0. ivɪ iuA Īv

18

 

 

PA q Pu?

(iP 9:33-37; P 9:46-48)

1.    v ɼg ed A Aiê ZjU: VAZ geAv PA q Pu?

2-3.    v edģ KP sUP DǪ, vAZ zssA GA PɯA D A: vZ A vĪiA AUA: vī ģ z sUA jA e Rjv VAZ geAv jUѣv.

4.    e Pu DPZ S Pg sUj ev, v VAZ geAv v ev.

5.    D e Pu C sUP e AA Wv, v iPZ Wv.

 

vZ Az ZPAiAii

(iP 9:42-48; P 17:1-2)

 

6.    Pu iP v A vg JPP vP Pgu eAii eg vZ UƪiP KP zAvZA sq Azsģ vP zAiiZ UAqAiAv GqAiig Zq gA.

7.    vP Pgu ev AgP Pm! v AV WqۯZ, u e ģ A v Wqv, v ģP Pm!

8.    ve v AAii vP vP Pgu eAii eg, v Pvg Aii GqAii; zã v zã AAii Dģ Z GeAv vP GqA , KP v KP AAii Wɪ fvAv jUA vP QvP Zq gA.

9.    D ve zƼ vP vP Pgu eAii eg, v PAPģ Pq D Aii GqAii; zã zƼ Dģ AiĪAqZ GeAv vP GqA , KP zƼ Dģ fvAv jUA vP QvP Zq gA.

 

ZPƣ Uɯ Pa Mg

(P 15:1-7)

 

10.           Aii, A Q JPa Aii ɥ PjPv. QvP A vĪiA AUA : VA vAZ zv, VAZ e ZA Rļ Rۣ vv.

11-12.           vī QvA uv? KP ģP Asg P Dv uA. vAZ zs KP P Aqƣ Zv eg, g ƪAiiƪAP zAUg q, Aqƣ Uɯ JPP v zsģ Zƣ?

13.           D v vP ļv eg, vZ A vĪiA AUA, Aqƣ Zv ƪAiiƪA Z Aii v Zq AvƸ .

14.           vZ jA, A zs PuZ JP eAiiAi u vĪi VAZ a RIJ.

 

ZP Dzsg ve s

(P 17:3)

 

15.           ve s ZP Pjv eg, vA Z D va ZP ve D vZ zssA Um vP zSƪ . v vP DAiv eg, ve sP vĪA nA qAii u eA.

16.           u v vP DAị eAii eg, zĸ JPP zUAP ve AUv DǪ g; QvP gP Aiiz zU vU Q Dƣ gd PgAPeAii.

17.           D v vAP DAị eAii eg, V AUv sP PAii. D v sP DAị eAii eg, v KP Cxj APUgj u Rģ vP q q.

 

AzsAP D qAP

 

18.           zPģ vZ A vĪiA AUA: eA QvA AjA vī Azsv, vA VA Azsƣ DۯA; D eA QvA AjA vī qAiiv, vA VA qƪ DۯA.

19.           v Aii A vĪiA AUA: vĪ vg zU du KP ģZ e, RAѬ KP iVv eg, e VAZ w vAPA v.

20.           dAAii zU vU e AA AUv ļv, xAAii A DA vAZ zsv.

 

sA-sA zsA sUuA

 

21.           v z ed A Aiê ZgA: ƫAii, e s eg ZP Pjv D eg, Qv AA vP sVdAii? v V?

22.           edģ vP e : v Aii, Ug vAZ vg .

 

sVv ZPa Mg

 

23.           VAZA ge CA uv: KP gAii KP D ZPUA S WA RIJ .

24.           S WA zsgA wvAZ, PgqA vP zɪA D JPP vZ Sg q.

25.           u sjP PgAP vZïVA PAAii vA zPģ vP, vZ AisUAP D vZA u DA Pq PAPeAii u vZ zsAiia PĪi e.

26.           v v ZPg zsAiiZ AAiiA qģ iP xr Ÿv D veA UA A sjP PgA tģ gwU.

27.           zs ZPZg ƪ D vZA ju i Pg, vP ZAP q.

28.           u ZPg sAii Uɯ wvZ, ļ vP vZ KP AUw ZPg. vuA P Asg gĥAii zɪA D. uA vP zsg G Pɯ D vZ U aq A: iP zɪA D vA DvAZ sjP Pg.

29.           v v AUw ZPg Z AAiiA qģ, iP xr Ÿv D veA UA A sjP PgA tģ gwU.

30.           u ZPg DAị e; iv Aii, vuA ju sjP Pjg vP uA AzAv zgAi.

31.           Wq AUv ɪ g ZPAP sê Zq zSA D e V Ue vAtA Aiê D zsAiiP P.

32.           v zsAii v ZPP D fg DA A: ZP, vĪA eïVA gvAAii zPģ AA vP UA ju i PɯA.

33.           vg AA vf zAii Pɯçj, vĪA ve AUw ZPa zAii PjdAii D Aii?

34.           zs Ev gU m Q, DP zɪA DA vA UA sjP Pg tg v ZPP vuA PAZ Dã Pɯ.

35.           D vīĬ gP vĪi sP PAv x sVv eg, e VAZ vĪiA vAZ Pgۯ.