Pq sjeɪ! Pƥ AiA vg v Pg, v vA sAii v eAii.

27.           Aii vĪiA A D sjeɪA! PmA! Zģ Pq sAqAj vī! sAii v Ʃv v, u vg vAvA sgƣ Dv įAaA qA D xgAa PĸqAii.

28.           vA vīĬ sAii sUɪAv u v. u vĪ vg sgƣ D UA Pnåu D CPi.

29.           Aii vĪiA A D sjeɪA! PmA! zAZ sAq vī Azsv D sPAZ i vī lAiiv.

30.           D uv: Di ŪeAZ Pg D DA eg, zAZA gUv gA vAZ AUv D PɢAZ ļۣA.

31.           CA vī zAP fɲA igAa Avv u vĪZ vī Qzg.

32.           gA vg, vĪi ŪeAZA i vī sg.

33.           v DUA, DUZ A! AiĪAqZ SAv vī m g PA?

34.           zPģ A vĪ zssA zsqۯA v zA, euA D PƪzgA xqAP vī fɲA igۯv D Rĸg eqۯv; D xqAP vĪi UUA eɨAz igۯv D g g zsAت zVvv.

35.           v g DɯZ gU x zɪ D â zssA vī fɲA ig gQAiiZ v, ePjAiiZ gU Aii, vī gAii g gUP s e S vĪg sd۰.

36.           vZ A vĪiA AUA : gUa S Zg seAP D!

 

ed egdɪi v gq

(P 13:34-35)

 

37.           K egdɪi, egdɪi! zAP fɲA igۯ D ve A zsq zvAP svAiۯ! dA KP PA D AP PmA Az JPAii, vA ve sUAAP JPA Qv A DɯA, u vĪA iP qAAii.

38.           veA zɪ! , zɪ vA AqA!

39.           vZ A vĪiA AUA: gZ AA Aiv v zA! u tg sqA iP vī ɪѣv.